กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายมีศักดิ์ ภักดีคง
อธิบดีกรมประมง

นายบรรจง จำนงศิตธรรม
รองอธิบดีกรมประมง

นายถาวร จิระโสภณรักษ์
รองอธิบดีกรมประมง

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง
รองอธิบดีกรมประมง

นายบัญชา สุขแก้ว
รองอธิบดีกรมประมง


นายประเทศ ซอรักษ์
ผู้ตรวจราชการกรม

นายวิวัฒน์ ปรารมภ์
ประมงจังหวัดนครสวรรค์

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง
กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
สำนักงานประมงอำเภอ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
ประมงอำเภอชุมแสง

 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
ประมงอำเภอบรรพตพิสัย
     

ประมงอำเภอโกรกพระ

     

ประมงอำเภอพยุหะคีรี

     

ประมงอำเภอเก้าเลี้ยว

     

ประมงอำเภอท่าตะโก

     

ประมงอำเภอหนองบัว

     

ประมงอำเภอเมืองนครสวรรค์

     
ประมงอำเภอลาดยาว