อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

บุคคลากร
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

นายจารุวัฒน์ ผึ้งทอง

ประมงจังหวัดเชียงราย

ผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิชาการประมง ระดับสูง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
img015  img007 img003
นางสาวปิยะนันท์ วงษ์ลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายวิทยา มะสะ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
 นางเพ็ญสุดา ยศแผ่น
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
img006
นางสาวชรินทร์ทิพย์ พรมรังฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวธันวรัชต์ แซ่ติว
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางวราลักษณ์ สัมมะวัฒนา
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
 
นางสาวมาลัยทอง สุขรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
img021
นางสาวนงนุช เสาหิน
พนักงานพิมพ์
ลูกจ้างประจำ

ประมงอำเภอ

img012  img012 img010
 นายอนันต์ เจษฎาพันธุ์
ประมงอำเภอพาน
ผู้ประสานงานอำเภอแม่ลาว
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายอนุพงษ์ กมลสิงห์
ประมงอำเภอเทิง
ผู้ประสานงานอำเภอขุนตาล
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ
ประมงอำเภอเวียงชัย
ผู้ประสานอำเภอพญาเม็งราย
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
img018 img013
 นางปรานอม ปันสีทอง
ประมงอำเภอแม่จัน
ผู้ประสานงานอำเภอแม่ฟ้าหลวง
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
 นายสุรเชษฐ์ ผิวดี
ประมงอำเภอเชียงแสน
ผู้ประสานงานอำเภอดอยหลวง
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
 ว่าง
ประมงอำเภอแม่สาย
ผู้ประสานงานอำเภอแม่ฟ้าหลวง
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
 img009 img009
นายสมัชชา หล้านามวงค์
ประมงอำเภอเมืองเชียงราย
ผู้ประสานงานอำเภอป่าแดด
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นายณรงค์ชัย ประใจ
ประมงอำเภอเชียงของ
ผู้ประสานงานอำเภอเวียงแก่น
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
นายนิติพล อ่ำศรี
ประมงอำเภอแม่สรวย
ผู้ประสานงานอำเภอเวียงป่าเป้า
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
001-1
 นายจิรพัฒน์ สัมมะวัฒนา
ประมงอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

พนักงานราชการ

img016 img022 img022 img017
 นายวีระพงษ์ โนนพิลา
นักวิชาการประมง
 นายศรัญญะ โยธา
นักวิชาการประมง
 นายมนตรี ใบยา
เจ้าหน้าที่ประมง
 นางสาวจิรัชยา ทาบุญสม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 นางสาวพัชรา กาจินะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 นายสมนึก แสนดี
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 นาย
พนักงานขับรถยนต์