คู่มือประชาชน

1. คู่มือสำหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)

2. คู่มือสำหรับประชาชน : การต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)

3. คู่มือสำหรับประชาชน : การประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ(สำหรับผู้ขอประเภทกลุ่มองค์กรเอกชน)

4. คู่มือสำหรับประชาชน : การประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ(สำหรับผู้ขอประเภทบุคคล)

 

 

หน่วยงานที่ให้บริการ :สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 073-532052-3 โทรสาร 073-532053

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คู่มือสำหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)

หน่วยงานที่ให้บริการ :สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสกระทรวงเกษตรและสหกรณ์