13 ปี พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

ดาวน์โหลดที่นี่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

. : วิสัยทัศน์สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต : . "ผู้ประกอบการด้านประมงมั่นคง สินค้าประมงได้มาตรฐาน และบริการที่รวดเร็วประทับใจ"

                         

 

       

 

  

                       วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ร่วมทำกิจกรรม

ตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา "Keep Phuket Clean by our hand and Heart"  พร้อมทั้ง

ร่วมกันปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ บริเวณสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

 

 

                                                   Last Updated on Thursday,4 May 2017 16:00 

  …………………………………fff…………….……………………..  

 

                       วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จังหวัดภูเก็ตจัดโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา

"Keep Phuket Clean by our hand and Heart" ณ บริเวณปลายแหลมสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายนรภัทร  ปลอดทอง) เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร พลังมวลชน  

ภาคเอกชน สมาคมและภาคประชาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม

โครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก 

 

 

                                                   Last Updated on Monday,1 May 2017 13:00 

  …………………………………fff…………….……………………..  

 

 

     

                                                   Last Updated on Monday,1 May 2017 09:30 

  …………………………………fff…………….……………………..  

           

                                                    Last Updated on Monday,1 May 2017 09:30 

  …………………………………fff…………….……………………..  

           

 

                                                            Last Updated on Monday,1 May 2017 09:45 

  …………………………………fff…………….……………………..          

 

                                 วันที่ ๒๔  เมษายน ๒๕๖๐ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตจัดประชุม

คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  เพื่อร่วมพิจารณาร่างประกาศกำหนดเขต

เพาะเลี้ยงสตว์น้ำ สำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม  ประเภทการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือ

กุ้งเครย์ฟิชอเมริกัน (Procambarus clarkii) หรือกุ้งเครย์ฟิชทุกชนิดในสกุล Cherax (Cherax spp.)

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นางศิวาพร  ฉั่วสวัสดิ์) เป็นประธานฯ ในการประชุมฯ

และประมงจังหวัดภูเก็ต (นายไพบูลย์  บุญลิปตานนท์) เป็นเลขานุการฯ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารหลังเก่า

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

 

 

 

                                                   Last Updated on Wednesday,26 April 2017 15:00 

  …………………………………fff…………….……………………..  

 

                             วันที่ ๒๐  เมษายน ๒๕๖๐ นายนรินทร์ สงสีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและ

ส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นายยศธร ชาลีวัลย์ ประมงอำเภอเมืองภูเก็ต นางสาวอโนรัตน์ มีแย้ม

ประมงอำเภอกะทู้ สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดภูเก็ต ร่วมออกเยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร(ศพก.) ในจังหวัดภูเก็ต ทั้ง 3 ศูนย์ ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอถลางและอำเภอกะทู้

เพื่อวางแผนพัฒนาศูนย์ฯ และวางแผนการจัดกิจกรรม field day ในเดือนพฤษภาคม 60

 

    

                                                        

                                                      Last Updated on Wednesday,26 April 2017 15:00 

  …………………………………fff…………….…………………….. 

 

 

                                                       Last Updated on Monday,10 April 2017 14:20 

  …………………………………fff…………….…………………….. 

 

                           

 

                                                      Last Updated on Friday,1 April 2016 08:30 

  …………………………………fff…………….…………………….. 

 

                         ภาพบรรยากาศการยื่นขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ในจังหวัดภูเก็ต

ผู้ที่มีความประสงค์ยื่นขอใบอนุญาตฯ สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ นี้เท่านั้น

ณ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

 

  

 

                                                       Last Updated on Saturday,5 March 2016 03:30 

    …………………………………fff…………….…………………….. 

      

           "กำหนดการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐"

- วันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ชาวประมงยื่นขอรับใบอนุญาต ณ สำนักงานประมงในพื้นที่ที่ติดทะเล

      ** จังหวัดภูเก็ตสามารถยื่นคำขอได้ที่ สำนักงานประมงอำเภอเมือง, สำนักงานประมงอำเภอถลาง

และสำนักงานประมงอำเภอกะทู้

- เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นคำขอ

       ๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ พร้อมบัตรตัวจริงมาแสดง

       ๒) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง

           (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)

       ๓) สำเนาใบทะเบียนเรือไทยและสำเนาใบอนุญาตใช้เรือ พร้อมตัวจริงมาแสดง

       ๔) หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจแนะผู้รับมอบอำนาจ

           (กรณีที่มีการมอบอำนาจ)

       ๕)  สำเนาใบอนุญาตทำการประมงในปีการประมงที่ผ่านมา

       ๖)  ใบรายงานการติดตั้งอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือประมง

