สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับ    วิสัยทัศน์ :   เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนและสินค้าประมงได้มาตรฐาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในช่วงฤดูหนาว

 แจ้งเตือนข้อจำกัดการระบายน้ำในฤดูแล้ง ปี 2562/2563

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียน ทบ.1
แบบฟอร์ม สป.10 12 14
คำขอให้ออกหนังสือ MD/FMD

 

วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙:๓๐น. สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น(หลังเก่า)ชั้น ๒ โดยเชิญคณะกรรมการฯ และหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดขอนแก่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมจำนวน ๖๐คน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ
จำนวน ๒ แห่ง และการประกาศเขตพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ แห่ง ซึ่งนายวิเชียร วรสายัณห์ ประมงจังหวัดขอนแก่น ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดตามวาระการประชุม ให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบและแสดงความคิดเห็น มติที่ประชุมเห็นชอบเฉพาะการประกาศกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ โดยนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน

 

นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ
ประมงจังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 กรมประมงจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 4 ล้านตัว ลงสู่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงใน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ โดยมีตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการอนุรักษ์
์และฟื้นฟูทรัพยากรอย่างถูกต้องให้กับประชาชน สำหรับพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีโดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง นายวิเชียร วรสายัณห์
ประมงจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกรมประมง และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมปล่อย
พันธุ์สัตว์น้ำรวมกว่า 1,000 คน ด้วยสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์
และทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ให้อุดมสมบูรณ์ตลอดจนสร้างรายได้เสริม และเป็นแหล่งอาหารเสริมสร้างโปรตีนให้กับชุมชน
และมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ผู้นำชุมชน เพื่อนำไปปล่อยในพื้นที่ต่างๆ รอบอ่างเก็บน้ำฯลฯ ซึ่งปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 3 ล้านตัว และพันธุ์กุ้งก้ามกราม
จำนวน 1 ล้านตัว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4 ล้านตัว โดยได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต4 เขต5 และเขต6
และพันธุ์กุ้งก้ามกรามจากศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) และศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดเขต 2