Category: การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานประมงจังหวัด

0

ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะ...

0

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย...

0

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพ...

0

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบแระมาณ พ.ศ.2562

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพ...

0

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกว...

0

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้าง

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกว...