',

หน้าหลัก
แนะนำหน่วยงาน
โครงสร้าง
วิสัยทัศน
แผนงานโครงการ 

ปลาประจำจังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูลสำนักงาน

กฎหมาย/ข้อมูลด้านการประมง

 

บริการ

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 6/6/62

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวิวัฒน์ ปรารมถ์์
ประมงจังหวัดนครสว
รรค์

 

ติดต่อหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสารสำนักงาน

ประมงวิชาการ

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลิม.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

_________________________________________

การเลี้ยงปลาน้ำจืด

เตือนภัย! ...  ผู้เลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำหลาก (น้ำแดง)
เนื่องด้วยในช่วงเดือนสิงหาคม ได้เกิดฝนตกหนักในตอนบนของประเทศ และทำให้เกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ ได้แก่ น่าน แพร่ ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้ประสบปัญหาปลาที่เลี้ยงตายเป็นจำนวนมาก อันอาจจะเกิดจากสาเหตุดังกล่าว สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์จึงขอประชาสัมพันธ์เตือนภัยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในจังหวัดนครสวรรค์ทราบและปฏิบัติดังต่อไปนี้
  1. ติดตามสถานการณ์สภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด
  2. จัดเตรียมเครื่องเพิ่มออกซิเจนไว้ให้พร้อมเพื่อใช้ในการดำเนินการช่วยเหลือสัตว์น้ำในกระชัง
  3. เตรียมทยอยจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายหรือบริโภคเพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำในกระชังให้เหลือน้อยลง
  4. วางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และฤดูกาลเพื่อให้สามารถจับได้ก่อนฤดูกาลน้ำหลาก

อนึ่ง หากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังมีปัญหาในการปฏิบัติตามคำแนะนำ หรือพบอาการผิดปกติของสัตว์น้ำ ขอให้เข้ารับการชี้แจงเพิ่มเติมได้จากสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ โทร. 056803547 และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ โทร. 056274501

ประกาศ เรื่อง กำหนดใหผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินมาขึ้นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2559

กิจกรรมสำนักงาน

  • นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ปมจ.นครสวรรค์ ร่วมกับ ผอ.ศปจ.นครสวรรค์ เขต 2 ทำความเข้าใจกับกรรมการบริหารว้ดปากน้ำโพเหนือ นครสวรรค์ ในการขนดิน ที่เกิดจากการขุดลอกบึงบอระเพ็ด เพื่อสาธารณะกุศล ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก กรมประมง และกรมธนารักษ์ จำนวน 400,000 ลบ.ม.ซึ่งจะขนดินออก จำนวน 50,000 ลบ.ม.ก่อนในเบื้องต้น

  • วันที่ 14 พ.ย. 62 เวลา 09:30 น. นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการครอบครองพื้นที่บึงบอระเพ็ด ซึ่งมี 3 อำเภอ อ.เมือง อ.ท่าตะโก และ อ.ชุมแสง ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 7,260 ราย ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอเมือง จ.นครสวรรค์ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการในพื้นที่ให้ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น นำไปชี้แจงให้ ราษฏรกลุ่มเป้าหมายได้ทราบ "ให้ หวง ห้าม" ตามมติ ครม.4 มิ.ย.62 ซึ่งจะดำเนินการภายในปีงบประมาณ ปี 2563 ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจะได้นำเข้าพิจารณาต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด ซึ่งมีผู้ว่าราชการ เป็นประธาน ประมงจังหวัด เป็น เลขานุการ ในวันที่ 18 พ.ย.62 ต่อไป

  • ตามที่กรมประมง และกรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้ วัดปากน้ำโพเหนือ จ.นครสวรรค์ ใช้วัสดุ(ดิน)ที่เกิดจากโครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ด เพื่อการสาธารณกุศล จำนวน 400,000 ลบ.ม.โดยวัด เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ทางวัดได้เริ่มขนย้ายวัสดุ(ดิน)แล้ว ภายใต้การควบคุมของ คณะกรรมการตรวจนับและตรวจสอบการขนย้ายฯ ซึ่งมี ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ เป็นประธานกรรมการฯ
  • วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ในฐานะเลขานุการและอนุกรรมการ บริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแผนปฏิบัติการเร่งด่วน จำนวน 9 โครงการ วงเงิน 1,513.5 ล้านบาท (ปี 2563-2565) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายอรรถพร สิงหวิชัย) เป็นประธาน
    พบว่าแต่ละโครงการ มีความคืบหน้าไปมาก และมีการเสนอ ความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างกว้างขวาง

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง/ประชาสัมพันธ์

1.ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องการป้องกันสัตว์น้ำจากอุทกภัย2.ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด3.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล4.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5.ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรผูัลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีคัดเลือก 6.ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบแข่งขันฯและรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมประมง7.ประกาศยกเลิกและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 8.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ( วิธีสอบปฏิบัติ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในวันที่ 1 เมษายน 25629.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ( วิธีสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในวันที่ 18 เมษายน 256210.บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป11.รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2562

สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 )
ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร.0-5680-3547 โทรสาร. 0-5680-3548
e-mail : fpo-nakhonsawan@dof.in.th