       ๗) รูปถ่ายปัจจุบันของเรือประมงและเครื่องมือประมง จำนวน ๔ รูป

                ๗.๑ ภาพหัวเรือที่เห็นทะเบียนเรือชัดเจน จำนวน ๑ รูป

                ๗.๒ ภาพถ่ายเรือเต็มลำด้านซ้ายและด้านขวา ด้านละ ๑ รูป

                ๗.๓ ภาพถ่ายเครื่องมือประมงที่จะขออนุญาตบนเรือประมง จำนวน ๑ รูป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

   ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลาที่จะให้ผู้ประสงค์ทำการประมงพาณิชย์มายื่นขอใบอนุญาตฯ  <----- Click

   กฎกระทรวง การกำหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง พ.ศ. ๒๕๕๙  <----- Click

   การวัดขนาดเครื่องมือประมงทะเลเพื่อกำหนดค่าธรรมเนียม  <----- Click

   ตัวอย่างภาพเรือประมงที่นำมาประกอบการยื่นคำขอ  <----- Click

 

                                            Last Updated on Tuesday,1 March 2016 08:00

    …………………………………fff…………….…………………….. 

 


                              สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ขอประชาสัมพันธ์สมุดภาพ Inforgraphics

ผลการดำเนินงานรัฐบาลรอบ ๑ ปี ในงานแถลงผลการดำเนินงานฯ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล 

## สมุดภาพ Iforgraphics รัฐบาลเพื่อประชาชน ## http://www.thaigov.go.th/pdf/Infographics.pdf

 

                         Last Updated on Monday,15 February 2019 14:00 

    …………………………………fff…………….…………………….. 

 

 

                             สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือก

เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ต

                           - ประกาศจังหวัดภูเก็ต

                           - ใบสมัครคัดเลือก

                           - หนังสือรับรอง (กรณีสมัครในฐานะผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น)

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต เลขที่ ๑/๒

ถนนดีบุก ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๖ ๒๑๒๔๖๐

หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์


                           Last Updated on Wednesday,13 January 2019 13:00 

    …………………………………fff…………….…………………….. 

 

 

 

                              วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง สำนักงาน

ประมงจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปี ๒๕๕๙ หลักสูตร

"การส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุก" ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านแขนน หมู่ที่ ๒ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง

จังหวัดภูเก็ต มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๓๕ ราย เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมได้มีการมอบลูกพันธุ์ปลาดุก

ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ


                           Last Updated on Wednesday,9 December 2015 10:00
    …………………………………fff…………….…………………….. 

 

 

                              วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง สำนักงาน

ประมงจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปี ๒๕๕๙ หลักสูตร

"การส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุก" ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านกู้กู ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง

จังหวัดภูเก็ต มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๕๕ ราย เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมได้มีการมอบลูกพันธุ์ปลาดุก

ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ


                           Last Updated on Wednesday,25 November 2015 11:30
    …………………………………fff…………….…………………….. 

 

                        สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือก

เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ต รายละเอียดประกาศ


                           Last Updated on Wednesday,4 November 2015 12:20

    …………………………………fff…………….…………………….. 

 

 

                                                                                 

     

                  วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตได้อนุมัติรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ชุมชนประมท้องถิ่น "ผู้ประกอบการไข่มุกภูเก็ต" มีสมาชิกรวม ๓๐ ราย เป็นองค์กรแรกของจังหวัดภูเก็ตที่จัดตั้ง

ตาม พ.ร.บ. การประมง ๒๕๕๘ พร้อมจัดการประชุมคณะกรรมการขององค์กรฯ ครั้งที่ ๑ ในการนี้ ประมงจังหวัด

ภูเก็ต (นายพิษณุ  นาอนันต์) ได้มอบหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนองค์กรฯ ให้กับผู้แทนองค์กรฯ ดังกล่าวด้วย


                               Last Updated on Thursday,15 October 2015 16:30

    …………………………………fff…………….……………………..  

 

 

                   วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - แจ้งออก เรือประมงภูเก็ต ลงพื้นที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำขึ้นท่า ณ ท่าเทียบเรือประมง

องค์การสะพานปลาจังหวัดภูเก็ต

 


                               Last Updated on Thursday,20 October 2015 10:30

    …………………………………fff…………….……………………..  

 

  

            สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงาน

ประมงจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนท้องถิ่น

                                                                                 ดาวน์โลด ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็

 

                                           Last Updated on Tuesday,6 October 2015 14:00

   …………………………………fff…………….……………………..  

 

 

                                                                                                                                     อ่านต่อ

 

                                                 Last Updated on Friday,3 July 2015 14:15 

  …………………………………fff…………….……………………..   

                                                        

 

 

 

                                                       Last Updated on  Tuesday, December 2014 10:30     

  …………………………………fff…………….……………………..

 

 

 

                                             Last Updated on Thursday,17 July 2014 10:10 

 

  …………………………………fff…………….……………………..  

