Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพีนธ์

สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม โดย นางทศพร  สุจิตโตสกุล นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการประมงจังหวัดนครปฐม     ขอฝากแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประเภท ต่างๆ ให้ปฏิบ

 นายอมร พุทสัมมา ประมงจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า เมื่อช่วงปลายปี 2554 มีรายงานข่าวว่า ตลาดกุ้งของประเทศเวียดนามและมาเลเซีย ประสบปัญหาผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากเกิดโรค &

ผลผลิตลูกพันธ์กุ้งก้ามกรามปลอดเชื้อ

                    จากการสำนักงานประมงจ

Download
เอกสารดาวน์โหลด
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรหัสการใช้งาน Internet ในส่วนกลาง
396
ขอรหัสในการใช้ e-mail ของกรมประมง
302
ใบรับซ่อมเครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
614
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรับบสารสนเทศ
310