• ประกาศ... ประกาศรายชื่อผู้แจ้งครอบครองสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES กรณีปลากระเบนน้ำจืด ตามที่ได้กำหนดให้ทำการแจ้งฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เกษตรกร/ผู้ประกอบการรายใดตรวจสอบไม่พบรายชื่อของท่าน กรุณาแจ้งไปยังกลุ่มทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โทร. 0 2561 2011 และ 0 2561 4689 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  • ประกาศ... รายชื่อเรือที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ปีทำการประมง 2559 (List of Overseas Thai Fishing Vessels) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  • ประกาศ... ผู้ประกอบการที่ประสงค์ นำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอ (สป.4) และยื่นขออนุญาตได้ที่กลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำตามอนุสัญญา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  • ประกาศ... หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  • ประกาศ... ผู้ประกอบการค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง สามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือกำกับการจำหน่ายฯ เพื่อให้ผู้ซื้อใช้ประกอบการขอใบอนุญาตครอบครอง เพาะพันธุ์ หรือใบอนุญาตค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ผู้บริหารกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ


User avatar

นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร

ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ

โทร.02-562-0600-15 ต่อ 2100

E-mail:

ภารกิจของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ


User avatar

นางสาวจริยา บุญช่วย

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.02-562-0600-15 ต่อ 2113

E-mail:

ภารกิจของฝ่ายบริหารทั่วไป


User avatar

นายพัฒนพงศ์ ชูแสง

หัวหน้ากลุ่มทะเบียนและอนุญาตทำการประมง

โทร.02-562-0600-15 ต่อ 2101, 2105

E-mail: Regis_dof@hotmail.co.th

ภารกิจของกลุ่มทะเบียนและอนุญาตทำการประมง


User avatar

นายผจงศักดิ์ วงษ์สง่า

หัวหน้ากลุ่มกิจการแรงงานในภาคประมง

โทร.02-562-0600-15 ต่อ 2111, 2127

E-mail:

ภารกิจของกลุ่มกิจการแรงงานในภาคประมง


User avatar

นายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์

หัวหน้ากลุ่มกำหนดมาตรการด้านการประมง

โทร.02-562-0600-15 ต่อ 2102

E-mail: Determine.fi@gmail.com

ภารกิจของกลุ่มกำหนดมาตรการด้านการประมง


User avatar

นางยู้อี้ เกตเพชร

หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำตามอนุสัญญา

โทร.02-562-0600-15 ต่อ 2104, 2103

E-mail: citesdof@yahoo.com

ภารกิจของกลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำตามอนุสัญญา


User avatar

นางสาวปัทมาพร พงษ์เจริญ

หัวหน้ากลุ่มทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

โทร.02-562-0600-15 ต่อ 2126, 2110

E-mail: aquaculture0510.4@gmail.com

ภารกิจของกลุ่มทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