 

                 วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนา

ประมงชายฝั่งภูเก็ตและเทศบาลตำบลวิชิต จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เทิดไท้องค์ราชินี เนื่องใน

วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหามหาราชินี บริเวณ

คลองมุดง ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายสมเกียรติ  

สังข์ขาวสุทธิรักษ์) เป็นประธานและมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

ประมาณ ๓๐๐ คน

 

                                                    Last Updated on Friday,7 August 2015 13:45 

  …………………………………fff…………….……………………..  

                                            

                      วันที่ ๓๐ มิ.ย. - ๑ ก.ค. ๒๕๕๘ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตร่วมกับเจ้าหน้าที่

กองตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง ร่วมกันตรวจสอบกระบวนการสืบ

ย้อนกลับซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนการแก้ไขปัญหาไอยูยูในการผลิตปลากระตักตากแห้ง เพื่อจะทำ

เป็นงานวิจัยพัฒนากระบวนการผลิต การสืบย้อนกลับให้ได้ตามมาตรฐานสากล และเป็นการช่วย

ยกระดับมาตรฐานสินค้าประมงไทย พื้นที่ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

                                                Last Updated on Friday,3 July 2015 14:15 

  …………………………………fff…………….……………………..  

 

                                วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. สำนักงานประมง

จังหวัดภูเก็ต ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ

สยามกุฏราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูตรพระเจ้าหลานเธอทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี มีออกหน่วยบริการและแจกพันธุ์ปลาน้ำจืดให้กับผู้เข้ารับ

บริการ ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

                                           Last Updated on Thursday,28 May 2015 11:15 

  …………………………………fff…………….……………………..                     

 

                               วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองปลัดกระทรวง

กษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมประมง (นายจุมพล  สงวนสิน) และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์,กรมประมง,จังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับฟังบรรยายสรุป เข้าร่วมงาน

การดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า- แจ้งออก ของเรือประมง (Port in - Port out)

ณ ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดภูเก็ต

 

                                        Last Updated on Monday,20 May 2015 16:05 

  …………………………………fff…………….……………………..              

  

 

                          วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกษัตรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา 

ณ บริเวณท่าเทียบเรือแหลมทราย อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายนิสิต

จันทร์สมวงศ์) เป็นประธานในพิธี

 

                                                 Last Updated on Friday,3 April 2015 10:45 

  …………………………………fff…………….……………………..       

                                            

                         วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ท่านผู้ตรวจราชการกรมประมง (นายเขมชาติ  

จิวประสาท) มามอบนโยบายให้กับหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย สำนักงานประมงจังหวัด

ภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต ศูนย์บริหารจัดการฯ ฝั่งอันดามัน พร้อมร่วมกับ กรมเจ้าท่า

ออกหน่วยบริการ ประชาสัมพันธ์และประชุมผู้ประกอบการด้านการประมง ตามโครงการ IUU                   

 

                                          Last Updated on Thursday,15 January 2015 14:00 

  …………………………………fff…………….……………………..                                           

 

                              วันที่ ๒๔ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานประมจังหวัดภูเก็ต

จัดอบรมเกษตรกรในโครงการประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยนะเกษตรกรเข้าทัศนศึกษา

ดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พร้อมมอบปัจจัยการผลิต

ให้กับผู้เข้าร่วมครงการ                      

 

                                            Last Updated on Friday,9 January 2015 13:30 

  …………………………………fff…………….……………………..                                           

 

                             วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต จัดอบรม

เกษตรกรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งให้ก้าวไปสู่

มาตรฐานที่สูงกว่า ดีกว่า เป็นสากลมากกว่า ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการ

พัฒนาศักยภาพเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต กิจกรรม พัฒนากระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย งบพัฒนาจังหวัด

ปี ๒๕๕๘ มีผู้เข้าร่วมจาก ๒๓ ฟาร์ม 

 

                                            Last Updated on Friday,9 January 2015 13:30 

  …………………………………fff…………….……………………..                                           

 

 

                              วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มบริหารจัดการประมง สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม"  โครงการพัฒนาแผนแม่บทการจัดการ

ประมงทะเลไทย ณ อาคารโรงซ่อมและเก็บเครื่องมือประมง หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โดยประมงอำเภอเมืองภูเก็ตและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามันร่วมเป็นวิทยากร

 

                                                       Last Updated on  Monday, 22 December 2014 15:00    

  …………………………………fff…………….……………………..

 

 

                            วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพรรษา ๘๗ พรรษา "สินค้าประมงปลอดภัย ร่วมใจ

ทำความสะอาดสะพานปลา" และร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองท่าจีน ณ องค์การสะพานปลาจังหวัดภูเก็ต โดยมี

ท่านอธิบดีกรมประมง (ดร.จุมพล  สงวนสิน) เป็นประธานในพิธี และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายนิสิต

จันทร์สมวงศ์) กล่าวต้อนรับ

 

                                                            Last Updated on  Monday, 22 December 2014 15:00      

  …………………………………fff…………….……………………..

