ปลาประจำจังหวัด
111.jpg
Home

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านประมงและผู้ทำการประมง

สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี
ขอให้ ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการด้านการประมงทุกประเภท และผู้ทำการประมง
ที่ประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ทำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทะเบียนผู้ประกอบการ
และ ทะเบียนผู้ทำการประมง    เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน
โดยสามารถขอขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ประกอบการ
การขอขึ้นทะเบียนดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่าย  โหลดแบบฟอร์มได้จากเมนู แบบฟอร์ม/คำขอ
*หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ทุกวันในเวลาราชการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2595-0983
 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียด

Last Updated (Tuesday, 06 August 2019 08:44)

 

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฎิบัติการ

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฎิบัติการ

รายละเอียด

Last Updated (Monday, 05 August 2019 14:50)

 

บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียด

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

Last Updated (Thursday, 20 June 2019 16:08)

 

กรมประมง รับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมประมง

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

๑. สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รายละเอียด

ตรวจสอบวุฒิการศึกษา

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์

Last Updated (Thursday, 30 May 2019 15:18)

 

ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

ผู้ที่แจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช

(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิชProcambarus clarkii หรือ Cherax spp.)

ให้ติดต่อรับหนังสือรับรองแจ้งการประกอบกิจการฯ ดังนี้

1. สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบางใหญ่ และอำเภอปากเกร็ดติดต่อขอรับหนังสือ

รับรองแจ้งการประกอบกิจการฯได้ที่สำนักงานประมงอำเภอบางใหญ่ โทร 086 6609541

2. สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบางกรวย และอำเภอเมืองนนทบุรี

ติดต่อขอรับหนังสือรับรองแจ้งการประกอบกิจการฯ ได้ที่สำนักงานประมงอำเภอบางกรวย โทร 097 1128635

3. สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง ติดต่อขอรับหนังสือรับรองแจ้งการประกอบกิจการฯ

ได้ที่สำนักงานประมงอำเภอบางบัวทองโทร 081 9389943

4. สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอไทรน้อย ติดต่อขอรับหนังสือรับรองแจ้งการประกอบกิจการฯ

ได้ที่สำนักงานประมงอำเภอไทรน้อย โทร 081 19357211

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่แจ้งข้อมูลการประกอบกิจการฯกับสำนักงานประมงจังหวัดไว้แล้ว

ให้นำใบรับคำขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการฯ

มาติดต่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

ตามท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

Last Updated (Tuesday, 11 April 2017 14:25)

 

ประกาศกรมประมง ฤดูน้ำแดง ปี 62

ประกาศกรมประมง

เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน
และก้าหนดเครื่องมือ วิธีการท้าการประมง และเงื่อนไขในการท้าการประมง
พ.ศ. 2562

รายละเอียด

Last Updated (Thursday, 23 May 2019 15:42)

 

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ปี 62

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง พ.ศ. 2562

รายละเอียด

ระเบียบการขึ้นทะเบียน กรมประมง

Last Updated (Tuesday, 22 January 2019 16:18)

 

แนวทางการปฏิบัติหลังการขึ้นทะเบียน

สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติของเกษตรกรหลังจากการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้ว  ดังนี้

1.ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของข้อมูลในบัตร และวันที่สิ้นอายุของทะเบียน
2.แจ้งผลประกอบการเลี้ยง ผลผลิตสัตว์น้ำ ให้เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบได้ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงเป็นประจำทุกปี
3.หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเช่น ชนิดปลา ขนาดพื้นที่ ผู้ครอบครอง ฯ ให้แจ้งเปลี่ยนแปลงต่อเจ้าหน้าที่โดยทันที
4.ผู้ปฏิเสธ หรือผู้ละเลย ตามข้อ 2 และ 3 เจ้าหน้าที่จะไม่พิจารณาต่อทะเบียนฯ ให้หลังจากสิ้นอายุทะเบียน
5.ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีอายุ 3 ปี ผู้ประกอบการสามารถต่อทะเบียนได้ล่วงหน้าก่อนการหมดอายุ 1 เดือน พร้อมเอกสารบัตรทะเบียนเดิม และผลประกอบการ ตามข้อ 2

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง

 

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนนทบุรี

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมและความในมาตรา ๗๗ แห่งพระราชกำหนดดังกล่าวบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมนอกเขตพื้นที่ ที่คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดประกาศกำหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนนทบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/ 2559วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 มีมติให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้พื้นที่ดังต่อไปนี้ เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
(1) เขตท้องที่หมู่ที่ 7 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
(2) เขตท้องที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ตำบลไทรใหญ่ เขตท้องที่หมู่ที่ 4 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

Last Updated (Friday, 01 June 2018 14:12)

 
Find a reliable cheap web hosting and start building your own website today.
ประมงจังหวัดนนทบุรี

นายศิริพงษ์  พนาสนธิ์
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการใช้บริการ
 
จำนวนผู้ใช้งานปัจจุบัน
We have 2 guests online
สถิติผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday41
mod_vvisit_counterYesterday23
mod_vvisit_counterThis week114
mod_vvisit_counterLast week182
mod_vvisit_counterThis month296
mod_vvisit_counterLast month507
mod_vvisit_counterAll days121212

We have: 2 guests online
Your IP: 103.55.140.135
 , 
Today: Dec 12, 2019