คำขวัญจังหวัดเชียงราย

>> เหนือสุดในสยาม  ชายแดนสามแผ่นดิน  ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา  ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง @_@

    เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัด

         โครงสร้างภายในหน่วยงาน

         อัตรากำลัเจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

         วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์

         แผนงาน /ผลงานโครงการ ปีปัจจุบัน

        การจัดซื้อจัดจ้าง

         ประมงอาสา

         จุดสาธิตด้านการประมง

<
        ข้อมูลผลผลิตสัคว์น้ำ

        จำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

        ทะเบียนแหล่งน้ำ

        การแปรรูปสินค้าสัตว์น้ำ

        GPP ด้านการประมง 

ร้านจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำในจังหวัดเชียงราย
ร้านจำหน่ายปลาสวยงามในจังหวัดเชียงราย

ดาวน์โหลดเอกสาร

<  ระเบียบการขึ้นทะเบียนด้านประมง
  แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียน
       ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ชนิดเต็ม
        ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ชนิดย่อ
        หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน
       ผู้ประกอบการด้านประมง  (ทบ.2)
        การเลี้ยงปลาในกระชัง
ใบแจ้งความจำนงขอขึ้นทะเบียน ทบ.1
ใบแจ้งความจำนงขอขึ้นทะเบียน ทบ.2
เอกสารชี้แจงการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ   
    การ (ทบ.2)
  แบบฟอร์มรายงานอุทกภัย
  ฝปส.1 ส่งรายชื่อผู้เสียหายรวม
  กษ.01 แบบขอรับความช่วยเหลือ  
     
รายบุคคล
  กษ 01 แบบขอรับความช่วยเหลือ
     อ.เวียงชัยและพญาเม็งราย
ระเบียบเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในกระชัง
หลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 


p

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรมต่างๆ   

 
1 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และ วัสดุการเกษตร จำนวน ๑๑ รายการ


  วันที่ 10 กันยายน 2558 หน่วยงานกรมประมงจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงสรวย ทำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 600,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ (วันที่ 21 กันยายนของทุกปี) ลงในอ่างเก็บน้ำห้วยปู่เอก หมู่ 14 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย โดยมีปลัดอาวุโส อำเภอแม่สรวย เป็นประธานในพิธี

    ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หน่วยงานกรมประมงจังหวัดเชียงรายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันฉัตรมงคล(๕พ.. ๒๕๕๘) ณ หนองฮ่าง หมู่ ๔ บ้านหนองฮ่าง ต.หัวง้ม อ.พาน  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายรัชกฤช สถิรานนท์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

 

     กลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำบ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ ๑๙ ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย ได้ริเริ่มทำจุดอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในลำน้ำร่องเบ้อ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชน หมู่ ๙,๑๒,และ ๒๙ และเทศบาลตำบลห้วยสัก ได้จัดให้มีการทำบุญสืบชะตาลำน้ำและร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในวันที่ ๕ พ.ค.๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคลด้วย

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย ร่วมกับศูนย์พัฒนาและวิจัยประมงน้ำจืดเชียงราย ได้ร่วมงานพิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา และงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าที่ปังกรรัศมีโชติ ที่หนองบัวเงิน บ้านร่องปลาขาว ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายรัชกฤช สถิรานนท์เป็นประธานในพิธี     

      วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย ได้จัดนิทรรศการปลาบึกซึ่งเป็นปลาประจำจังหวัดเชียงราย ในงานบวงสรวงปลาบึกประจำปี ๒๕๕๘ ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 

<<< ข่าวประชาสัมพันธ์ >>>

 

 

 

นายอมร พุทธสัมมา
ผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิชาการประมง ระดับสูง
(ประมงจังหวัดเชียงราย)

การเลือกซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ

การเลือกซื้ออาหารสัตว์น้ำ

แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้

หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การจัดการทรัพยากรประมง
         ในแหล่งน้ำจืด

มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง

การเกิดกลิ่นโคลนในสัตว์น้ำ

พันธุ์สัตว์น้ำที่ไม่ควรปล่อยลง
        ในแหล่งน้ำธรรมชาติ

วิธีแก้ปัญหาปลาน็อคตาย

แนวทางลดความสูญเสียจาก  
        อุทกภัยด้านประมง
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   สำนักงาน ก.พ.

   กรมประมง

   สถานีประมงน้ำจืดเชียงราย

    ด่านตรวจสัตว์น้ำเชียงราย

   จังหวัดเชียงราย

  

    ปลานิล

    ปลาไน

    ปลาตะเพียนขาว

    ปลาสวาย

    ปลาแรด

    ปลากดเหลือง

    ปลายี่สกเทศ

    ปลาสลิด

    ปลาช่อน

    ปลาบู่

    ปลาดุกบิ๊กอุย

    เลี้ยงไรแดง


KM
ด้านการประม

ปราชญ์ปลานิลเชียงราย

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 

 

 Website counter

ตั้งแต่  1 มกราคม 2553 

 

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

419  หมู่  ต.ริมกก  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57100

โทรศัพท์  053-152091    โทรสาร  053-152010

e-mail : fpo-chiangrai@dof.in.th