ปลาประจำจังหวัด
16.jpg
Home

งาน "หว่านวันแม่ เกี่ยววันพ่อ"

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา08.30 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

พร้อมด้วยนายสันติชัย รังสิยาภิรมย์ ประมงจังหวัดนนทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ

ทหาร ตำรวจ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมเปิดงาน หว่านข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อสืบสานปณิธาน

เดินตามรอยพ่อของแผ่นดิน ณ หมู่ 9 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

 

งานวันคุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 นายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง
เปิดงานวันคุ้มครองปลามีไข่ "ฤดูน้ำแดง"
ภาพกิจกรรม

Last Updated (Monday, 30 June 2014 05:45)

Read more...

 

ประชาสัมพันธ์ข่าว

ประมงจังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์จัดงานวันคุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่

 

 

การสำรวจที่รักษาพืชพันธุ์ ๕๗

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ประมงจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการประมงน้ำจืด
และหัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืด ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา
สำรวจที่รักษาพืชพันธุ์ในแม่น้ำเจ้าพระยา และผลกระทบของความเค็มต่อสัตว์น้ำจืด


ชมภาพกิจกรรม

Last Updated (Tuesday, 25 March 2014 10:00)

 

พิธีปล่อยปลาวันพ่อ ๕ ธันวามหาราช


ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยปลา ๕ ธันวามหาราช
ณ. ท่าน้ำนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

 

แนวทางการปฏิบัติหลังการขึ้นทะเบียน

สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติของเกษตรกรหลังจากการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้ว  ดังนี้

1.ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของข้อมูลในบัตร และวันที่สิ้นอายุของทะเบียน
2.แจ้งผลประกอบการเลี้ยง ผลผลิตสัตว์น้ำ ให้เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบได้ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงเป็นประจำทุกปี
3.หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเช่น ชนิดปลา ขนาดพื้นที่ ผู้ครอบครอง ฯ ให้แจ้งเปลี่ยนแปลงต่อเจ้าหน้าที่โดยทันที
4.ผู้ปฏิเสธ หรือผู้ละเลย ตามข้อ 2 และ 3 เจ้าหน้าที่จะไม่พิจารณาต่อทะเบียนฯ ให้หลังจากสิ้นอายุทะเบียน
5.ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีอายุ 3 ปี ผู้ประกอบการสามารถต่อทะเบียนได้ล่วงหน้าก่อนการหมดอายุ 1 เดือน พร้อมเอกสารบัตรทะเบียนเดิม และผลประกอบการ ตามข้อ 2

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง

 

คู่มือประชาชน

 

 

คู่มือบริการประชาชน

หน้าที่

1

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)

1

2

การต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)

7

3

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)

13

4

การต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)

19

5

การขึ้นทะเบียนและต่ออายุทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.3)

24

6

การขึ้นทะเบียนและต่ออายุทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.4)

30

7

การขึ้นทะเบียนสถานกักกันสัตว์น้ำ

36

8

การขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก

42

9

การประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ(สำหรับผู้ขอประเภทบุคคล)

48

10

การประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ(สำหรับผู้ขอประเภทกลุ่มองค์กรเอกชน)

54

11

การประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ(สำหรับผู้ขอประเภทบุคคล)

60

12

การประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ(สำหรับผู้ขอประเภทกลุ่มองค์กรเอกชน)

66

13

การออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตว์น้ำ)

73

14

การต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตว์น้ำ)

79

15

การออกใบอนุญาตให้กระทำการเป็นผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้ำที่สะพานปลา

86

16

การออกใบอนุญาตให้กระทำการเป็นผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้ำที่สะพานปลา

91

17

การออกหนังสือรับรองให้ส่งออกปลาทะเลมีชีวิตสวยงามที่ได้จากการนำเข้า (ปท .2)

96

18

การออกหนังสือรับรองให้ส่งออกปลาทะเลมีชีวิตสวยงามที่ได้จากการเพาะเลี้ยง (ปท. 2)

101

19

การออกหนังสือรับรองให้ส่งออกปลาทะเลมีชีวิตสวยงามเพื่อการศึกษาวิจัย (ปท. 2)

106

20

การออกใบอนุญาตให้ทำการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ำ (สป.9)

111

21

กระบวนการออกใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.11)

117

22

การออกหนังสืออนุญาตให้นำสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์เคลื่อนที่เพื่อการค้า (สป. 13)

122

23

การออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป. 15)

127

24

การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง อ.ไทรน้อย

132

25

การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง อ.บางกรวย

140

26

การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง อ.บางบัวทอง

148

27

การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง อ.บางใหญ่

156

28

การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง อ.ปากเกร็ด

164

29

การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง อ.เมือง

172

30

การออกใบอนุญาตทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่อนุญาต อ.ไทรน้อย

180

31

การออกใบอนุญาตทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่อนุญาต อ. บางกรวย

184

32

การออกใบอนุญาตทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่อนุญาต อ.บางบัวทอง

188

33

การออกใบอนุญาตทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่อนุญาต อ.บางใหญ่

192

34

การออกใบอนุญาตทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่อนุญาต อ.ปากเกร็ด

196

35

การออกใบอนุญาตทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่อนุญาต อ. เมือง

200

36

การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (.6) อ.ไทรน้อย

204

37

การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (.6) อ.บางกรวย

209

38

การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (.6) อ.บางบัวทอง

214

39

การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (.6) อ. บางใหญ่

219

40

การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (.6) อ.ปากเกร็ด

224

41

การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (.6) อ.เมือง

229

คู่มือประชาชนของสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี 41 ฉบับ

Last Updated (Tuesday, 02 February 2016 15:37)

 
Find a reliable cheap web hosting and start building your own website today.
ประมงจังหวัดนนทบุรี

นายสหัส ปาณะศรี




ความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการใช้บริการ
 
จำนวนผู้ใช้งานปัจจุบัน
We have 2 guests online
สถิติผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday7
mod_vvisit_counterYesterday16
mod_vvisit_counterThis week99
mod_vvisit_counterLast week162
mod_vvisit_counterThis month404
mod_vvisit_counterLast month582
mod_vvisit_counterAll days115294

We have: 2 guests online
Your IP: 103.55.140.135
 , 
Today: Apr 20, 2019