สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2506  โดยทราบเพียงแต่ว่าเดิมได้เช่าอาคารเอกชนเป็นสำนักงานฯ
กระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2545 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ห้องโยธาธิการเก่า ในบริเวณศาลากลางจังหวัดกระบี่
ล่าสุดเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ได้ย้ายมาประจำอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่หลังใหม่ ชั้น 1 จนถึงปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ลำดับ        ชื่อ - สกุล                   ปีที่ดำรงตำแหน่ง
    1.    นายเสนอ ลิ้มปะรังสี            2506 - 2512
    2.    นายสุรศักดิ์ วชิรานุภาพ        2512 - 2522
    3.    นายตวง  ดวงสูงเนิน            2522 - 2522
    4.    นายชนะ  จุลเวช                 2522 - 2524
    5.    นายเขนย  วรสิงห์               2524 - 2526
    6.    นายประดับ  ศรีขวัญ            2526 - 2537
    7.    นายสมชาติ  ศุภวงศ์            2537 - 2540
    8.    นายบุญ  บุญเรือง               2540 - 2544
    9.    นายโอภาส นวลวิไลลักษณ์   2544 - 2549
    10.  นายสุนันท์  ศิริมากุล            2549 - 2551
    11.  นายโอภาส  นวลวิไลลักษณ์   2551 - 2556
    12.  นายแสน  ศรีงาม                 2556 - 2557
    13.  นายวิสูตร ศศิวิมล                2558 - 2558
    14.  นายแสน  ศรีงาม                 2559 -