ปลาประจำจังหวัด
111.jpg
Home

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรประมง

สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ขอให้ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมงทุกประเภท
ที่ประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ทำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการ เพื่อรักษา
สิทธิประโยชน์ของท่าน  โดยสามารถขอขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่
ประกอบการ การขอขึ้นทะเบียนดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่าย
*หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ทุกวันในเวลาราชการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2595-0982 และ 0-2595-0983
 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียด

Last Updated (Tuesday, 06 August 2019 08:44)

 

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฎิบัติการ

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฎิบัติการ

รายละเอียด

Last Updated (Monday, 05 August 2019 14:50)

 

บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียด

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

Last Updated (Thursday, 20 June 2019 16:08)

 

กรมประมง รับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมประมง

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

๑. สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รายละเอียด

ตรวจสอบวุฒิการศึกษา

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์

Last Updated (Thursday, 30 May 2019 15:18)

 

ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

ผู้ที่แจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช

(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิชProcambarus clarkii หรือ Cherax spp.)

ให้ติดต่อรับหนังสือรับรองแจ้งการประกอบกิจการฯ ดังนี้

1. สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบางใหญ่ และอำเภอปากเกร็ดติดต่อขอรับหนังสือ

รับรองแจ้งการประกอบกิจการฯได้ที่สำนักงานประมงอำเภอบางใหญ่ โทร 086 6609541

2. สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบางกรวย และอำเภอเมืองนนทบุรี

ติดต่อขอรับหนังสือรับรองแจ้งการประกอบกิจการฯ ได้ที่สำนักงานประมงอำเภอบางกรวย โทร 097 1128635

3. สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง ติดต่อขอรับหนังสือรับรองแจ้งการประกอบกิจการฯ

ได้ที่สำนักงานประมงอำเภอบางบัวทองโทร 081 9389943

4. สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอไทรน้อย ติดต่อขอรับหนังสือรับรองแจ้งการประกอบกิจการฯ

ได้ที่สำนักงานประมงอำเภอไทรน้อย โทร 081 19357211

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่แจ้งข้อมูลการประกอบกิจการฯกับสำนักงานประมงจังหวัดไว้แล้ว

ให้นำใบรับคำขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการฯ

มาติดต่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

ตามท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

Last Updated (Tuesday, 11 April 2017 14:25)

 

ประกาศกรมประมง ฤดูน้ำแดง ปี 62

ประกาศกรมประมง

เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน
และก้าหนดเครื่องมือ วิธีการท้าการประมง และเงื่อนไขในการท้าการประมง
พ.ศ. 2562

รายละเอียด

Last Updated (Thursday, 23 May 2019 15:42)

 

แนวทางการปฏิบัติหลังการขึ้นทะเบียน

สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติของเกษตรกรหลังจากการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้ว  ดังนี้

1.ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของข้อมูลในบัตร และวันที่สิ้นอายุของทะเบียน
2.แจ้งผลประกอบการเลี้ยง ผลผลิตสัตว์น้ำ ให้เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบได้ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงเป็นประจำทุกปี
3.หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเช่น ชนิดปลา ขนาดพื้นที่ ผู้ครอบครอง ฯ ให้แจ้งเปลี่ยนแปลงต่อเจ้าหน้าที่โดยทันที
4.ผู้ปฏิเสธ หรือผู้ละเลย ตามข้อ 2 และ 3 เจ้าหน้าที่จะไม่พิจารณาต่อทะเบียนฯ ให้หลังจากสิ้นอายุทะเบียน
5.ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีอายุ 3 ปี ผู้ประกอบการสามารถต่อทะเบียนได้ล่วงหน้าก่อนการหมดอายุ 1 เดือน พร้อมเอกสารบัตรทะเบียนเดิม และผลประกอบการ ตามข้อ 2

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง

 

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ปี 62

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง พ.ศ. 2562

รายละเอียด

ระเบียบการขึ้นทะเบียน กรมประมง

Last Updated (Tuesday, 22 January 2019 16:18)

 

ความเป็นมาของสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี(Nonthaburi Fisheries Provincial Office)


สถานที่ตั้งอยู่ในเขต 1 สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค เริ่มก่อตั้งครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2509 โดยมี นายเชื้อ นาควิเวก ดำรงตำแหน่งเป็นประมงจังหวัดนนทบุรี คนแรกดิมสำนักงานตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า บริเวณท่าน้ำนนทบุรี ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ห่างจากศาลากลางจังหวัดนนทบุรีปัจจุบัน ประมาณ 10 กิโลเมตร

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดนนทบุรี


1.นายเชื้อ นาควิเวค 2509 - 2515

2.นายสาคร กุลมาตร์ 2515 - 2519

3.นายมนัส ศิริมัย 2519 - 2526

4.นายสุชิน ทองมี 2526 - 2530

5.นายสุพร วัชรวิภา 2530 - 2534

6.นายสุเมธ ตันติกุล 2534 - 2535

7.นายชนะ จุลเวช 2535 - 2537

8.นายสิงหนาท ประศาสน์ศิลป์ 2537 - 2537

9.นายสถิตย์ สิกขา 2537 - 2542

10.นางสาวโสภา อารีย์รัตน์ 2542 - 2543

11.นางมารยาท คำบุศย์ 2543 - 2548

12.นายวัฒนา ถาวรนาน 2548 - 2549

13.นางอุมาพร พิมลบุตร 2549 – 2552

14.นาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์ 2553 - 2557

15.นายประพันธ์ ลีปายะคุณ 2557 - 2558

16.นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ 2558 - 2559

17.นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์ 2559 - 2561

18.นายสหัส ปาณะศรี 2561 - ปัจจุบัน


Last Updated (Tuesday, 06 March 2018 15:16)

 
Find a reliable cheap web hosting and start building your own website today.
ประมงจังหวัดนนทบุรี

นายสหัส ปาณะศรี
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการใช้บริการ
 
จำนวนผู้ใช้งานปัจจุบัน
We have 1 guest online
สถิติผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday18
mod_vvisit_counterYesterday17
mod_vvisit_counterThis week186
mod_vvisit_counterLast week168
mod_vvisit_counterThis month602
mod_vvisit_counterLast month770
mod_vvisit_counterAll days119619

We have: 1 guests online
Your IP: 103.55.140.135
 , 
Today: Sep 21, 2019