',

หน้าหลัก
ประวัติสำนักงาน
โครงสร้าง
 
วิสัยทัศน์
 

สัตว์น้ำสำคัญจังหวัดนครสวรรค

ข้อมูลสำนักงาน

กฎหมาย/ข้อมูลด้านการประมง

งานสถิติ

ฐานข้อมูลด้านการประมง

บริการ

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 29/2/63

นายวิวัฒน์ ปรารมภ์
ประมงจังหวัดนครสว
รรค์

ติดต่อหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสารสำนักงาน

ประมงวิชาการ

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

_________________________________________

สัตว์น้ำที่สำคัญจากการเพาะเลี้ยง/ธรรมชาติ

เตือนภัย! ...  ผู้เลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำหลาก (น้ำแดง)
เนื่องด้วยในช่วงเดือนสิงหาคม ได้เกิดฝนตกหนักในตอนบนของประเทศ และทำให้เกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ ได้แก่ น่าน แพร่ ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้ประสบปัญหาปลาที่เลี้ยงตายเป็นจำนวนมาก อันอาจจะเกิดจากสาเหตุดังกล่าว สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์จึงขอประชาสัมพันธ์เตือนภัยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในจังหวัดนครสวรรค์ทราบและปฏิบัติดังต่อไปนี้
  1. ติดตามสถานการณ์สภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด จัดเตรียมเครื่องเพิ่มออกซิเจนไว้ให้พร้อมเพื่อใช้ในการดำเนินการช่วยเหลือสัตว์น้ำในกระชัง เตรียมทยอยจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายหรือบริโภคเพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำในกระชังให้เหลือน้อยลง
  2. วางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และฤดูกาลเพื่อให้สามารถจับได้ก่อนฤดูกาลน้ำหลาก

อนึ่ง หากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังมีปัญหาในการปฏิบัติตามคำแนะนำ หรือพบอาการผิดปกติของสัตว์น้ำ ขอให้เข้ารับการชี้แจงเพิ่มเติมได้จากสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ โทร. 056803547 และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ โทร. 056274501

ประกาศ เรื่อง กำหนดใหผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินมาขึ้นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2559

กิจกรรมสำนักงาน

  • นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ปมจ.นครสวรรค์ ร่วมกับ ผอ.ศปจ.นครสวรรค์ เขต 2 ทำความเข้าใจกับกรรมการบริหารว้ดปากน้ำโพเหนือ นครสวรรค์ ในการขนดิน ที่เกิดจากการขุดลอกบึงบอระเพ็ด เพื่อสาธารณะกุศล ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก กรมประมง และกรมธนารักษ์ จำนวน 400,000 ลบ.ม.ซึ่งจะขนดินออก จำนวน 50,000 ลบ.ม.ก่อนในเบื้องต้น

  • วันที่ 14 พ.ย. 62 เวลา 09:30 น. นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการครอบครองพื้นที่บึงบอระเพ็ด ซึ่งมี 3 อำเภอ อ.เมือง อ.ท่าตะโก และ อ.ชุมแสง ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 7,260 ราย ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอเมือง จ.นครสวรรค์ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการในพื้นที่ให้ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น นำไปชี้แจงให้ ราษฏรกลุ่มเป้าหมายได้ทราบ "ให้ หวง ห้าม" ตามมติ ครม.4 มิ.ย.62 ซึ่งจะดำเนินการภายในปีงบประมาณ ปี 2563 ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจะได้นำเข้าพิจารณาต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด ซึ่งมีผู้ว่าราชการ เป็นประธาน ประมงจังหวัด เป็น เลขานุการ ในวันที่ 18 พ.ย.62 ต่อไป

  • ตามที่กรมประมง และกรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้ วัดปากน้ำโพเหนือ จ.นครสวรรค์ ใช้วัสดุ(ดิน)ที่เกิดจากโครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ด เพื่อการสาธารณกุศล จำนวน 400,000 ลบ.ม.โดยวัด เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ทางวัดได้เริ่มขนย้ายวัสดุ(ดิน)แล้ว ภายใต้การควบคุมของ คณะกรรมการตรวจนับและตรวจสอบการขนย้ายฯ ซึ่งมี ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ เป็นประธานกรรมการฯ
  • วันที่ 6 ก.พ. 2563 เวลา 09:00-12:00 น.นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ปมจ.นครสวรรค์ ร่วมกับนายอำเภอชุมแสง ธนารักษ์พื้นที่ หน.หน่วยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด โยธาธิการจังหวัด กอ.รมน.และผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่ในการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และรับลงทะเบียนให้กับราษฎรที่ครอบครองทำประโยชน์ในบึงบอระเพ็ด ณ วัดคลองปลากดใน โดยมีราษฎร หมู่ที่ 8, 11 และ 12 ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงตามโครงการตรวจสอบการใช้ที่ดินบึงบอระเพ็ด (ให้ หวง ห้าม) ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 แผนพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด ตามมติ ครม.4 มิ.ย.62

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง/ประชาสัมพันธ์

1.ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องการป้องกันสัตว์น้ำจากอุทกภัย

2.ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

3.ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน  ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ  พร้อมหลังคา  จำนวน 1 คัน  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

4.ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การจำหน่ายดินที่ได้จากที่ราชพัสดุ(โครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ด) โดยวิธีขายทอดตลาด

 

สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 )
ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร.0-5680-3547 โทรสาร. 0-5680-3548
e-mail : fpo-nakhonsawan@dof.in.th