ประวัติกรมประมง

ก่อน พ.ศ.2444 ปรากฏว่าการบริหารกิจการประมงของประเทศไทย ได้แยกย้ายอยู่ในกฎหมายลักษณะ  ไม่สะดวกแก่การบริหารและขัดต่อประโยชน์ของบ้านเมืองในสมัยนั้น จึงโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมกฎหมายอากรค่าน้ำไว้เป็นฉบับเดียว และได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับกาลสมัย ตราขึ้นเป็นพระราชบัญญัติอากรค่าน้ำ ร.ศ. 120 และกำหนดให้เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยซึ่งบัญชาการกรมสรรพากรนอก และเสนาบดีกระทรวงนครบาล ซึ่งบัญชาการกรมสรรพากรใน เป็นผู้มีอำนาจรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และต่อมาได้พระราชบัญญัติอากรค่าน้ำฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอีกรวมเป็น 7 ฉบับ
ความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติอากรค่าน้ำ ร.ศ.120 ปรากฏว่ามี 3 ประการ คือ เพื่อเก็บเงินภาษีอากร เพื่อให้มีสัตว์น้ำเพียงพอเพื่อเป็นอาหารของประชาชน  และเพื่อให้สัตว์น้ำเป็นสินค้าของบ้านเมือง
พ.ศ.2457 ได้โอนอำนาจตามพระราชบัญญัติอากรค่าน้ำ ร.ศ.120 ไปให้เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ซึ่งบัญชาการกรมสรรพกร เป็นผู้อำนาจหน้าที่รักษาการ
พ.ศ. 2464 มีพระบรมราชโองการจัดปันหน้าที่ราชการในระหว่างกระทรวงพระคลังมหาสมบัติกับกระทรวงเกษตราธิการ โดยให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติมีหน้าทีในการเก็บเงินอากรค่าน้ำ และให้กระทรวงเกษตราธิการมีหน้าที่ในเรื่องเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งได้ตั้งกองบำรุงและรักษาสัตว์น้ำขึ้นในกระทรวงเกษตราธิการ
พ.ศ.2466 รัฐบาลได้จ้าง ดร.ฮิว แมคคอรมิค สมิท ผู้เชี่ยวชาญกรมประมง ชาติอเมริกัน มาเป็นที่ปรึกษาแผนกสัตว์น้ำของรัฐบาล
พ.ศ.2469 มีพระบรมราชโองการให้แต่งตั้งกรมรักษาสัตว์น้ำขึ้นในกระทรวงเกษตราธิการ ให้มีหน้าที่บำรุงรักษาและเพาะพืชพันธุ์สัตว์น้ำ และมีหน้าที่ดูแลแนะนำในการที่จะขยายการจับสัตว์น้ำ อันเป็นอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งให้ได้ประโยชน์ที่ดีที่สุดในทางที่ให้เป็นอาหารและเป็นสินค้าภายในและภายนอกประเทศ กับมีหน้าที่แนะนำกระทรวงพระคลังมหาสมบัติในการกำหนดเขตและฤดูปลาที่อนุญาต และกำหนดเครื่องมือในการออกอาญาบัตรเพื่อเก็บเงินภาษีอากรและค่าธรรมเนียมพระราชบัญญัติอากรค่าน้ำ
พ.ศ.2476 ได้เปลี่ยนชื่อกรมรักษาสัตว์น้ำเป็นกรมการประมง และได้แบ่งอำนาจบางอย่างตามพรราชบัญญัติอากรค่าน้ำ ร.ศ.120 จากกระทรวงการคลังมาเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตราธิการ คือ การเพาะพันธุ์ การคุ้มครอง การอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำ ส่วนกระทรวงการคลังคงมีหน้าที่กำหนดอัตราอากรค่าน้ำเก็บเงินอากรค่าน้ำและอื่นๆ
พ.ศ.2478 ได้ยุบกรมการประมงลงเป็นกองการประมง และได้รวมอยู่ในกรมเกษตร เรียกว่า กรมเกษตรและการประมง
พ.ศ.2482 ประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมง ในเขตประมงไทยพุทธศักราช 2482 ความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็เพื่อจะสงวนอาชีพการประมงให้ไว้แก่คนไทย
พ.ศ.2484 ได้แยกกกรมเกษตรและการประมงออกเป็น 2 กรม คือ กรมเกษตรและกรมการประมง

พ.ศ.2490 ประกาศใช้พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 โดยยกเลิกพระราชบัญญัติค่าอากรค่าน้ำ ร.ศ.120 ทั้งหมด และกำหนดให้กระทรวงเกษตราธิการซึ่งบังคับบัญชากรมประมง เป็นผู้มีอำนาจรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้เพียงกระทรวงเดียว