Category: ประกาศ

ประกาศของสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

0

ประชาสัมพันธ์ การแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

0

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งการครอบครอง แบบหนังสือกำกับการจำหน่าย การนำพยานเอกสาร หรือหลักฐานมาพิสูจน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การออกใบอนุญาตให้ครอบครอง สัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว การออกใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า แ...

0

ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่าน...

0

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย...

0

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพ...

เอกสารประกอบการขอแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซาก หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 0

เอกสารประกอบการขอแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซาก หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

เอกสารประกอบการขอแจ้งการครอบครองสั...

0

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจน ด้สยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกา...

0

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำ วิเคราะห์และระบบข้อมูล สส.1, สส.2 และ สส.3 โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (คนพิการ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกา...