วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10devops-gears

1.1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

(ก) การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน

(ข) การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่

(ค) การเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข

1.2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ

(ก) การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง

(ข) การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน

(ค) การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสันติและเกื้อกูล

1.3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน

(ก) การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และความเป็นไทย

(ข) การสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ

(ค) การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม

1.4 การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

(ก) การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ

(ข) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน

(ค) การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ

(ก) การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดำเนินชีวิตในสังคมไทย

(ข) เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่วมในการบริหารจัดการประเทศ

(ค) สร้างภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลเน้นการบริการแทนการกำกับควบคุมและทำงานร่วมกับหุ้นส่วน

การพัฒนา

(ง) การกระจายอำนาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

(จ) ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล

(ฉ) การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างความสมดุล
ในการจัดสรรประโยชน์จากการพัฒนา

(ช) การรักษาและเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสู่ดุลยภาพและความยั่งยืน

2.ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.1 ฟื้นฟูความเชื่อมั่นด้านการเกษตร   โดยมีเป้าประสงค์ในการแก้ปัญหาเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อการเกษตร  เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการหารายได้ ลดรายจ่าย  สร้างโอกาสในอาชีพอย่างยั่งยืนให้แก่การเกษตร

2.2 ปรับโครงสร้างภาคเกษตร มีเป้าประสงค์ที่จะทำให้มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น  และเกษตรกรได้รับ
การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

2.3 พัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรเกษตร  เพื่อให้ทรัพยากรการเกษตรได้รับการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟู

2.4 การบริหารจัดการที่ดี มีเป้าหมายเพื่อให้ระบบการบริหารงานมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ  และเกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารทางการ
เกษตรทันเวลาถูกต้อง

3.ยุทธศาสตร์กรมประมง

3.1 พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงให้มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานตามเกณฑ์สากล

– พัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าประมงได้มาตรฐานสากล

– พัฒนาระบบตลาดสินค้าสัตว์น้ำได้คุณภาพตามมาตรฐาน

– พัฒนาคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำกลุ่มพิเศษ เช่น ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ปลานิล กุ้งทะเล

3.2 เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้แหล่งเพาะเลี้ยงและทุกแหล่งทรัพยากรและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

– เพิ่มและพัฒนาศักยภาพผลผลิตสัตว์น้ำ

– ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3.3 บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย

– เสริมและสร้างจิตอนุรักษ์ทรัพยากรประมง

– สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของชุมชน

– ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรประมงให้อยู่ในระดับสมดุล

3.4 พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขา

– การวิจัยที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและการพัฒนาประเทศ

– วิจัยด้านสายพันธุ์และเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตและป้องกันโรค

– วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ

– ส่งเสริมนวัตกรรมด้านการวิจัยตาม product  champion  เช่น กุ้งทะเล ปลานิล  ปลาสวายฯ

3.5 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นผู้นำทางการประมงในภูมิภาค

– ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและภารกิจ

– เพิ่มบทบาทการเป็นผู้นำในภูมิภาค

– เพิ่มศักยภาพด้านการตลาดเชิงรุก

– พัฒนาสู่ Research  hub  office

– สร้างความร่วมมือภาครัฐ – เอกชน

– พัฒนาความเป็นเลิศของทรัพยากรบุคคล

4.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  2 (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน)

4.1 พัฒนาการค้า การลงทุน  และโลจีสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล

– เพิ่มมูลค่าการค้าต่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

4.2 การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  เพื่อเพิ่มมูลค่า

– ยกระดับสินค้าการเกษตร  และอุตสาหกรรมการเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

4.3 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพ

– เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้

4.4  ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

– สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการ  รักษาความสมบูรณ์  เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ

5.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย

5.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

– เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด  การค้าและการลงทุน

– สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรแบบครบวงจร

– โครงการขยายผลเพื่อสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

5.3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

–  พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

–  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

5.4 การรักษาความมั่นคงและความสงบ

5.5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

6.วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ของสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

              วิสัยทัศน์  พัฒนาและส่งเสริมแหล่งผลิตสัตว์น้ำ  ให้เป็นผู้นำในเขตภาคเหนือตอนบน และการบริหารจัดการสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

              พันธกิจ

  1. เพิ่มผลผลิตในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแหล่งน้ำต่าง ๆ
  2. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงให้ได้มาตรฐาน
  3. บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ

              ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  2. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงให้ได้มาตรฐาน
  3. บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและหลากหลาย

             เป้าประสงค์

  1. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  2. สินค้าประมงได้มาตรฐานและคุณภาพเป็นเลิศ  เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน
  3. ทรัพยากรสัตว์น้ำมีความยั่งยืนและคงความหลากหลายทางชีวภาพ