โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อวงซีเมนต์และบ่อพลาสติกแก่สมาชิกสายใยรักแห่งครอบครัว 

๑.  ชื่อโครงการ            โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อวงซีเมนต์และบ่อพลาสติกแก่สมาชิกสายใยรักแห่งครอบครัว

๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ        สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง       

๓.  หลักการและเหตุผล          

                         โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว  ในพระบรมราชูปถัมภ์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกุฎราชกุมาร  เกิดจากพระปณิธาณของพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายาฯ ที่มี  พระประสงค์  ให้สถาบันครอบครัวในสังคมไทยมีความรัก  ความอบอุ่น  โดยเริ่มต้นสายใยรักจากน้ำนมแม่เป็นสายใยรักร้อยรัดความสัมพันธ์ของแม่และลูก  เชื่อมโยงต่อเนื่องสู่สมาชิกอื่นๆในครอบครัวและชุมชน  พร้อมทั้งประทานโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวด้านการเสริมสร้างความมั่นคง  มีอาชีพเสริม  มีรายได้เพิ่มและลดการย้ายจากชุมชนสู่เมือง

                        ด้วยปณิธานอันแรงกล้า  สายใยรักแห่งครอบครัวเปรียบเสมือนสายใยรักที่ประทาน จากน้ำพระทัย   สู่ประชาชนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีมาตรฐานตลอดไป    สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง      ได้ดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว  โดยได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อวงซีเมนต์และบ่อพลาสติกแก่สมาชิกสายใยรักแห่งครอบครัวในเขตตำบลบางเจ้าฉ่า    อ.โพธิ์ทอง   จ.อ่างทอง   สำหรับผู้ที่มีบ่อ      วงซีเมนต์และบ่อพลาสติกอยู่แล้ว       

.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

            ๔.๑   เพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นของครอบครัว  ความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

.   ส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านประมง   เพิ่มรายได้ให้สมาชิกและชุมชน   และเพิ่มอาหารโปรตีนราคาถูกแก่สมาชิกในครัวเรือน

.   เป้าหมาย           สมาชิกสายใยรักแห่งครอบครัวเขตตำบลบางเจ้าฉ่า  อ.โพธิ์ทอง  จ.อ่างทอง จำนวน  ๓๘  ครัวเรือน

๖.  สถานที่ดำเนินงาน             พื้นที่เขตตำบลบางเจ้าฉ่า  อ.โพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง

 

-    -

๗.  วิธีดำเนินการ

๗.๑  สำรวจความเหมาะสมสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวที่มีบ่อวงซีเมนต์และบ่อพลาสติกที่เหมาะสมและต้องการเลี้ยงปลาดุกเข้าร่วมโครงการ

๗.๒  จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อวงซีเมนต์และบ่อพลาสติก  แก่สมาชิกสายใยรักแห่งครอบครัวเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากกรมประมง

๗.๓  อบรมสมาชิกสายใยรักแห่งครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ความเข้าใจการเลี้ยงปลาดุกในบ่อวงซีเมนต์และบ่อพลาสติก

                        ๗.๔  แจกปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลาดุก / อาหารปลาดุก ) 

         -  พันธุ์ปลาดุก  ขนาด  –   ซม.  จำนวน  ๒๐๐  ตัว / ราย

                                 -  อาหารปลากินเนื้อ  จำนวน  ๒๐ กิโลกรัม / ราย

๗.๕  ติดตามประเมินผลการดำเนินการของสมาชิกโครงการสายใยรักเป็นระยะอย่าง  ต่อเนื่อง

๘.  ระยะเวลาดำเนินการ          มกราคม  ๒๕๕๒ – กันยายน  ๒๕๕๒

.    งบประมาณ       ของบประมาณสนับสนุนจากกรมประมง  ปี  ๒๕๕๒     เป็นเงิน     ๓๙,๙๓๘   บาท

๑๐.  รายละเอียดงบประมาณ       มีดังนี้

๑๐.๑  ค่าอาหารปลาดุกโปรตีน  ๓๒%  ปริมาณ  ๒๐  กิโลกรัม/ราย จำนวน  ๓๘  ราย                 เป็นเงิน  ๕๐๐ X ๓๘  = ๑๙,๐๐๐  บาท

๑๐.๒  ค่าพันธุ์ปลาดุก (ขนาด ๕ – ๗ ซม.) จำนวน  ๒๐๐  ตัว / ราย  ราคาตัวละ    บาท       จำนวน  ๓๘  ราย  เป็นเงิน  ๒๐๐ X ๓๘  =  ๗,๖๐๐  บาท

๗.๓  ค่าฝึกอบรม ระยะเวลา    วัน  (อาหาร / เครื่องดื่ม  ๑๒๕ บาท/คน / วัน  จำนวน ๓๘  คน)   เป็นเงิน  ๓๘ X ๑๒๕ = ๔,๗๕๐  บาท

