,

หน้าหลัก
แนะนำหน่วยงาน
โครงสร้าง
วิสัยทัศน
แผนงานโครงการ 

ปลาประจำจังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูลสำนักงาน

กฎหมาย/ข้อมูลด้านการประมง

 

บริการ

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 6/6/62

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวิวัฒน์ ปรารมถ์์
ประมงจังหวัดนครสว
รรค์

 

ติดต่อหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสารสำนักงาน

ประมงวิชาการ

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลิม.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

_________________________________________

การเลี้ยงปลาน้ำจืด

เตือนภัย! ...  ผู้เลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำหลาก (น้ำแดง)
เนื่องด้วยในช่วงเดือนสิงหาคม ได้เกิดฝนตกหนักในตอนบนของประเทศ และทำให้เกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ ได้แก่ น่าน แพร่ ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้ประสบปัญหาปลาที่เลี้ยงตายเป็นจำนวนมาก อันอาจจะเกิดจากสาเหตุดังกล่าว สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์จึงขอประชาสัมพันธ์เตือนภัยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในจังหวัดนครสวรรค์ทราบและปฏิบัติดังต่อไปนี้
  1. ติดตามสถานการณ์สภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด
  2. จัดเตรียมเครื่องเพิ่มออกซิเจนไว้ให้พร้อมเพื่อใช้ในการดำเนินการช่วยเหลือสัตว์น้ำในกระชัง
  3. เตรียมทยอยจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายหรือบริโภคเพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำในกระชังให้เหลือน้อยลง
  4. วางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และฤดูกาลเพื่อให้สามารถจับได้ก่อนฤดูกาลน้ำหลาก

อนึ่ง หากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังมีปัญหาในการปฏิบัติตามคำแนะนำ หรือพบอาการผิดปกติของสัตว์น้ำ ขอให้เข้ารับการชี้แจงเพิ่มเติมได้จากสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ โทร. 056803547 และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ โทร. 056274501

 

ประกาศ เรื่อง กำหนดใหผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินมาขึ้นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2559

กิจกรรมสำนักงาน

  • สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์  จัดอบรมเกษตรกรโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม  2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์   มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 57 ราย  โดยมีเจ้าหน้าที่ จากสังกัด กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งเกษตรกร ต้นแบบในพื้นที่ร่วมบรรยาย ให้ความ รู้ แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ และมีการมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร รายละ 1,500 ตัว

  • วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ประมงอำเภอลาดยาว(นายสมศักดิ์ ชื่นดี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทีมงานสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ณ ศูนย์ ศพก. นายสิทธิโชค คำเมือง ม.10 ต.วังซ่าน อ.ลาดยาว

  • วันที่29 พย 2560 คุณสุพัตรา เผือกจีน ประมงอำเภอชุมแสง พร้อมด้วยหน่วยตรวจการประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด และประมงอาสา ร่วมลงพื้นที่ตำบลบางเคียน เมื่อเวลา 03.00 น. ทำการรื้อโพงพาง ในลำคลองบางเคียน จำนวนสามปากในวันนี้ ซึ่งเครื่องมือประเภทนี้ทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างมหาศาล และได้ทำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่ติดอยู่ในโพงพางเป็นจำนวนมาก เป็นการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ตาม พรก ประมง 2558 ตามมาตรา 67(1) และบทกำหนดลงโทษตามมาตรา 146
  • วันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครสวรรค์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขต 3 (พิจิตร) จัดอบรมเกษตรกรโครงการ Smart farmer ด้านการประมง ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสภาเกษตร อบต.หนองกระโดน โดยมีเกษตรกร ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 ราย

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง/ประชาสัมพันธ์

1.ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องการป้องกันสัตว์น้ำจากอุทกภัย

2.ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

3.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

4.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

5.ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรผูัลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีคัดเลือก

6.ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบแข่งขันฯและรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมประมง

7.ประกาศยกเลิกและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่

ในการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

8.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ( วิธีสอบปฏิบัติ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในวันที่ 1 เมษายน 2562

9.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ( วิธีสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในวันที่ 18 เมษายน 2562

10.บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

11.รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2562

 

สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 )
ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร.0-5680-3547 โทรสาร. 0-5680-3548

e-mail : fpo-nakhonsawan@dof.in.th