งานธุรการและการเงิน

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

หน่วยงานกรมประมง จ.เชียงใหม่

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

แบบสำรวจ

ความต้องการอบรมความรู้
 

สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5
mod_vvisit_counterYesterday41
mod_vvisit_counterThis week156
mod_vvisit_counterThis month990
mod_vvisit_counterAll178150

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Home แผนงาน/โครงการ กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านประมง โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน PDF พิมพ์

โครงการอบรมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงเพื่อการพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

1. ความเป็นมา

          ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเกษตร ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักของเศรษฐกิจพอเพียง มาตั้งแต่ปี 2550 โดยผ่านการอบรมเรียนรู้และดูงานจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ได้นำความรู้ที่ได้รับการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิต สามารถลดต้นทุนลายจ่ายในครัวเรือน  ลงได้ เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ในขั้นพื้นฐาน ซึ่งในปี 2554 นี้เป็นวโรกาสสำคัญของคนไทย ที่มีการ      จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 3 พระองค์ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี 2555 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมมาร จะทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร พระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    ต่าง ๆ ของทั้ง 3 พระองค์ นอกจากนี้เพื่อแสดงศักยภาพในด้านเกษตรกรรมและเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรม และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรโดยเฉพาะทรัพยากรตั้งแต่ยอดดอยถึงทะเลไทย อันจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพการเกษตรมีความรู้ ประสบการณ์ เพื่อนำไปพัฒนาอาชีพของตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นอย่างมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง

2. วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ทราบถึงพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ศาสตร์ของพระราชา ทั้งโครงการพระราชดำริ และโครงการส่วนพระองค์ โดยเฉพาะงานด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

          2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและในชีวิตประจำวัน

          3. เพื่อให้มีความรู้และเพิ่มประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการทัศนศึกษาดูงาน

3. เป้าหมาย

          เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือผู้ที่มีความสนใจงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นอนาคตของภาคเกษตรกรรม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 200 ราย

4. พื้นที่ดำเนินการ

          สำนักงานประมงอำเภอแม่แตง               จำนวน  50 ราย

          สำนักงานประมงอำเภอพร้าว                จำนวน  50 ราย

          สำนักงานประมงอำเภอจอมทอง             จำนวน  50 ราย

          สำนักงานประมงอำเภอสารภี                จำนวน  50 ราย

5. ระยะเวลาดำเนินการ

          ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2555

6. วิธีดำเนินงาน

          6.1 คัดเลือกเกษตรกรและผู้สนใจเข้ารับการอบรม

          6.2 ดำเนินการอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมดูงานนอกสถานที

          สถานที่ฝึกอบรมและดูงาน : อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง

                                 จังหวัดเชียงใหม่ (งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554)

          ระยะเวลาฝึกอบรม  :  รุ่นละ 1 วัน

7. งบประมาณ           

          เบิกจ่ายจากงบแผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

          1. สำนักงานประมงอำเภอแม่แตง                      รวม     35,000 บาท

                   จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 ราย

-          ค่าเช่ารถรวมน้ำมัน คันละ 10,000 บาท จำนวน 1 คัน      เป็นเงิน    10,000       บาท

-          ค่ายานพาหนะไปกลับ (ที่พัก-สำนักงานประมงอำเภอ)          เป็นเงิน    10,000       บาท

เที่ยวละไม่เกิน 100 บาท     

-          ค่าอาหาร (กลางวัน/เย็น) มื้อละ 100 บาท                    เป็นเงิน    10,000       บาท

-          ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า-บ่าย) มื้อละ 25 บาท         เป็นเงิน    2,500         บาท

-          ค่าวัสดุฝึกอบรม                                                   เป็นเงิน    2,500         บาท

         

          2. สำนักงานประมงอำเภอพร้าว                                       รวม     35,000 บาท

                   จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 ราย

-          ค่าเช่ารถรวมน้ำมัน คันละ 10,000 บาท จำนวน 1 คัน        เป็นเงิน    10,000       บาท

-          ค่ายานพาหนะไปกลับ (ที่พัก-สำนักงานประมงอำเภอ)          เป็นเงิน    10,000       บาท

เที่ยวละไม่เกิน 100 บาท     

-          ค่าอาหาร (กลางวัน/เย็น) มื้อละ 100 บาท                    เป็นเงิน    10,000       บาท

-          ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า-บ่าย) มื้อละ 25 บาท      เป็นเงิน    2,500         บาท

-          ค่าวัสดุฝึกอบรม                                                เป็นเงิน    2,500         บาท

          3. สำนักงานประมงอำเภอจอมทอง                                     รวม     35,000 บาท

                   จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 ราย

-          ค่าเช่ารถรวมน้ำมัน คันละ 10,000 บาท จำนวน 1 คัน       เป็นเงิน    10,000       บาท

-          ค่ายานพาหนะไปกลับ (ที่พัก-สำนักงานประมงอำเภอ)          เป็นเงิน    10,000       บาท

เที่ยวละไม่เกิน 100 บาท     

-          ค่าอาหาร (กลางวัน/เย็น) มื้อละ 100 บาท                     เป็นเงิน    10,000       บาท

-          ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า-บ่าย) มื้อละ 25 บาท         เป็นเงิน    2,500         บาท

-          ค่าวัสดุฝึกอบรม                                                  เป็นเงิน    2,500         บาท

          4. สำนักงานประมงอำเภอสารภี                                       รวม     35,000 บาท

                   จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 ราย

-          ค่าเช่ารถรวมน้ำมัน คันละ 10,000 บาท จำนวน 1 คัน      เป็นเงิน    10,000       บาท

-          ค่ายานพาหนะไปกลับ (ที่พัก-สำนักงานประมงอำเภอ)        เป็นเงิน    10,000       บาท

เที่ยวละไม่เกิน 100 บาท     

-          ค่าอาหาร (กลางวัน/เย็น) มื้อละ 100 บาท                   เป็นเงิน    10,000       บาท

-          ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า-บ่าย) มื้อละ 25 บาท        เป็นเงิน    2,500         บาท

-          ค่าวัสดุฝึกอบรม                                                   เป็นเงิน    2,500         บาท

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายได้

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

              สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

              สำนักงานประมงอำเภอพร้าว

              สำนักงานประมงอำเภอแม่แตง

              สำนักงานประมงอำเภอจอมทอง

              สำนักงานประมงอำเภอสารภี

กำหนดการฝึกอบรมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 8  มีนาคม 2555


 

08.00-09.00 น.       หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

09.00-10.30 น.       การทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

10.30-10.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.       การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

12.00-13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-18.00 น.       ทัศนศึกษาดูงานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง

                             จังหวัดเชียงใหม่ (งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554)

18.00-19.00 น.       รับประทานอาหารเย็น

19.00-20.00 น.       สรุปการอบรมดูงาน เดินทางกลับ

หมายเหตุ การฝึกอบรมใช้สื่อวีดีทัศน์ เอกสารประกอบการฝึกอบรม

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2013 เวลา 09:50 )
 

ประมงจังหวัดเชียงใหม่

ป้ายโฆษณา

ดาวน์โหลดคำขอใบอนุญาต

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ข้อมูลสถิติด้านการประมง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ปลาประจำจังหวัดเชียงใหม่

ป้ายโฆษณา

ของดีด้านการประมง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา