Category: โครงการต่างๆ

โครงการต่างๆ ของสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

0

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มศักยภาพการผลิตปลานิล อำเภอเชียงของ

นายอายุวัฒน์ นิลศรี ประมงอำเภอเชีย...

0

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เพาะเลี้ยงปลานิล อำเภอขุนตาล

นายบุญเทียน มณีมูล ประมงอำเภอขุนตา...

0

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่อการพัฒนาศักยภาพผู้เพาะเลี้ยงปลานิล อำเภอพญาเม็งราย

นางเพ็ญสุดา ยศแผ่น รักษาการประมงอำ...

0

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่อการพัฒนาศักยภาพผู้เพาะเลี้ยงปลานิล อำเภอแม่สรวย

ประมงอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วย นายอาย...

0

มอบปัจจัยการผลิต โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตปลานิลฯ อ.แม่สาย

ประมงอำเภอแม่สาย ของกลุ่มจังหวัดภา...

0

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจำปี 2560

ท่านมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมป...

0

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตปลานิล ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ อ.แม่สาย

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตปลา...