|O23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน|

|O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี|

   

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

|O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล|O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล|

|O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล|O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี|

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

|O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต|

|O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต|

   - 

|O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม|

   - ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2562

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (15 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

|O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร|

   - Link1

|O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร|

|O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี|

|O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต|

|O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร|

|O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี|

|O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน|

|O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

|O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ|

   - สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

|O43  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

- ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรรค์ เรื่องมาตราการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

|O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง|

|O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต|

|O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน|

|O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม|

|O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ|

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561