กรมประมง

ขอความร่วมมือพี่น้อง ประชาชน ชาวประมง
งดจับปลา “ฤดูปลาน้ำจืดมีไข่และวางไข่ เลี้ยงลูก”

16 พฤษภาคม – ๑๕ กันยายน ของทุกปี

ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงทุกชนิด ยกเว้น 
๑. เบ็ดทุกชนิด เว้นแต่เบ็ดราว
๒. ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ และชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน ๒ เมตร และห้ามทำการประมง
    ด้วยวิธีประดา ตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป
๓. ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน โปง และโทง

ผู้ใดฝ่าฝืน
ปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท
หรือจำคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือทั้งปรับทั้งจำ