๑๐.๔  ป้ายสมาชิกที่ร่วมโครงการเลี้ยงปลาฯ  สำหรับติดไว้ที่บ้านเกษตรกร  จำนวน  ๓๘  รายๆละ  ๑๐๐  บาท  เป็นเงิน  ๓๘ X ๑๐๐   =  ๓,๘๐๐  บาท

 

 

-    -

๑๐.๕  ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการ    (อัตรา  ๑๒๖  บาท  / วัน / คน ) ระยะเวลา  ๓๘  วัน  เป็นเงิน   ๓๘  X ๑๒๖   =    ๔,๗๘๘   บาท

                                    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๙,๙๓๘  บาท   (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)

๑๑ .  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                        ๑๑.๑  ทำให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว  และชุมชนมีความเข้มแข็ง

๑๑.๒  ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  และมีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาหารโปรตีนจากปลาบริโภคในครัวเรือนเพิ่มขึ้น

                        ๑๑.๓  ลดปัญหาการย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง

                                                                                                    

  ผู้เสนอโครงการ

 

 

       (นายธำรงยุทธ   ปกป้อง)

                                                                        หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการด้านการประมง

                                                                                            ผู้เห็นชอบโครงการ

                                                                                         

 

           (นายสมยศ  สุขเจริญ)

                                                                                        ประมงจังหวัดอ่างทอง

                                                                                             ผู้อนุมัติโครงการ

                                                                 

 

 

 

 

คำกล่าวรายงานของประมงจังหวัดอ่างทอง

พิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

หลักสูตร การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อวงซีเมนต์และบ่อพลาสติก

  ศาลาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่  ตำบลบางเจ้าฉ่า  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง

9  เมษายน  2552

...........................................................................................................

กราบเรียน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (ท่านรองเบญวรรณ  อ่านเปรื่อง) ที่เคารพอย่างสูง

                        กระผม  นายสมยศ  สุขเจริญ  ในนามของผู้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรสมาชิกโครงการสายใยรัก      แห่งครอบครัว  ขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิด  การฝึกอบรมเกษตรกร  หลักสูตร  “ การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อวงซีเมนต์และบ่อพลาสติก”  ในวันนี้

                        ด้วยสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง  ได้จัดทำโครงการ  ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อ               วงซีเมนต์และบ่อพลาสติกให้แก่สมาชิกสายใยรักแห่งครอบครัว  ตำบลบางเจ้าฉ่า  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง           มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  จำนวน  33  ราย  จากจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น  49  ราย  โดยมีวัตถุประสงค์  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน  ในด้านของการมีแหล่งอาหารโปรตีนจากเนื้อปลาไว้บริโภคในครัวเรือนสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว  และเพื่อให้สมาชิกได้มีความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาในเชิงเศรษฐกิจพอเพียง  และสามารถพัฒนาเป็นการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ได้ถ้าหากเกษตรกรมีความรู้มีประสบการณ์เพียงพอ  รวมทั้งมีการขยายพื้นที่ในการเลี้ยงให้มากขึ้น  ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้  การมีงานทำและนำไปสู่การพัฒนาอาชีพที่มีความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระดับที่ก้าวหน้าได้

                        การฝึกอบรมเกษตรกรสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในวันนี้  มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม  จำนวน  33  คน  ซึ่งเกษตรกรทั้งหมดนี้มีบ่อวงซีเมนต์และบ่อพลาสติกอยู่แล้วทุกคน  นอกจากเกษตรกรจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยแล้ว  สำนักงานฯ  ยังได้จัดหาพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยและอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงปลาดุก  มามอบให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกคน  โดยแต่ละคนจะได้พันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย  จำนวน  200  ตัว  และอาหารเม็ดสำเร็จรูป  จำนวน  1  กระสอบ  เพื่อให้เกษตรกรได้นำปัจจัยการผลิตดังกล่าว  ไปทดลองเลี้ยงหลังจากได้รับการฝึกอบรมแล้ว  นับว่าเป็นการสนับสนุนปัจจัยให้ในรุ่นแรก  ส่วนในรุ่น  2  หรือรุ่นต่อๆ  ไป  เกษตรกรที่ร่วมโครงการจะต้องใช้เงินทุนที่ได้จากผลผลิตการเลี้ยงปลารุ่นแรกไปใช้เลี้ยงหรือลงทุนในรุ่นต่อไปเอง   หากเกษตรกรมีการบริหารจัดการที่ดี  ก็สามารถมีเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยได้ตลอดไป

                        บัดนี้ได้เวลาที่เหมาะสมแล้ว  กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ได้กรุณากล่าวให้โอวาทแก่เกษตรกรสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว  ที่มาเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร  การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อวงซีเมนต์และบ่อพลาสติก  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในโอกาสต่อไป

                        ขอกราบเรียนเชิญครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำกล่าวให้โอวาทของรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (น.ส.เบญจวรรณ  อ่านเปรื่อง)

พิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

หลักสูตร การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อวงซีเมนต์และบ่อพลาสติก

  ศาลาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่  ตำบลบางเจ้าฉ่า  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง

9  เมษายน  2552

...........................................................................................................

