การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

พันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ ตัว

ณ บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านทอน  ตำบลโคกเคียน 

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

อ่านเพิ่มเติม: ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