คู่มือสำหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)

หน่วยงานที่ให้บริการ :สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสกระทรวงเกษตรและสหกรณ์