หน้าที่ความรับผิดชอบ พิมพ์
ประมงจังหวัด ศึกษา วิเคราะห์ และ ประเมินเทคโนโลยีทางการประมงทุกสาขา  เพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจ และอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตปฏิบัติงานในฐานะประมงจังหวัด  มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ บริหารหน่วยงานและบุคลากรของหน่วยงาน  กำกับดูแลสั่งการบังคับบัญชา ให้คำปรึกษาแนะนำ ในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การประกอบอาชีพประมง และอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประมงในเขตจังหวัด เป็นไปตามกฎหมาย ข้อตกลง และมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งการให้ความรู้และถ่ายทอดโนโลยีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  การจัดทำแผนงบประมาณ ฐานข้อมูลประมง งานเผยแพรประชาสัมพันธ์ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด และส่วนกลาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
   
ฝ่ายบริหารทั่วไป จัด ทำแผนงาน/งาน/โครงการด้านการประมงและโครงการพิเศษต่าง ๆ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคคล งานติดตามผลปฏิบัติงานและงานธุรการทั่วไป รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล กิจกรรมของกรมประมงและจังหวัด และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
   

ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบและประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงในจังหวัด เพื่อใช้กำหนดรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายมี หน้าที่รับผิดชอบ  กำกับ  ดูแลให้คำปรึกษาแนะนำในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงในจังหวัด เพื่อ ใช้กำหนดรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่ผู้ประกอบอาชีพด้านการ ประมง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต/แข่งขัน วิเคราะห์แนวทางการถ่ายนทอกเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในด้านการเพาะเลี้ยงการทำประมง อุตสาหกรรม การแปรรูป และการผลิตสินค้าสัตว์น้ำ ดำเนิน การควบคุมคุณภาพผลผลิตสัตว์น้ำรวมทั้งปัจจัยการผลิตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลทางวิชาการประมง และให้บริการทางวิชาการ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
ฝ่ายบริหารจัดการด้านการประมง กำกับ ดูแล ด้านการทำการประมงของผู้ประกอบอาชีพด้านการประมง ชาวประมง และผู้จับสัตว์ น้ำในจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยปฏิบัติงานในฐานหัวหน้าฝ่าย  มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับ ดูแลให้คำปรึกษาแนะนำในการกำกับ ดูแล ด้านการทำการประมงของผู้ประกอบอาชีพประมง ชาวประมงและผู้จับสัตว์น้ำในจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  การตลาด  การแปรรูป  และจัดทำฐานข้อมูลด้านการทำการประมงตลอดจนดำเนินการงาน/โครงการอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบ หมาย