ระเบียบต่างๆ ของสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

 

0

การขอหนังสือรับรองการได้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การตรวจรับรองชนิด ลักษณะ คุณภาพหรือแหล่งกำเนิดของสัตว์น้ำใด การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ สัตว์น้ำ หรือปัจจัยการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบกรมประมงว่าด้วย การขอหนังสื...