ผู้บริหารกรมประมง

cropped-cropped-image-1.png

 ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง
 ดร.อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง
นายอรุณชัย พุทธเจริญ
รองอธิบดีกรมประมง
นายถาวร จิระโสภณรักษ์
รองอธิบดีกรมประมง
นายบรรจง จำนงศิตธรรม
รองอธิบดีกรมประมง