อัตรากำลัง
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

นายวิวัฒน์ ปรารมภ์

ประมงจังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

ประมงอำเภอ

นางสาวศรีไพร อ้นเกษ

หน.กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

 

 

 

 

นางสาวพรณิชา วชิระภูมิชล

หน.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ

 

 

 

 

นายธชาทัช ธีรติเดชากุล

หน.กลุ่มบริหารจัดการฯ

 

 

 

 

นายรวีร์ ฤทธิชัย

ปอ.เก้าเลี้ยว

นายสุบิน บุญช่วย

พนักงานธุรการ

 

 

 

 

นายมารุต เครือภู่

นวก.ประมง ปฏิบัติการ

 

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

 

 

 

 

-ว่าง-

ปอ.โกรกพระ

นายไพฑูรย์ ทองแป้น

พนักงานธุรการ

นายกุลวุฒิ สารากิจ

นักวิชาการประมง

 

 

 

 

ว่าที่ร้อยตรีณัฐกาญจน์ คงแก้ว

เจ้าหน้าที่ประมง

นายนรินทร์ อินสมบัติ

ปอ.พยุหะคีรี

นายสยาม นิ่มทอง

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

นายสุพร ชัยมงคล

นักวิชาการประมง

นางสาวเพียงใจ แก้วจรูญ

ปอ.ท่าตะโก

 

 

 

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิตติมา ขันท้าว

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 

นางสาวชุลีพร เสมาทอง

ปอ.บรรพตพิสัย

   

 

 

 

 

-ว่าง-

ปอ.เมืองนครสวรรค์

นางสุพัตรา เผือกจีน

ปอ.ชุมแสง

   

นายสมศักดิ์ ชื่นดี

ปอ.ลาดยาว

นางสาวจารุวรรณ ใบกุหลาบ

ปอ.หนองบัว