Category: การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

0

ชาวศรีดอนชัย เลี้ยงปลานิลอินทรีย์ แปรรูปสร้างมูลค่า ขายตลาดสุขภาพ จังหวัดเชียงราย

ที่มา รายงานพิเศษ เชียงราย เหนือสุ...