 

 

 

                           วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์

จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหนองน้ำในหาน หมู่ที่ ๑ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีรองผู้ว่า

ราชการจังหวัดภูก็ต (นายพัลลภ  สิงหเสนี) เป็นประธานในพิธี

 

                                                            Last Updated on  Monday, 22 December 2014 15:00      

  …………………………………fff…………….……………………..

 

 

                       วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานประมงอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จัดอบรมเกษตรกร

โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมงปี ๒๕๕๘ หลักสูตร "การเลี้ยงปลาดุก" โดยมีท่านผู้ตรวจราชการเขต ๗

(นางอารีย์  อินทรสมบัติ) เป็นประธานในพิธีและมีนายอำเภอเมืองภูเก็ต (นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ) มอบปัจจัย

การผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘๐ ราย

                       วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานประมงอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จัดอบรมเกษตรกร

โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมงปี ๒๕๕๘ หลักสูตร "การเลี้ยงปลาดุก" ณ บ้านป่าครองชีพ หมู่ที่ ๙

ตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๐ ราย

และวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมงปี ๒๕๕๘ หลักสูตร

"การเลี้ยงหอยนางรม" ณ บ้านแหลมหลา หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม

โครงการ จำนวน ๓๐ ราย

 

                                                            Last Updated on  Monday, 15 December 2014 14:30    

  …………………………………fff…………….……………………..

 

                       ศูนย์เฝ้าระวังและคาดการณ์สถาณการณ์ด้านการประมง กรมประมง จัดทำแผนที่แสดง

อุทกโรคสัตว์น้ำและคุณภาพน้ำให้สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ส่งผลกระทบ

ต่อภัยพิบัติด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดูแผนที่

 

                                                            Last Updated on  Wendnesday, 08 October 2014 10:30    

  …………………………………fff…………….……………………..

 

 

                       สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการประมงและศูนย์รับ

เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนด้านการประมง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

 

                                                            Last Updated on  Monday, 25 August 2014 15:00    

  …………………………………fff…………….……………………..

 

 

                          วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด

ภูเก็ต จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

ณ บริเวณหน้าที่ทำการองศ์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 

                                                            Last Updated on  Monday, 25 August 2014 15:00    

  …………………………………fff…………….……………………..

 

 

                            วันที่ ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ จังหวัดภูเก็ตได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัด

ประชุม ITOP FORUM (Inter-Islands Tourism Policy Forum) ครั้งที่ ๑๘ ที่โรงแรม Angsana Laguna

Phuket Resorts and Hotel ในส่วนของกรมประมงได้เข้าร่วมประชุม Sub Theme ในหัวข้อ การบริหาร

จัดการทรัพยากรท่องเที่ยวทางทะเล

 

                                                            Last Updated on  Monday, 25 August 2014 15:00    

  …………………………………fff…………….……………………..

 

 

                            วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ นางอรวรรณ  ขุมทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

เขต ๗ ตรวจติดตามงานโครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงและโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งมังกรใน

แหล่งน้ำธรรมชาติ ปี ๒๕๕๗ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต

 

                                                            Last Updated on  Monday, 25 August 2014 15:00    

  …………………………………fff…………….……………………..

 

 

                         วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลตำบลราไวย์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต จัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งแชบ้วย) จำนวน ๑ ล้านตัว ที่หนองน้ำในหาน

หมู่ที่ ๑ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

๑๒ สิงหามหาราชินี 

                                                            Last Updated on  Friday, 8 August 2014 10:00    

  …………………………………fff…………….……………………..

  

 

                        วันที่ ๖ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ หน่วยงานในสังกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดภูเก็ต

ร่วมจัดงาน คืนความสุขให้ประชาชน ครั้งที่ ๒ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัด โดยในงานดังกล่าว

มีการขายสินค้าเกษตรในราคาถูกจากหน่วยงานราชการและเกษตรกรให้กับประชาชน

 

                                                           Last Updated on  Wednesday, 7 August 2014 11:00    

  …………………………………fff…………….……………………..

 

 

                       วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เทิดไท้องค์ราชินี

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหามหาราชินี 

ณ บริเวณคลองมุดง หมู่ที่ ๖ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

(นายไมตรี  อินทุสุต) เป็นประธานในพิธี นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต (นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์) กล่าวต้อนรับ

และประมงจังหวัดภูเก็ต (นายเกียรติคุณ  เจริญสวรรค์) กล่าวรายงาน ซึ่งในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งนี้

มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวิชิต นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่

เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

                                                           Last Updated on  Wednesday, 6 August 2014 11:30    

  …………………………………fff…………….……………………..

