กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
นายศักดิ์ดา  สุขเกษม
      หัวหน้ากลุ่มฯ
     นางจิราภรณ์ รัตนพรหม
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
   นางสาวสุพัตรา จินดานิล
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
   นางสาวราตรี จันทร์เจริญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
      นายวันชัย สมรูป
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
    นางพรรณี   เดชภัคดี
  ประมงอำเภอเมืองกระบี่
สำนักงานประมงอำเภอ

นายนรินทร์ มีวงศ์
   หัวหน้ากลุ่มฯ
     นางสาวพิกุล ไชยรัตน์
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    นางพรพิมล เกื้อกากร
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
     นายกานรัฐ เรืองโฉม
ปฏิบัติหน้าที่อำเภอเขาพนม
  นางสาวอำพรรัตน์ แสงทอง
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
นางสาวเบญจวรรณ เกิดสวัสดิ์
        เจ้าหน้าที่ธุรการ
     นางกาญจนา จ้ายเกิด
นักวิชาการประมงชำนาญการ
อำเภอเมืองกระบี่

อำเภอเหนือคลอง

อำเภออ่าวลึก

อำเภอเกาะลันตา

อำเภอเขาพนม

อำเภอคลองท่อม

     นายกานรัฐ เรืองโฉม
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นายไตรภูมิ  อัยรักษ์
ประมงอำเภออ่าวลึก
     นายศักดิ์ดา ทวีเมือง
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  นายเสกสรรค์ มัจฉา
ประมงอำเภอเหนือคลอง
  นางสำเนียง ศรีระแก้ว
ประมงอำเภอคลองท่อม
โครงการ IUU
นายธีระวุฒิ พรหมทอง
   นักวิชาการประมง
นางสาวอัจฉรา คงสุข
  นักวิชาการประมง
พนักงานราชการ

นางสาวพัชรี หมอน้ำร้อน
  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายวีระ รัตนพรหม
  เจ้าหน้าที่ประมง
นายสมชาย เวียงคำ
พนักงานขับรถยนต์
น.ส. ศิริพร ชาญปราณีต
  นักการทำความสะอาด
นายศิวณัฐ  สังข์ทองจีน
     เจ้าหน้าที่ประมง
นางสาวสุภาวดี  ด้นหวัง
    นักวิชาการประมง
   นายนิรันดร์  พรหมครวญ
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    นายนิรันดร์  พรหมครวญ
ปฏิบัติหน้าที่ สนง.ประมงจังหวัด
นายแสน    ศรีงาม
ประมงจังหวัดกระบี่