บทบาทหน้าที่

สำนักงานประมงจังหวัด  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้


(ก)  ศึกษา  วิเคราะห์และประเมินเทคโนโลยีทางการประมงทุกสาขา  เพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัด  และกำกับให้ธุรกิจและอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อตกลง  และมาตรฐาน
(ข)  ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม  กำกับ  ดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ความรู้และถายทอดเทคโนโลยีการประมงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
(ค)  จัดทำแผนพัฒนาด้านประมง  ฐานข้อมูลประมง  ประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่งานของจังหวัด
(ง)  ให้คำปรึกษา  แนะนำ  และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการพัฒนาด้านการประมง
(จ)  ให้บริการด้านการประมงแก่ชาวประมง   เกษตรกร  และประชาชน  รวมทั้งตรวจสอบ  ติดตาม  ควบคุม  และรับรองกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน
(ฉ)  กำกับ  ดูแล  ให้คำปรึกษา  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานประมงอำเภอ
(ช)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

 

หน้าที่ความรับผิดชอบฝ่ายบริหารทั่วไป


- จัดทําแผนงาน /งาน /โครงการด้านการประมงและโครงการพิเศษต่างๆ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคคล งานติดตามผล และงานธุรการทั่วไป รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล กิจกรรมของกรมประมงและจังหวัด

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง


-หน้าทีศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และประเมินเทคโนโลยีการประมงภายในเขตจังหวัด กําหนดแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมกระบวนการผลิตสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายทีเกี่ยวข้อง  รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์มเพาะพันธุ์ และอนุบาลสัตวน้ำ ผลผลิตสัตว์น้ำ การออกหนังสือกํากับ และการออกใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกียวข้อง การให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงและการแก้ไขปัญหาทางการประมง และปฏบัติงานอื่นตามทีไดรับมอบหมาย

 

หน้าที่ความรับผิดชอบกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง


-  มีหน้าทีควบคุม กํากับ ดูแลด้านการประมงภายในเขตจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้คําปรึกษาและสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลทะเบียนด้านการประมง เครื่องมือทําการประมง แหล่งน้ำ สถิติการประมง ทะเบียนต่างๆ ที่เกียวกับการประมง และอื่นๆ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สำนักงานประมงอำเภอ


 

ก. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตอําเภอ  และกํากับให้ธุรกิจและอาชีพการประมงดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบข้อตกลงและมาตรฐานที่กําหนด
ข. ดําเนินการเกียวกับการควบคุมกํากับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  และการทําการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้บริการทางวิชาการที่เกียวข้อง
ค. ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ดําเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ
ง. จัดทําข้อมูลการประมง  ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานของอําเภอ
จ. ให้บริการแก่ชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และตรวจสอบรับรองกระบวนการผลิตให้ถูกสุข ลักษณะตามมาตรฐานที่กําหนด
ฉ. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย

Last Updated (Wednesday, 15 May 2013 13:53)