งานธุรการและการเงิน

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

หน่วยงานกรมประมง จ.เชียงใหม่

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

แบบสำรวจ

ความต้องการอบรมความรู้
 

สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้57
mod_vvisit_counterYesterday48
mod_vvisit_counterThis week105
mod_vvisit_counterThis month939
mod_vvisit_counterAll178098

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Home แผนงาน/โครงการ ผลผลิตที่2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 54 โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ(สมเด็จพระเทพฯ) 54
โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ(สมเด็จพระเทพฯ) 54 PDF พิมพ์


โครงการสนับสนุนด้านการประมง

ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการหลักโครงการหนึ่งของกรมประมง อยู่ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยมีที่มาของโครงการจากประสบการณ์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงได้รับในระหว่างตามเสด็จประราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทรงพบเห็นปัญหาความยากจน ความขาดแคลนอาหาร และสภาพแวดล้อมที่เสื่อโทรม ประชาชนเป็นโรคขาดสารอาหาร สุขภาพอ่อนแอ เจ็บป่วยไม่แข็งแรง ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ดี โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ทำให้มีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือประชาชนเหล่านั้นให้มีความเป็นอยู่ดีขี้น จึงทรงเริ่มงานพัฒนาเด็กและเยาวขนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร เรียกกันในเริ่มแรกว่า โครงการอาหารกลางวัน ผักสวนครัว ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 จึงเปลี่ยนเป็นโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (สำนักงานโครงการสมเด็จระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2545) โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองร่วมกันทำการเกษตรภายในโรงเรียน โดยส่งเสริมให้มีการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการประมง เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน ทำให้เยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีภาวะโภชนาการที่ดี มีความรู้และทักษะเพิ่มขี้น นำไปสู้การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรมประมง เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้สนองงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ในชื่อกิจกรรมประมงโรงเรียน โครงการสนัยสนุนด้านการประมงตามพระราชดำเนินสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีโรงเรียนในพื่อนที่เป้าหมาย 604 โรงเรียน จาก 44 จังหวัด (กรมประมง, 2550) โดยจังหวัดเขียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีโรงเรียนในโครงการมากที่สุดในประเทศถึง 157 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 14 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน 143 โรงเรียน มีกิจกรรมที่ดำเนินงานหลายกิจกรรมตามความเหมาะสมของพื่นที่ เช่น กิจกรรมปรับปรุงบ่อดิน ปรับปรุงบ่อคอนกรีต ก่อสร้างบ่อคอนกรีต สนับสนุนบ่อพลาสติก และสนับสนุนพันธุ๋ปลาพร้อมปัจจัยการผลิต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านโภชนาการให้กับครูและนักเรียนในโครงการอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่เด็กนักเรียนเพื่อบริโภคเป็นอาหารกลางวันและก่อให้เกิดรายได้จากการจำหน่ายสัตว์น้ำเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียน

2. เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้และเป็นแหล่งวิทยาการของหมู่บ้านโดยฝึกอบรมครูให้มีความรู้ ความชำนาญในสาขาวิชาประมง เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้ราษฎรในหมู่บ้าน รวมทั้งปลูกฝังและฝึกอบรมให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงปลา การแปรรูป การถนอมอาหาร และหลักโภชนาการปลา รวมทั้งเข้าใจหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอย่างถูกต้อง

3. เพื่อให้เกิดการขยายผลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไปสู่ชุมชน และราษฎรผู้ด้อยโอกาสให้มีอาชีพและมีรายได้เสริม ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

4. เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบด้สนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

 

แผน / ผล การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2554

กิจกรรม

หน่วยนับ

แผน

ผลงาน

หมายเหตุ

เดือน ต.ค.54 - ก.ค. 54

ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริพระเทพฯ

 - อบรมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

แห่ง/ราย

157/157

160

 - อบรมความรู้ด้านโภชนาการ

ราย

120

120

 - กิจกรรมสนับสนุนการเลี้ยงปลา

แห่ง

157

157

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2011 เวลา 19:37 )
 

ประมงจังหวัดเชียงใหม่

ป้ายโฆษณา

ดาวน์โหลดคำขอใบอนุญาต

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ข้อมูลสถิติด้านการประมง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ปลาประจำจังหวัดเชียงใหม่

ป้ายโฆษณา

ของดีด้านการประมง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา