ข้อมูล GPP สาขาประมง

GPP  สาขาประมง

ประเภท/กิจกรรม

ปี 2555

ปี 2556

ผลผลิต

หน่วย

มูลค่าเพิ่ม

หน่วย

ผลผลิต

หน่วย

มูลค่าเพิ่ม

หน่วย

1. การเพาะพันธุ์/อนุบาลสัตว์น้ำจืด

1,203,000,000.00

ตัว

10,538,175.00

บาท

26,447,711.00

ตัว

3,833,036.00

บาท

2. การเลี้ยงปลาสวยงาม (ปลาน้ำจืด)

3,376,000.00

ตัว

16,861,486.60

บาท

9,849,750.00

ตัว

15,384,148.00

บาท

3. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

23,379,320.89

กิโลกรัม

369,837,052.89

บาท

39,057,723.19

กิโลกรัม

701,817,419.45

บาท

4. การจับสัตว์น้ำจืดจากแหล่งน้ำธรรมชาติ

746,561.40

กิโลกรัม

24,627,515.40

บาท

1,320,252.40

กิโลกรัม

52,455,678.50

บาท

สรุปมูลค่าเพิ่มสาขาประมง

421,864,229.89

773,490,281.95