ปลาประจำจังหวัด
111.jpg
Home

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรประมง

สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ขอให้ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมงทุกประเภท
ที่ประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ทำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการ เพื่อรักษา
สิทธิประโยชน์ของท่าน  โดยสามารถขอขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่
ประกอบการ การขอขึ้นทะเบียนดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่าย
*หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ทุกวันในเวลาราชการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2595-0982 และ 0-2595-0983
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

Last Updated (Thursday, 20 June 2019 16:08)

 

กรมประมง รับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมประมง

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

๑. สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รายละเอียด

ตรวจสอบวุฒิการศึกษา

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์

Last Updated (Thursday, 30 May 2019 15:18)

 

ประกาศกรมประมง ฤดูน้ำแดง ปี 62

ประกาศกรมประมง

เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน
และก้าหนดเครื่องมือ วิธีการท้าการประมง และเงื่อนไขในการท้าการประมง
พ.ศ. 2562

รายละเอียด

Last Updated (Thursday, 23 May 2019 15:42)

 

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ปี 62

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง พ.ศ. 2562

รายละเอียด

ระเบียบการขึ้นทะเบียน กรมประมง

Last Updated (Tuesday, 22 January 2019 16:18)

 

ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

ผู้ที่แจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช

(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิชProcambarus clarkii หรือ Cherax spp.)

ให้ติดต่อรับหนังสือรับรองแจ้งการประกอบกิจการฯ ดังนี้

1. สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบางใหญ่ และอำเภอปากเกร็ดติดต่อขอรับหนังสือ

รับรองแจ้งการประกอบกิจการฯได้ที่สำนักงานประมงอำเภอบางใหญ่ โทร 086 6609541

2. สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบางกรวย และอำเภอเมืองนนทบุรี

ติดต่อขอรับหนังสือรับรองแจ้งการประกอบกิจการฯ ได้ที่สำนักงานประมงอำเภอบางกรวย โทร 097 1128635

3. สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง ติดต่อขอรับหนังสือรับรองแจ้งการประกอบกิจการฯ

ได้ที่สำนักงานประมงอำเภอบางบัวทองโทร 081 9389943

4. สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอไทรน้อย ติดต่อขอรับหนังสือรับรองแจ้งการประกอบกิจการฯ

ได้ที่สำนักงานประมงอำเภอไทรน้อย โทร 081 19357211

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่แจ้งข้อมูลการประกอบกิจการฯกับสำนักงานประมงจังหวัดไว้แล้ว

ให้นำใบรับคำขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการฯ

มาติดต่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

ตามท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

Last Updated (Tuesday, 11 April 2017 14:25)

 

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนนทบุรี

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมและความในมาตรา ๗๗ แห่งพระราชกำหนดดังกล่าวบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมนอกเขตพื้นที่ ที่คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดประกาศกำหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนนทบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/ 2559วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 มีมติให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้พื้นที่ดังต่อไปนี้ เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
(1) เขตท้องที่หมู่ที่ 7 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
(2) เขตท้องที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ตำบลไทรใหญ่ เขตท้องที่หมู่ที่ 4 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

Last Updated (Friday, 01 June 2018 14:12)

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง  พศ. 2561

----------------------------------------------------------------------------

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายมิให้เกิดแก่สัตว์น้ำและระบบนิเวศ จึงสมควรกำหนดชนิด

สัตว์น้ำบางชนิดที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

และที่แก้ไขเพิ่มเติม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ห้ามมิให้บุคคลใด นำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง ซึ่งสัตว์น้ำดังต่อไปนี้

เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมาย

(1) ปลาหมอสีคางดำ Sarotherodon melanotheron RÜppell, 1852

(2) ปลาหมอมายัน Cichlasoma urophthalmus (GÜnther, 1862)

(3) ปลาหมอบัตเตอร์ Heterotilapia buttikoferi (Hubrecht, 1881)

การเพาะเลี้ยงตามวรรคหนึ่ง มิให้หมายความรวมถึง กรณีที่สัตว์น้ำตามวรรคหนึ่งจากธรรมชาติ

หลุดรอดเข้าในบ่อเพาะเลี้ยงโดยไม่เจตนา

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลักษณ์ วจนานวัช

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Last Updated (Thursday, 22 February 2018 15:28)

 

แนวทางการปฏิบัติหลังการขึ้นทะเบียน

สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติของเกษตรกรหลังจากการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้ว  ดังนี้

1.ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของข้อมูลในบัตร และวันที่สิ้นอายุของทะเบียน
2.แจ้งผลประกอบการเลี้ยง ผลผลิตสัตว์น้ำ ให้เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบได้ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงเป็นประจำทุกปี
3.หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเช่น ชนิดปลา ขนาดพื้นที่ ผู้ครอบครอง ฯ ให้แจ้งเปลี่ยนแปลงต่อเจ้าหน้าที่โดยทันที
4.ผู้ปฏิเสธ หรือผู้ละเลย ตามข้อ 2 และ 3 เจ้าหน้าที่จะไม่พิจารณาต่อทะเบียนฯ ให้หลังจากสิ้นอายุทะเบียน
5.ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีอายุ 3 ปี ผู้ประกอบการสามารถต่อทะเบียนได้ล่วงหน้าก่อนการหมดอายุ 1 เดือน พร้อมเอกสารบัตรทะเบียนเดิม และผลประกอบการ ตามข้อ 2

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง

 

คู่มือประชาชน

 

 