 

                        วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ประมงจังหวัดภูเก็ต (นายเกียรติคุณ 

เจริญสวรรค์) ร่วมกิจกรรม "มหกรรมดำน้ำ เก็บขยะทางทะเล ใหญ่ที่สุดในโลก"  เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหามหาราชินี โครงการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล

ครั้งที่ ๓ ณ เกาะราชาใหญ่ ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

(นายไมตรี  อินทุสุต) เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักดำน้ำจากทั่วประเทศ

ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

                                                          Last Updated on  Wednesday, 6 August 2014 11:30    

  …………………………………fff…………….……………………..

 

 

                       วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ประมงจังหวัดภูเก็ต (นายเกียรติคุณ 

เจริญสวรรค์) ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ "ภูเก็ต ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายไมตรี  อินทุสุต) เป็นประธานในพิธี ในงานมีกิจกรรมบนเวทีสลับต่อเนื่อง

ทั้งการบรรเลงดนตรี การแสดงของกรมศิลปากร การแสดงแบบผ้าไทยของผู้ทรงคุณวุฒิ การแสดงละคร

อิงประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ การขับร้องเพลงหมู่ปลุกใจรักชาติและแสดงความจงรักภักดี

ต่อสถาบันของชาติ ที่มีความไพเราะ พร้อมเพียง สวยงามของผู้บริหารจังหวัดภูเก็ต นำโดย ผู้ว่าราชการ

จังหวัดภูเก็ต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต รองผู้ว่าราชการฯ หัวหน้าส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆ

 

                                                                Last Updated on  Friday,1 Augast 2014 10:00    

  …………………………………fff…………….……………………..

 

 

                       วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายเกียรติคุณ  เจริญสวรรค์ ประมงจังหวัดภูเก็ต

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตได้ออกประชาสัมพันธ์และประสานกับผู้ประกอบการ

เรือประมง โรงานอุตสาหกรรมด้านอาหารทะเล ในการเร่งรัดให้แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ที่ศูนย์แรงงานเบ็ดเสร็จประจำจังหวัดภูเก็ต

 

                                                                Last Updated on  Thursday, 31 Julyl 2014 11:30    

  …………………………………fff…………….……………………..

 

 

                         วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๙.๐๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

(นางสาวสมหมาย  ปรีชาศิลป์) ที่ภาวิณี ปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม นายกเหล่ากาชาด

จังหวัดภูเก็ต ผู้แทนทัพเรือภาคที่ ๓ ตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ต ททท.ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต ผอ.ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง ประธานชมรม GO ECO PHUKET แถลงข่าวมหกรรมดำน้ำ เก็บขยะทางทะเลใหญ่ที่สุด

ในโลก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหา มหาราชินี โครงการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมทางทะเล ครั้งที่ ๓ ซึ่งจะออกสตาร์ทดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ท่าเรือฉลอง ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

                                                               Last Updated on  Thursday, 31 Julyl 2014 11:30    

  …………………………………fff…………….……………………..

 

 

                       วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

(นางสาวสมหมาย  ปรีชาศิลป์) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือในการตรวจแรงงานเรือประมงทะเล ณ น่านน้ำในทะเล

จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้สถานประกอบกิจการประมงทะเลได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันมิให้เกิดการเอาเปรียบ

แรงงาน การบังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายและการค้ามนุษย์้านแรงงาน อันส่งผลต่อ

ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย

 

                                                            Last Updated on  Thursday, 17  July 2014 16:00    

  …………………………………fff…………….……………………..

 

               

                        เวลา ๑๗.๐๐ น. วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายไมตรี 

อินทุสุต)เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน"

ณ สวนศรึภูวนาถ หมู่ที่ ๑ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ผู้ว่าฯ กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้สรุปสั้นๆง่ายๆ

ว่าเพื่อให้ทุกคนมี ๓ ร "รอยยิ้ม ร่วมมือ รักกัน" และ ๓ ข "เข้าใจ ขอโทษ และขอบคุณ" โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น

ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตร่วมจัดนิทรรศการและแจกเอกสาร

วิชาการและจำหน่ายอาหารทะเลในราคาถูกจากองค์การสะพานปลา

 

                                                           Last Updated on  Thursday, 17  July 2014 16:00    

  …………………………………fff…………….……………………..

 

                       วันที่ ๑๑ กรกรฎาคม ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายไมตรี  อินทุสุต )

เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ ๖" ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ถ่ายทอดสดทาง สทท.๑๑ (ทีวี ช่อง ๑๑) ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ผู้ว่าฯ กล่าวถึงงานนี้สั้นตรงประเด็นว่า

๑) สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีชาวกะทู้ ๒) นำท่องเที่ยวสู่สากล ๓)ชุมชนเข้มแข็ง ๔) การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ๕)สามัคคีชุมนุม โดยสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตร่วมจัดกิจกรรมแจกเอกสารวิชาการ

 

                                                           Last Updated on  Thursday, 17  July 2014 16:00    

  …………………………………fff…………….……………………..

                   

                      วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตร่วมกับประมงอำเภอถลางมอบ

ปัจจัยการผลิต(ลูกพันธุ์หอยนางรม) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประมงอาสา จำนวน ๑๐ ราย

 

                                                                   Last Updated on Wednesday, 9 July 2014 14:00    

  …………………………………fff…………….……………………..

 

                      จังหวัดภูเก็ตจัดแข่งขันประกอบอาหาร สุดยอดเมนูจุดฟ้าอันดามัน ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพฯ โดยสำนักงานการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.ร่วมกับกรมประมง

สมาคมพ่อครัวไทยภูเก็ต และจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ แกร นด์ฮอล์ ชั้น ๑

โฮมเวิร์คจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดและมีนายไมตรี  อินทุสุต

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายพีรเดช  ทองอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยการเกษตร หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าราชการ สมาชิกสมาคมพ่อครัวไทยภูเก็ต ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

 

                                                                   Last Updated on Wednesday, 9 July 2014 14:00    

  …………………………………fff…………….……………………..

 

 

                     วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายไมตรี  อินทุสุต)

เป็นประธานพิธีเปิดงาน "เกษตรแฟร์ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๗" ในระหว่างวนที่ ๒๐ - ๒๖

มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จัดโดย สำนักงานสภาเกษตร

จังหวัดภูเก็ต ครั้งนี้สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์

จากปลาทูน่า

                                                                  Last Updated on Thursday, 20 June 2014 11:00    

  …………………………………fff…………….……………………..

  

และสหกรณ์ จังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" ณ โรงแรมภูเก็ต การ์เดนท์ อำเภอเมือง

จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายไมตรี  อินทุสุต) รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นางสาวสมหมาย

ปรีชาศิลป์,นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา) หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเจ้าหน้าที่ในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรม

                                                                    Last Updated on  Thursday, 22 April 2014 16:00    

  …………………………………fff…………….……………………..

 

                     วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗รองอธิบดีกรมประมง (นายเชิดศักดิ์  วงษ์กมลชุณห์)

เป็นประธานเปิดงาน "วันกุ้งอันดามัน ครั้งที่ ๓" ณ โรงแรมเซนติโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ทแอนด์สปา

จังหวัดพังงา และมีประธานกลุ่มชมรมผู้เลี้ยงกุ้งอันดามัน (นายธีรยุทธ์   ถนอมเกียรติ) กล่าวรายงานในพิธี

งานครั้งนี้จัดโดย กลุ่มชมรมผู้เลี้ยงกุ้งอันดามัน ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีข้าราชการ

กรมประมงในเขตพื้นที่ฝั่งอันดามัน เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้ง บริษัทเอกชนและผู้สนใจ เข้าร่วมงานประมาณ

๘๐๐ คน

                                                                        Last Updated on  Monday, 19 April 2014 15:00    

  …………………………………fff…………….……………………..

 

                      วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ประมงจังหวัดภูเก็ต (นายเกียรติคุณเ เจริญสวรรค์) พร้อมด้วย

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงและกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัด

ภูเก็ต ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

                                                                            Last Updated on  Friday, 2 May 2014 10:00    

…………………………………fff…………….……………………..     

                       วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ประมงจังหวัดภูเก็ต (นายเกียรติคุณ  เจริญสวรรค์)

พร้อมด้วยประมงอำเภอถลาง (นายสุชาติ  ยังทรัพย์) และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

ออกตรวจเยี่ยมและติดตามผลการขออนุญาตสร้างเขื่อนกันคลื่นแบบทิ้งหินของท่าเทียบเรือสำราญกีฬา

อ่าวปอ แกรนด์มารีน่า ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 

                                                                        Last Updated on  Friday, 2 May 2014 10:00    

…………………………………fff…………….……………………..    

 

                   

                      เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต(นายไมตรี  อินทุสุต) ได้เข้า

ตรวจเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงกุ้งแบบยั่งยืนและรักษาสิ่งแวดล้อมหรือแก้ปัญหาและป้องกันโรคกุ้งตายด่วน (EMS)

ของอาจารย์ธีรยุทธ์   ถนอมเกียรติ (ประธานกลุ่มชมรมผู้เลี้ยงกุ้งอันดามัน)

                     นอกจากนี้ยังเข้าเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเม็ดพริกหรือสาหร่ายพวงองุ่น (Sea Veggies)

 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต และได้เป็นประธานรับฟังสถาณการณ์การเลี้ยงกุ้งในจังหวัดภูเก็ตของ

สมาชิกชมรมผู้เลี้ยงก้งภูเก็ต ประมงจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต และทีมงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมประมาณ ๕๐ ท่าน

 

                                                                      Last Updated on  Friday, 2 May 2014 10:00    

…………………………………fff…………….……………………..    

