ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

 

  ปี 2507

            กรมประมงได้เปิดตั้งสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสขึ้น เพื่อให้บริการประชาชนด้านการประมง และตั้งแต่อดีดถึงปัจจุบันสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส มีผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัด แล้ว 14 คน

รายนามผู้ที่ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดนราธิวาส มีดังต่อไปนี้    

1.

นายสัง บุญญาภิวัฒน์

ตุลาคม 2507- พฤศจิกายน 2514

2.

นายมนตรี ชุนโป

ธันวาคม 2514 - มิถุนายน 2515

3.

นายเสนอ ลิมปรังษี

สิงหาคม 2515- กุมภาพันธ์ 2518

4.

นายชนะ จุลเวช

กุมภาพันธ์ 2518- มิถุนายน 2521

5.

นายอดุลย์ เสนากัลป์

มิถุนายน 2521- พฤศจิกายน 2523

6.

นายธีรวัจน์ ธีรกสิกร์

ธันวาคม 2523 - ธันวาคม 2526

7.

นายชัยวัฒน์ เลิศสิทธิชัย

ธันวาคม 2526 - สิงหาคม 2528

8.

นายมนูญ บัวทอง

กันยายน 2528 - กันยายน 2533

9.

นายสามารถ เดี่ยวทิพย์สุคนธ์

ตุลาคม 2533 - ตุลาคม 2540

10.

นายเจริญ คำแก้ว

ตุลาคม 2540 - พฤษภาคม 2547

11.

นายสุนันท์ ศิริมากุล

พฤษภาคม 2547- ธันวาคม 2549

12.

นายเฉลิม หอยสกุล

กุมภาพันธ์ 2550 - มกราคม 2551

13

นายวัชรินทร์ รักษ์ยอดจิตร

มกราคม 2551 - มกราคม 2556

14.

นายก่อเกียรติ กูลแก้ว

มกราคม 2556 - ปัจจุบัน