จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้6
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้13
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6
mod_vvisit_counterLast week122
mod_vvisit_counterเดือนนี้200
mod_vvisit_counterLast month937
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด68203

We have: 1 guests online
Your IP: 103.55.140.135
 , 
Today: เม.ย. 11, 2021
ข้อมูลเผยแพร่ของส่วนราชการ PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
  new58

 

  ภาพกิจกรรม ข่าว ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

       พิธีรับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU)

           mou2 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

อาคารศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3 ห้อง 311 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง

 

                       เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข้อมูลข่าวสา

- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐

- แผนพัฒนา ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- แผ่นพับเผยแพร่ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐

- คู่มือการปฎิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- มติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐

 

มาตรา 7 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานข้อมูลข่าวสาร

      (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงานฯ  พ.ศ. 2547

      (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

      (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำ

      (4) กฏ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง ฯ

 

มาตรา 9 ข้อมูลที่หน่วยงานรัฐต้องประชาสัมพันธ์

(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

     ในการพิจารณาวินิจฉัย

        - ปีงบประมาณ 2556

            ผลการพิจารณาอนุมัติจัดจ้าง โดยวิธีสอบคารา

                จัดซื้อวัสดุการเกษตร          

                ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ

           - ประกาศจังหวัดมหาสารคาม 

         - ปีงบประมาณ  2557

            ผลการพิจารณาอนุมัติ

              จัดซื้อวัสดุการเกษตร  โดยวิธีกรณีพิเศษ

         - ปีงบประมาณ 2558

            ผลการพิจารณาอนุมัติจัดซื้อวัสดุการเกษตร

            ผลการพิจารณาอนุมัติจัดจ้าง

        - ปีงบประมาณ 2559

            ผลการพิจารณาอนุมัติจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธี e-bidding

            ผลการพิจารณาอนุมัติจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีสอบราคา

 

(2)นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

     - นโยบาย

            คณะรัฐมนตรี

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

            ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

            อธิบดีกรมประมง

     - วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมประมง

     - ยุทธศาสตร์ กรมประมง พ.ศ.2556-2559 

(3) แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

   - ปีงบประมาณ 2556

           แผนปฏิบัติงาน

           งบประมาณสำนักงานประมงจังหวัด

       - โครงการสัมมนาเครื่อข่ายประมงอาสา

       - โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการรประมง

       - โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง

   - ปีงบประมาณ  2557

           แผนปฏิบัติงาน

           งบประมาณสำนักประมงจังหวัด

   - ปีงบประมาณ  2558

          แผนปฏิบัติงาน

          งบประมาณสำนักงานประมงจังหวัด

   - ปีงบประมาณ  2559

          แผนปฏิบัติงาน

          งบประมาณสำนักงานประมงจังหวัด

(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

       - คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม

            เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารจังหวัด

            เรื่อง  คณะทำงานพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ

            เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดมหาสารคาม

       -คำสั่งสำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

            เรื่อง มอบหมายหน้าที่ฯ  2557

            เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

            เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  2558

            เรื่อง มอบหมายหน้าที่ฯ 2555     

        ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร    

       - คู่มือการปฎิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

(5) สิ่งพิมที่มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง

(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการบริหารสาธารณะ

       - สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนฯ 

       - สัญญา/ข้อตกลงจ้างอื่นๆ

          ปีงบประมาณ 56

              สัญญาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ  1/56

              สัญญาซื้อขายวัสดุการเกษตร 2/56

           ปีงบประมาณ 57

              สัญญาซื่อขายวัสดุการเกษตร 1/57

           ปีงบประมาณ  58

              สัญญาซื่อจ้าง 1/58

              สัญญาซื่อขายวัสดุการเกษตร  2/58

           ปีงบประมาณ 59

              สัญญาซื่อขายวัสดุการเกษตร 1/59

              สัญญาซื่อขายวัสดุการเกษตร 2/59

 

(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย

(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด

        1.ประกาศสอบราคา, สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

            ปีงบประมาณ 2555            

                สอบราคาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ, สรุปผลการสอบราคา 

            ปีงบประมาณ 2556 

                สอบราคาวัสดุการเกษตร, สรุปผลการสอบราคา   

            ปีงบประมาณ  2557  

                กรณีพิเศษ, สรุปผลการจัดซื้อ

            ปีงบประมาณ 2558

                กรณีพิเศษ, สรุปผลการจัดซื้อ

                สอบราคาจ้าง, สรุปผลการสอบราคา

            ปีงบประมาณ 2559

                e-bidding, สรุปผลการจัดซื้อ

                สอบราคาซื้อ, สรุปผลการสอบราคา

       2. ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1)

         - ปีงบประมาณ 2556

            เดือน มกราคม, กุมภาพันธ์ , มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยาน,

         - ปีงบประมาณ 2557

            เดือน  ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม,เมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฏาคม, สิงหาคม, กันยายน

         - ปีงบประมาณ 2558

            เดือน ตุลาคม, พฤศจิกาย, ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน

         - ปีงบประมาณ 2559

            เดือน ตุลาคม, พฤศจิกาย, ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม,

       3.ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

            ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำฯ ครั้งที่ 1/57           

            ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำฯ ครั้งที่ 2/57

            ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำฯ ครั้งที่ 1/58

            ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำฯ ครั้งที่ 2/58

 


     images 4

 

   

 

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช