,

หน้าหลัก
แนะนำหน่วยงาน
โครงสร้าง
วิสัยทัศน
แผนงานโครงการ


" ประกาศ สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ชลอการประกาศผลการสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล "

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันประมงประมงแห่งชาติ 2560 ณ วัดเกยไชยเหนือ ต.เกยไชย อ.ชุมแสง

ปลาประจำจังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูลสำนักงาน

กฎหมาย/ข้อมูลด้านการประมง

สำนักงานประมงอำเภอ (ข้อมูลกำลังทำการปรับปรุง)

 1. อำเภอพยุหะคีรี
 2. อำเภอชุมแสง
 3. อำเภอเมือง
 4. อำเภอเก้าเลี้ยว
 5. อำเภอบรรพตพิสัย
 6. อำเภอหนองบัว
 7. อำเภอโกรกพระ
 8. อำเภอท่าตะโก
 9. อำเภอตากฟ้า

บริการ

   

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 19/8/59

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายบุญยืน พฤกษโชค
ประมงจังหวัดนครสว
รรค์

 

ติดต่อหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสารสำนักงาน

ประมงวิชาการ

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลิม.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

_________________________________________

การเลี้ยงปลาน้ำจืด

เตือนภัย! ...  ผู้เลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำหลาก (น้ำแดง)
เนื่องด้วยในช่วงเดือนสิงหาคม ได้เกิดฝนตกหนักในตอนบนของประเทศ และทำให้เกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ ได้แก่ น่าน แพร่ ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้ประสบปัญหาปลาที่เลี้ยงตายเป็นจำนวนมาก อันอาจจะเกิดจากสาเหตุดังกล่าว สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์จึงขอประชาสัมพันธ์เตือนภัยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในจังหวัดนครสวรรค์ทราบและปฏิบัติดังต่อไปนี้
 1. ติดตามสถานการณ์สภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด
 2. จัดเตรียมเครื่องเพิ่มออกซิเจนไว้ให้พร้อมเพื่อใช้ในการดำเนินการช่วยเหลือสัตว์น้ำในกระชัง
 3. เตรียมทยอยจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายหรือบริโภคเพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำในกระชังให้เหลือน้อยลง
 4. วางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และฤดูกาลเพื่อให้สามารถจับได้ก่อนฤดูกาลน้ำหลาก

อนึ่ง หากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังมีปัญหาในการปฏิบัติตามคำแนะนำ หรือพบอาการผิดปกติของสัตว์น้ำ ขอให้เข้ารับการชี้แจงเพิ่มเติมได้จากสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ โทร. 056803547 และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ โทร. 056274501

 

ประกาศ เรื่อง กำหนดใหผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินมาขึ้นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2559

กิจกรรมสำนักงาน

 • สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์  จัดอบรมเกษตรกรโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม  2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์   มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 57 ราย  โดยมีเจ้าหน้าที่ จากสังกัด กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งเกษตรกร ต้นแบบในพื้นที่ร่วมบรรยาย ให้ความ รู้ แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ และมีการมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร รายละ 1,500 ตัว

 • วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ประมงอำเภอลาดยาว(นายสมศักดิ์ ชื่นดี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทีมงานสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ณ ศูนย์ ศพก. นายสิทธิโชค คำเมือง ม.10 ต.วังซ่าน อ.ลาดยาว

 • วันที่29 พย 2560 คุณสุพัตรา เผือกจีน ประมงอำเภอชุมแสง พร้อมด้วยหน่วยตรวจการประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด และประมงอาสา ร่วมลงพื้นที่ตำบลบางเคียน เมื่อเวลา 03.00 น. ทำการรื้อโพงพาง ในลำคลองบางเคียน จำนวนสามปากในวันนี้ ซึ่งเครื่องมือประเภทนี้ทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างมหาศาล และได้ทำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่ติดอยู่ในโพงพางเป็นจำนวนมาก เป็นการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ตาม พรก ประมง 2558 ตามมาตรา 67(1) และบทกำหนดลงโทษตามมาตรา 146
 • วันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครสวรรค์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขต 3 (พิจิตร) จัดอบรมเกษตรกรโครงการ Smart farmer ด้านการประมง ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสภาเกษตร อบต.หนองกระโดน โดยมีเกษตรกร ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 ราย

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง/ประชาสัมพันธ์

1.ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องการป้องกันสัตว์น้ำจากอุทกภัย

2.ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

3.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

4.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 )
ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร.0-5680-3547 โทรสาร. 0-5680-3548

e-mail : fpo-nakhonsawan@dof.in.th