ประชุมประมงจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2559

ประชุมประมงจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2559

 • รายงานการประชุม ข้าราชการกรมประมงจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2559
  ประจำเดือนมิถุน่ยน 2559 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน2559
 • รายงานการประชุม ข้าราชการกรมประมงจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6/2559
  ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559
 • รายงานการประชุม ข้าราชการกรมประมงจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7/2559
  ประจำเดือนสิงหาคม 2559 วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2559
 • รายงานการประชุม ข้าราชการกรมประมงจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8/2559
  ประจำเดือนกันยายน 2559 วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559