เกี่ยวกับหน่วยงาน     บทบาทและหน้าที่ บุคลากร เว็บบอร์ด
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับ    วิสัยทัศน์ :   เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนและสินค้าประมงได้มาตรฐาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายอธิบดีกรมประมง

 

 

 

 

 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสาร สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ที่เว็บไซต์ใหม่
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fpo-khonkaen
   
 

 

โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC IMPORTAMT POLICIES)

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียน ทบ.1
แบบฟอร์ม สป.10 12 14
คำขอให้ออกหนังสือ MD/FMD

 

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 เป็นประธานในการประชุมติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 1) ที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีคณะผู้ตรวจราชการ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ประมงจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมรายงานกรอบการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และพิจารณาความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 12 โครงการ และความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 3 โครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 20 มีนาคม 2563 ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง  รองอธิบดีกรมประมง  ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น  ในการนี้ ได้เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการ และเจ้าเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของกรมประมง  โดยมี นายไชยวัฒน์  รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น มาร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในครั้งนี้ด้วย

 

   
     
นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ
ประมงจังหวัดขอนแก่น
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวสุพัสตรา เหล็กจาน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนางสาวชนากานต์ บุญมี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563 ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

 

วันที่ 12 เมษายน 2563 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานกรมประมง และคณะกรรมการแหล่งน้ำ ดำเนินการตรวจรับพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 2,000,000 ตัว โครงการสร้างรายได้จากอาชีพในแหล่งน้ำชุมชนตามแผนปฎิบัติการฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัยปี2562 เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 แห่ง แห่งละ 200,000 ตัว ในการตรวจรับพันธุ์กุ้งก้ามกรามนี้ได้มีเกษตรกรแต่ละพื้นที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ จำนวน 170 คน ซึ่งแต่ละพื้นที่ได้มีการเตรียมการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้เกษตรกรสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิร่างกาย ใช้เจลล้างมือ และไม่อยู่ใกล้ชิดกัน

 

 

      

คู่มือการปฏิบัติงาน

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับ 29 เมษายน 2563

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวสุพัสตรา เหล็กจาน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางจิราลักษณ์ กุลนารัตน์ ประมงอำเภอเมืองขอนแก่น และนางสาวไพรสุดา รักษาก้านตง นักวิชาการประมง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ ร่วมเปิดกิจกรรม โครงการจัดทำธนาคารอาหาร (Food Bank) ได้ปล่อยพันธุ์ปลานิลในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลานิล จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 6 (ขอนแก่น) ในการร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะดอนดู่ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ บ้านดอนดู่เมืองใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม

 

 

สรุปรายละเอียดหัวข้อของฐานข้อมูล
   ด้านประมงในพื้นที่
 ฐานข้อมูลโครงการพระราชดำริจังหวัด
   ขอนแก่น
 องค์กรประมงท้องถิ่น
 กลุ่มแปรรูป
 ปลาหน้าวัด
 ประมงอาสา
 ศูนย์เรียนรู้ฯ หลัก/เครือข่าย
 แปลงใหญ่
 โครงการพระราชดำริ
 หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประมงในพื้นที่
 การเลี้ยงสัตว์ในกระชัง
 ทบ.1-3
 จำนวนเรือประมงพื้นบ้าน
 ชนิดสินค้าและการตลาด


          

แหล่งน้ำจังหวัดขอนแก่น

 

แบบ ข-สร

 

 

 

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวสุอารีย์ ศรีโฮง ประมงอำเภอบ้านแฮด ร่วมมอบพันธุ์ปลานิลให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรอำเภอบ้านแฮด โดยมี นายทวิช พิมพะ นายอำเภอบ้านแฮด นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ โฆษกประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ส่วนราชการอำเภอบ้านแฮด ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพร้อมสมาชิกสหกรณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมกิจกรรมมอบพันธุ์ปลานิลให้กับเกษตรกร 3 ราย พันธุ์ปลานิลจำนวน 5,000 ตัว ณ บ่อปลาของเกษตรกร บ้านหนองแซง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแซง โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลานิลจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต6 (ขอนแก่น)

คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์

 

website counter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 29 เมษายน 2563 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมง ร่วมกิจกรรม KICK OFF 9 สายพันธุ์ 90 วัน ก้าวพร้อมกัน ปลูกพืชผักสวนครัว โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลานิล และปลาตะเพียนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 6 (ขอนแก่น) ในการร่วมกิจกรรม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม