โครงสร้างของหน่วยงานภายใน

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

สำนักงานประมงอำเภอ จำนวน 9 แห่ง

1. สำนักงานประมงอำเภอเชียงของ

2.สำนักงานประมงอำเภอเชียงแสน

3.สำนักงานประมงอำเภอเทิง

4.สำนักงานประมงอำเภอป่าแดด

5.สำนักงานประมงอำเภอพาน

6.สำนักงานประมงอำเภอแม่จัน

7.สำนักงานประมงอำเภอแม่สรวย

8.สำนักงานประมงอำเภอแม่สาย

9.สำนักงานประมงอำเภอเวียงชัย