สรุปผลการดำเนินการจัดซึ้อจัดจ้างในรอบเดือน

เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฏาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน