ปลาประจำจังหวัด
16.jpg
Home

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ปี 62

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง พ.ศ. 2562

รายละเอียด

ระเบียบการขึ้นทะเบียน กรมประมง

Last Updated (Tuesday, 22 January 2019 16:18)

 

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรประมง

สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ขอให้ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมงทุกประเภท
ที่ประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ทำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการ เพื่อรักษา
สิทธิประโยชน์ของท่าน  โดยสามารถขอขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่
ประกอบการ การขอขึ้นทะเบียนดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่าย
*หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ทุกวันในเวลาราชการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2595-0982 และ 0-2595-0983
 

งดจับปลา "ฤดูน้ำแดง"

Last Updated (Monday, 11 June 2018 14:46)

 

ประกาศกรมประมง

เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน
และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง
พ.ศ. 2561

โดยนนทบุรี ได้กำหนดระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2561ถึง 15 กันยายน 2561

รายละเอียด

Last Updated (Tuesday, 15 May 2018 11:14)

 

ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

ผู้ที่แจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช

(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิชProcambarus clarkii หรือ Cherax spp.)

ให้ติดต่อรับหนังสือรับรองแจ้งการประกอบกิจการฯ ดังนี้

1. สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบางใหญ่ และอำเภอปากเกร็ดติดต่อขอรับหนังสือ

รับรองแจ้งการประกอบกิจการฯได้ที่สำนักงานประมงอำเภอบางใหญ่ โทร 086 6609541

2. สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบางกรวย และอำเภอเมืองนนทบุรี

ติดต่อขอรับหนังสือรับรองแจ้งการประกอบกิจการฯ ได้ที่สำนักงานประมงอำเภอบางกรวย โทร 097 1128635

3. สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง ติดต่อขอรับหนังสือรับรองแจ้งการประกอบกิจการฯ

ได้ที่สำนักงานประมงอำเภอบางบัวทองโทร 081 9389943

4. สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอไทรน้อย ติดต่อขอรับหนังสือรับรองแจ้งการประกอบกิจการฯ

ได้ที่สำนักงานประมงอำเภอไทรน้อย โทร 081 19357211

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่แจ้งข้อมูลการประกอบกิจการฯกับสำนักงานประมงจังหวัดไว้แล้ว

ให้นำใบรับคำขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการฯ

มาติดต่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

ตามท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

Last Updated (Tuesday, 11 April 2017 14:25)

 

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนนทบุรี

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมและความในมาตรา ๗๗ แห่งพระราชกำหนดดังกล่าวบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมนอกเขตพื้นที่ ที่คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดประกาศกำหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนนทบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/ 2559วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 มีมติให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้พื้นที่ดังต่อไปนี้ เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
(1) เขตท้องที่หมู่ที่ 7 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
(2) เขตท้องที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ตำบลไทรใหญ่ เขตท้องที่หมู่ที่ 4 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

Last Updated (Friday, 01 June 2018 14:12)

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง  พศ. 2561

----------------------------------------------------------------------------

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายมิให้เกิดแก่สัตว์น้ำและระบบนิเวศ จึงสมควรกำหนดชนิด

สัตว์น้ำบางชนิดที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

และที่แก้ไขเพิ่มเติม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ห้ามมิให้บุคคลใด นำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง ซึ่งสัตว์น้ำดังต่อไปนี้

เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมาย

(1) ปลาหมอสีคางดำ Sarotherodon melanotheron RÜppell, 1852

(2) ปลาหมอมายัน Cichlasoma urophthalmus (GÜnther, 1862)

(3) ปลาหมอบัตเตอร์ Heterotilapia buttikoferi (Hubrecht, 1881)

การเพาะเลี้ยงตามวรรคหนึ่ง มิให้หมายความรวมถึง กรณีที่สัตว์น้ำตามวรรคหนึ่งจากธรรมชาติ

หลุดรอดเข้าในบ่อเพาะเลี้ยงโดยไม่เจตนา

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลักษณ์ วจนานวัช

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Last Updated (Thursday, 22 February 2018 15:28)

 

การพบปะ 3 ประสาน ตามโครงการ "5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ประมงจังหวัดนนทบุรี (นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์)

มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง (น.ส.ชนิกานต์ โชติมา)

เข้าร่วมการพบปะ 3 ประสาน ตามโครงการ "5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"

ให้กับเกษตรกร 90 ราย ที่ศาลาประชาคม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุร

 

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) อ.บางบัวทอง

วันที่ 26 พค.60 เวลา 10.00 น. นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์ ประมงจังหวัดนนทบุรี ร่วม

เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี 2560

ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

โดยสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

โดยนายไพรัตน์ จันทร์พลหอม นายอำเภอบางบัวทอง เป็นประธาน

 

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) อ.ปากเกร็ด

วันที่ 25 พค.60 เวลา 09.00 น. นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์ ประมงจังหวัดนนทบุรี ร่วมเปิดงาน

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี 2560

ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โดยสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

โดยนายอนันต์ ลิลา ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน

Last Updated (Monday, 05 June 2017 14:32)

 

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) อ.บางใหญ่

วันที่ 24 พค.60 เวลา 10.00 น. นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์ ประมงจังหวัดนนทบุรี ร่วมเปิดงาน

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี 2560

ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

โดยสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

โดยนายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอบางใหญ่ เป็นประธาน

 
Find a reliable cheap web hosting and start building your own website today.
ประมงจังหวัดนนทบุรี

นายสหัส ปาณะศรี
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการใช้บริการ
 
จำนวนผู้ใช้งานปัจจุบัน
We have 1 guest online
สถิติผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday9
mod_vvisit_counterYesterday16
mod_vvisit_counterThis week101
mod_vvisit_counterLast week162
mod_vvisit_counterThis month406
mod_vvisit_counterLast month582
mod_vvisit_counterAll days115296

We have: 1 guests online
Your IP: 103.55.140.135
 , 
Today: Apr 20, 2019