                      วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายไมตรี  อินทุสุต) เป็นประธานกล่าว

เปิดการประชุมและเสวนาเรื่อง"ปลากะรังจุดฟ้า อาชีพทางเลือกใหม่ของคนภูเก็ต การเพาะเลี้ยงที่มีคุณภาพ

และการตลาดที่ยั่งยืน" ณ โรงแรมเมโทรโพล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จัดโดย สำนักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (สวก.) โดยมีประมงจังหวัดภูเก็ต (นายเกียรติคุณ เจริญสวรรค์) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา

ประมงชายฝั่งภูเก็ต (นายธวัช  ศรีวีระชัย) ร่วมบรรยายภาควิชาการ ในการเสวนาครั้งนี้มีภาคเอกชน เกษตรกร

ผู้เพาะเลี้ยวสัตว์น้ำในกระชัง ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ซึ่งต่อไปจะมีการ

ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงใน ๓ จังหวัดฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่)  "จุดฟ้าอันดามัน"

 

                                                                       Last Updated on  Tuesday, 22 April 2014 15:00    

…………………………………fff…………….……………………..    

                

                

                    สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ประมงชายฝั่งพังงา ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสาหร่ายพวงองุ่น สาหร่ายผมนาง ใน "งานของดีภูเก็ต OTOP

ทั่วไทย" ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ริมหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต จัดโดย สำนักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดภูเก็ต

                     โดยวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายไมตรี  อินทุสุต)

เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายสมเกียรติ  สังข์ขาวสุทธิรักษ์และ ดร.สมหมาย 

ปรีชาศิลป์) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

 

                                                                 Last Updated on  Tuesday, 22 April 2014 15:00    

…………………………………fff…………….……………………..    

 

  

                 วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ นายยศธร  ชาลีวัลย์ ประมงอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ร่วมงานวันผู้สูงอายุ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลากะพงขาว)

 

                                                                 Last Updated on  Tuesday, 22 April 2014 15:00    

…………………………………fff…………….……………………..    

 

    

                วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ นายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมงเป็นประธานในพิธีประกาศ

ใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนฝั่งทะเลอันดามัน

(กระบี่ ภูเก็ต พังงาและตรัง) ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน จังหวัดกระบี่

 

                                                                 Last Updated on  Tuesday, 22 April 2014 15:00    

…………………………………fff…………….……………………..    

 

 

                                                 Last Updated on Monday,10 March 2014 10:30 

    …………………………………fff…………….…………………….. 

 

                       วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตร่วมงาน "อบจ.สัญจร"ครั้งที่ ๒

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายไมตรี  อินทุสุต) เป็นประธานในพิธี และนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

(นายไพบูรณ์  อุปัติศฤงค์) กล่าวรายงาน

 

                                                    Last Updated on Tuesday,18 March 2014 01:30 

    …………………………………fff…………….……………………..  

  
      

               

            วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ประมงจังหวัดภูเก็ต (นายเกียรติคุณ  เจริญสวรรค์)

ร่วมกิจกรรมปล่อยกุ้งมังกรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

พระบรมราชินีนาถ ที่บริเวณปลายแหลมสะพานหิน ท่าเทียบเรือตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายไมตรี  อินทุสุต) เป็นประธาน ทั้งนี้ พันธุ์กุ้งที่ปล่อยประกอบด้วย

กุ้งมังกร ๗ สี จำนวน ๒๐ ตัว กุ้งมังกรเลน จำนวน ๒๐ ตัวและลูกกุ้งมังกร จำนวน ๙ แสนตัว

 

                                                  Last Updated on Friday,14 March 2014 01:00 

    …………………………………fff…………….……………………..  

                    วันที่ ๖ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ประมงจังหวัดภูเก็ต (นายเกียรติคุณ  เจริญสวรรค์)

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต กลุ่มชาวประมงบ้านท่าหลาม หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าคลอก

อำเภอถลาง และกลุ่มชาวประมง ซอยกิ่งแก้วอุทิส ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมปล่อย

พันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร                                        

                                                 Last Updated on Monday,10 March 2014 10:30 

    …………………………………fff…………….……………………..  

 

                   วันที่ ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนา

ประมงชายฝั่งภูเก็ต จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง(เน้นการเลี้ยงหอยแครง) โดยมีท่านผู้ตรวจราชการเขต ๗ (นางอารีย์  อินทรสมบัติ)

เป็นประธานในพิธีเปิด

 

                                                Last Updated on Monday,10 March 2014 10:30 

    …………………………………fff…………….……………………..   

