Category: ข่าวสารด้านการประมง

ข่าวสารด้านการประมง ของสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

0

การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเน...

0

กิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวั...

0

ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

นายจารุวัฒน์ ผึ้งทอง ประมงจังหวัดเ...

0

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เพาะเลี้ยงปลานิล อำเภอพาน

นายอนันต์ เจษฎาพันธุ์ ประมงอำเภอพา...

0

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เพาะเลี้ยงปลานิลและมอบปัจจัยการผลิต อำเภอเมืองเชียงราย

นายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ ประมงอำเภอเมื...

0

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เพาะเลี้ยงปลานิล อำเภอแม่จัน

นางปรานอม ปันสีทอง ประมงอำเภอแม่จั...

0

ตรวจเยี่ยมบ่อเลี้ยงปลาประมงอาสา อำเภอแม่จัน

ตรวจเยี่ยมบ่อเลี้ยงปลาประมงอาสา ตำ...

0

ประธานกลุ่มปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 สำหรับใช้ในการเลี้ยงปลา

นายอมร พุทธสัมมา ประมงจังหวัดเชียง...

0

โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง

คณะกรรมการและสมาชิก โครงการธนาคารผ...

0

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและการจัดการปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต (ลุ่มน้ำกกและลุ่มน้ำโขงตอนบน)

นายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ ประมงอำเภอเมื...