คู่มือบริการประชาชน

หน้าที่

1

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)

1

2

การต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)

7

3

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)

13

4

การต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)

19

5

การขึ้นทะเบียนและต่ออายุทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.3)

24

6

การขึ้นทะเบียนและต่ออายุทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.4)

30

7

การขึ้นทะเบียนสถานกักกันสัตว์น้ำ

36

8

การขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก

42

9

การประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ(สำหรับผู้ขอประเภทบุคคล)

48

10

การประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ(สำหรับผู้ขอประเภทกลุ่มองค์กรเอกชน)

54

11

การประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ(สำหรับผู้ขอประเภทบุคคล)

60

12

การประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ(สำหรับผู้ขอประเภทกลุ่มองค์กรเอกชน)

66

13

การออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตว์น้ำ)

73

14

การต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตว์น้ำ)

79

15

การออกใบอนุญาตให้กระทำการเป็นผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้ำที่สะพานปลา

86

16

การออกใบอนุญาตให้กระทำการเป็นผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้ำที่สะพานปลา

91

17

การออกหนังสือรับรองให้ส่งออกปลาทะเลมีชีวิตสวยงามที่ได้จากการนำเข้า (ปท .2)

96

18

การออกหนังสือรับรองให้ส่งออกปลาทะเลมีชีวิตสวยงามที่ได้จากการเพาะเลี้ยง (ปท. 2)

101

19

การออกหนังสือรับรองให้ส่งออกปลาทะเลมีชีวิตสวยงามเพื่อการศึกษาวิจัย (ปท. 2)

106

20

การออกใบอนุญาตให้ทำการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ำ (สป.9)

111

21

กระบวนการออกใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.11)

117

22

การออกหนังสืออนุญาตให้นำสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์เคลื่อนที่เพื่อการค้า (สป. 13)

122

23

การออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป. 15)

127

24

การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง อ.ไทรน้อย

132

25

การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง อ.บางกรวย

140

26

การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง อ.บางบัวทอง

148

27

การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง อ.บางใหญ่

156

28

การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง อ.ปากเกร็ด

164

29

การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง อ.เมือง

172

30

การออกใบอนุญาตทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่อนุญาต อ.ไทรน้อย

180

31

การออกใบอนุญาตทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่อนุญาต อ. บางกรวย

184

32

การออกใบอนุญาตทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่อนุญาต อ.บางบัวทอง

188

33

การออกใบอนุญาตทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่อนุญาต อ.บางใหญ่

192

34

การออกใบอนุญาตทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่อนุญาต อ.ปากเกร็ด

196

35

การออกใบอนุญาตทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่อนุญาต อ. เมือง

200

36

การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (.6) อ.ไทรน้อย

204

37

การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (.6) อ.บางกรวย

209

38

การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (.6) อ.บางบัวทอง

214

39

การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (.6) อ. บางใหญ่

219

40

การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (.6) อ.ปากเกร็ด

224

41

การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (.6) อ.เมือง

229

คู่มือประชาชนของสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี 41 ฉบับ

Last Updated (Tuesday, 02 February 2016 15:37)

 

ความเป็นมาของสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี(Nonthaburi Fisheries Provincial Office)


สถานที่ตั้งอยู่ในเขต 1 สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค เริ่มก่อตั้งครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2509 โดยมี นายเชื้อ นาควิเวก ดำรงตำแหน่งเป็นประมงจังหวัดนนทบุรี คนแรกดิมสำนักงานตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า บริเวณท่าน้ำนนทบุรี ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ห่างจากศาลากลางจังหวัดนนทบุรีปัจจุบัน ประมาณ 10 กิโลเมตร

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดนนทบุรี


1.นายเชื้อ นาควิเวค 2509 - 2515

2.นายสาคร กุลมาตร์ 2515 - 2519

3.นายมนัส ศิริมัย 2519 - 2526

4.นายสุชิน ทองมี 2526 - 2530

5.นายสุพร วัชรวิภา 2530 - 2534

6.นายสุเมธ ตันติกุล 2534 - 2535

7.นายชนะ จุลเวช 2535 - 2537

8.นายสิงหนาท ประศาสน์ศิลป์ 2537 - 2537

9.นายสถิตย์ สิกขา 2537 - 2542

10.นางสาวโสภา อารีย์รัตน์ 2542 - 2543

11.นางมารยาท คำบุศย์ 2543 - 2548

12.นายวัฒนา ถาวรนาน 2548 - 2549

13.นางอุมาพร พิมลบุตร 2549 – 2552

14.นาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์ 2553 - 2557

15.นายประพันธ์ ลีปายะคุณ 2557 - 2558

16.นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ 2558 - 2559

17.นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์ 2559 - 2561

18.นายสหัส ปาณะศรี 2561 - ปัจจุบัน


Last Updated (Tuesday, 06 March 2018 15:16)

 
Find a reliable cheap web hosting and start building your own website today.
ประมงจังหวัดนนทบุรี

นายสหัส ปาณะศรี
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการใช้บริการ
 
จำนวนผู้ใช้งานปัจจุบัน
We have 1 guest online
สถิติผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday89
mod_vvisit_counterYesterday32
mod_vvisit_counterThis week269
mod_vvisit_counterLast week365
mod_vvisit_counterThis month812
mod_vvisit_counterLast month870
mod_vvisit_counterAll days117905

We have: 1 guests online
Your IP: 103.55.140.135
 , 
Today: Jul 18, 2019