รายงานจำนวนผู้ประกอบการ โรงเพาะฟัก/อนุบาล ระดับจังหวัด

ข้อมูล ณ วันที่ 29/12/56

 

จำนวนผู้ประกอบการ(ราย)

จำนวนฟาร์ม

เนื้อที่เพาะฟัก/อนุบาลรวมของฟาร์ม(ไร่)

รวมจังหวัด

327

329

1,982.9840

ชุมแสง

40

40

426.8600

ตาคลี

1

1

4.0000

พยุหะคีรี

2

2

5.5000

เมืองนครสวรรค์

283

284

1,541.5940

แม่วงก์

1

1

5.0000

หนองบัว

1

1

0.0300