ท่าน   นายอำเภอโพธิ์ทอง  ท่านประมงจังหวัดอ่างทอง  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า  ท่านกำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน  พี่น้องเกษตรกรสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวที่รัก  ทุกท่าน              

ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว   ตำบลบางเจ้าฉ่า  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  หลักสูตรการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อวงซีเมนต์และบ่อพลาสติก  ของสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง  ในวันนี้

                โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว  นั้นถือว่าเป็นโครงการอันเกี่ยวเนื่องมาจากพระราชดำริอีกโครงการหนึ่ง  ซึ่งอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกุฎราชกุมาร  ซึ่งเกิดจากพระปณิธานและความห่วงใยของพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายาฯ  ที่มีพระประสงค์ให้สถาบันครอบครัวในสังคมไทยมีความรัก  ความอบอุ่น  โดยเริ่มต้นสายใยรักน้ำนมแม่เป็นสายใยรักร้อยรัดความสัมพันธ์ของแม่และลูกเชื่อมโยงต่อเนื่องสู่สมาชิกอื่นๆ  ในครอบครัวและชุมชน  พร้อมทั้งประทานโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวด้านความมั่นคง  มีอาชีพเสริม  มีรายได้เพิ่ม  และลดการย้ายครอบครัวจากชุมชนชนบท   สู่ชุมชนเมืองด้วยปณิธานอันแรงกล้า  สายใยแห่งครอบครัวจึงเปรียบเสมือนสายใยที่ประทานจาก    น้ำพระทัยสู่ประชาชนคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีมาตรฐานในความเป็นอยู่ที่ดีและมีความยั่งยืนมั่นคง 

จะเห็นได้ว่าการจัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อวงซีเมนต์และบ่อพลาสติกที่ได้ดำเนินการฝึกอบรมและส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับพี่น้องในวันนี้นั้น  เป็นโครงการ ที่สอดคล้องและตรงกับพระปณิธานของพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายาฯ  ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวในด้านของการมีอาหารไว้บริโภคในครอบครัว  เป็นความมั่นคงทางด้าน

อาหารและส่วนที่เหลือจากการบริโภคก็ยังสามารถจำหน่ายได้  ทำให้เกิดรายได้เสริมให้กับครอบครัวเพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง  ซึ่งถ้าชุมชนหรือตลาดมีความต้องการบริโภคปลาดุกบิ๊กอุย

มากขึ้น  พี่น้องก็สามารถขยายการเลี้ยงให้มากขึ้นได้  โดยการเพิ่มจำนวนบ่อเลี้ยง  หรือเปลี่ยนระบบการเลี้ยงจากแบบพอเพียงไปสู่รูปแบบที่เป็นการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต  ซึ่งการดำเนินการของพี่น้องจะเป็นเช่นนั้นได้  จะต้องมีองค์ประกอบหลายประการ  เช่น  จะต้องมีที่ดิน  มีทุน  มีความรู้ความสามารถ  มีการจัดการที่ดี  มีตลาดรองรับ  รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ  อีกหลายประการซึ่งจะมีผลต่อความสำเร็จในอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของพี่น้องได้ทั้งสิ้น 

สำหรับการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย  ในวันนี้นั้น  นับว่าเป็นก้าวแรกที่พี่น้องจะได้เรียนรู้ด้วยตนเองทั้งภาคทฤษฎี  และยังมีปัจจัยการผลิตให้ไปปฏิบัติที่บ้านอีก  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง  คงจะได้รับความรู้และเทคนิคต่าง ๆ นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำที่ดีมีคุณภาพ  เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดอ่างทองที่มีวิสัยทัศน์  “เป็นแหล่งผลิตสินค้าปลอดภัย  กระจายสินค้า  สังคมมีคุณภาพ  และประชาชนอยู่ดีมีสุข”  ดังนั้นจึงขอให้ตั้งใจรับฟังการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากร  มีอะไรที่สงสัยก็ขอให้สอบถามจะได้นำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง

ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวทุกท่าน  ที่ได้ร่วมมือกันให้บังเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาอาชีพกับพี่น้องเกษตรของตำบลบางเจ้าฉ่า  และขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ที่ได้อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ในการฝึกอบรม  ขอให้การฝึกอบรมจงประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  และขออวยพรให้ทุกท่านที่มาร่วมพิธีในวันนี้  จงมีแต่ความสุขความเจริญ  มีความสำเร็จในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม  มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  ประกอบอาชีพก้าวหน้า   และร่ำรวยกันทุกคน 

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้ว  ดิฉันขอเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อวงซีเมนต์และบ่อพลาสติก    บัดนี้