ปลาประจำจังหวัด
111.jpg
ประกาศ/ระเบียบ
Home บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่

สำนักงานประมงจังหวัด  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้


 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขาเพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม กำกับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(๒) ควบคุมและกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการทําการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย การประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) จัดทํายุทธศาสตร์การประมง แผนพัฒนาด้านการประมง และฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านการประมง
(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด
(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตามกฎหมาย ว่าด้วยการประมง
(๖) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
(๗) ให้คำปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการพัฒนาด้านการประมง
(๘) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิตให้ถูก สุขลักษณะตามมาตรฐาน
(๙) ดำเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและ เรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําตามที่กฎหมายกำหนด
(๑๐) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือทําการประมงและค่าธรรมเนยมเกี่ยวกับการประมง
(๑๑) กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานประมงอำเภอ
(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1. กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

(1) งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานธุรการ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชีงานพัสดุงานสถิติ งานแผนงาน/โครงการ งานบุคคล งานให้คําปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป 
(2) พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัดเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและประชาสัมพันธ์งานด้านการประมงใน ระบบสารสนเทศ 
(3)จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านการประมงประจําจังหวัด แผนพัฒนาด้านการประมง และฐานข้อมูลด้านการ ประมงของสํานักงานประมงจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(4)ติดตาม ประเมินผล รวบรวม และรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานประมงจังหวัด 
(5)ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/ จังหวัด 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

(1) ศึกษา วิเคราะห์วิจัย ทดสอบ และประเมินผลทางด้านวิชาการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ผลิตภัณฑ์ ประมง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
(2) ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยศักยภาพด้านการประมง ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการประมง ภายในจังหวัด 
(3) ศึกษา และจัดทําระบบฐานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและผู้ประกอบการในกระบวนการผลิต สถิติประมง ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการใช้ประโยชน์ 
(4) กำกับ ควบคุม หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ําและพันธุ์สัตว์น้ำตลอดจนระบบการสืบค้นย้อนกลับ
(5) จัดทำตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ด้านการเพาะเลี้ยง และการพัฒนาอาชีพด้านการประมง
(6) ศึกษา วิเคราะห์กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม และควบคุมให้มีการดำเนินการตามที่กฎหมาย กำหนด 
(7) ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง รวมทั้งพัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง สัตว์น้ํา และผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการเพาะเลี้ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร 
(8) ดำเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด 
(9) สนับสนุนสํานกงานประมงอำเภอ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพการประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูป 
(10)การให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม พัฒนาอาชีพการประมง การแก้ไขปญหาทางด้านการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำภายในเขตจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

(1) ศึกษา วิเคราะห์วิจัย การบริหารจัดการทรัพยากรประมง เครื่องมือประมง การอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาในเขตจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(2) ศึกษา วิเคราะห์ตรวจสอบสุขลักษณะ แพปลา ท่าเทียบเรือ ที่รวบรวมสัตว์น้ํา เรือประมงในเขตจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(3) จัดทำ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทางด้านการประมงให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งจัดทำแผนงานงาน/โครงการ การด้านการพัฒนาประมงและโครงการพิเศษต่างๆ
(4) ศึกษา วิเคราะห์วางแผนแจ้งเตือนภัยพิบัติและหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
(5) จัดทำตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ด้านการประมง 
(6) ควบคุม และกํากับดูแลการทาการประมงภายในเขตจังหวัดให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(7) กำกับดูแลการจัดเก็บเงินอากรเครื่องมือทําการประมงและค่าธรรมเนียมการประมง 
(8) ดำเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและ เรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําตามที่กฎหมายกำหนด 
(9) ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงแก่สำนักงานประมงอำเภอ อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
(10) ดําเนินการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
(11) ดำเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดและ คณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานประมงอำเภอ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม กำกับดูแลให้การประกอบธุรกิจ และการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อตกลง และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(๒) ควบคุมและกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทําการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย การประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) จัดทำแผนพัฒนาด้านการประมงและฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งาน ด้านการประมง
(๔) ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการพัฒนาด้านการประมง
(๕) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิตให้ถูก สุขลักษณะตามมาตรฐาน
(๖) ดําเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองตามที่กฎหมายกำหนด
(๗) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือทำการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

Last Updated (Friday, 10 January 2020 10:59)

 
Find a reliable cheap web hosting and start building your own website today.
ประมงจังหวัดนนทบุรีนายศิริพงษ์  พนาสนธิ์
จำนวนผู้ใช้งานปัจจุบัน
We have 1 guest online
สถิติผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1
mod_vvisit_counterYesterday29
mod_vvisit_counterThis week95
mod_vvisit_counterLast week112
mod_vvisit_counterThis month139
mod_vvisit_counterLast month575
mod_vvisit_counterAll days123660

We have: 1 guests online
Your IP: 103.55.140.135
 , 
Today: Apr 08, 2020