 

                  สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ได้เริ่มจัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมเกษตรกร

ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ พร้อมแจกจ่ายปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น ๑๖๐ ราย

 

                                               Last Updated on Monday,10 March 2014 10:30 

    …………………………………fff…………….……………………..   

 

                  สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาตามแผนแม่บท

การจัดการประมงทะเลไทย เรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่ปะการังเทียมโดยชุมชน จำนวน ๒ ครั้ง

                   - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลราไวย์ ตำบลราไวย์

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ผู้เข้าร่วมสัมมนา ๓๐ คน

                  - ครั้งที่ ๒ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผู้เข้าร่วมสัมมนา ๓๐ คน

 

                                              Last Updated on Monday,10 March 2014 10:30 

    …………………………………fff…………….……………………..   

 

                    ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตระดมเจ้าหน้าที่ออก

ปฏิบัติงานเพื่อประเมินเกษตรกรต้นแบบสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตามโครงการ Smart Farmer โดยมี

เป้าหมาย ๒๐๐ ฟาร์ม

 

                                               Last Updated on Monday,10 March 2014 10:30 

    …………………………………fff…………….……………………..

 

                   ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตฝึกอบรมเกษตรกร

ตามโครงการประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต อำเภอถลาง

จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๓๐ ราย

 

                                                 Last Updated on Monday,10 March 2014 10:30 

    …………………………………fff…………….……………………..

 

                     วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

ภูเก็ตและเทศบาตำบลราไวย์ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม

พรรษาพระบาทสมเด็จพราะเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๖ ณ บริเวณหนองน้ำในหาน หมู่ที่ ๑

ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต(นายไมตรี  อินทุสุต) เป็นประธานในพิธี

โดยมีข้าราชการ พนักงาน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 

                                        Last Updated on Monday,23 December 2013 22:30 

    …………………………………fff…………….……………………..   

 

 

                   สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบล

ราไวย์และราษฎรในพื้นที่ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม

พรรษาพระบาทสมเด็จพราะเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ บริเวณหนองน้ำในหาน หมู่ที่ ๑ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

                             Last Updated on Wednesday,11 November 2013 12:30 

    …………………………………fff…………….……………………..   

 

       

                   วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานสังกัดกรมประมง

ในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกษัตรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมง

แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ณ บริเวณท่าเทียบเรือแหลมทราย

หมู่ที่ ๖ ตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายไมตรี  อินทุสุต) เป็น

ประธานในพิธี พร้อมทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกษัตรี ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

                                        Last Updated on Friday,11 October 2013 11:30 

    …………………………………fff…………….……………………..   

 

     

                    วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ กรมประมงได้ดำเนินการต้านวายร้าย EMS ที่ระบาดในกุ้งทะเล

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมกุ้งไทยเป็นอย่างมาก กรมประมงจึงได้ส่ง

ทีมนักบริหาร นักวิชาการออกติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ให้คำแนะนำ ตรวจประเมินคุณภาพกุ้งภาคสนาม ตรวจสุข

อนามัยโรงเพาะฟักเพื่อคัดกรองต้นเหตุของ EMS ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ท่านสมชาติ เจริญวุฒิชัย ผู้ตรวจราชการ

กรมประมง พร้อมด้วยนักวิชาการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต นักวิชาการจากสำนักงานประมง

จังหวัดภูเก็ตได้ร่วมดำเนินการตรวจติดตามโรงเพาะฟักจำนวน ๑ แห่ง ผลการประเมินเบื้องต้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

แต่อย่างไรก็ตามได้ให้คำแนะนำถึงแนวทางมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้กุ้งปลอดจาก EMS ซึ่งการเยือนครั้งนี้เป็น

การเยือนครั้งที่ ๕ ในรอบ ๓ เดือน  

                                                   Last Updated on Thursday,22 August 2013 14:30 

    …………………………………fff…………….……………………..   

 

 

                                                           

                                                         Last Updated on Monday,5 August 2013 11:30 

    …………………………………fff…………….……………………..   

 

     

                  วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกะวิ  สารณาคมน์กุล(ประมงจังหวัดภูเก็ต)

เป็นประธานในการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำตามโครงการสัปดาห์แห่งการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำ

เพื่อชุมชน ณ แหล่งน้ำพรุเจ๊ะสัน หมู่ที่ ๓ ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีข้าราชการ นักเรียน

ประชาชน จำนวน ๖๐ คน มาร่วมงานดังกล่าวและร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ(ปลานิล) จำนวน ๔๐,๐๐๐ ตัว

 

                                                          Last Updated on Monday,5 August 2013 11:30 

    …………………………………fff…………….……………………..   

  

       

                วันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมง

จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประมงโรงเรียน

หลักสูตร การเพาะเลี้ยงปลาดุก ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดปี ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เพื่อฝึกฝนให้ครูมีความรู้ถูกต้องตามหลัก

วิชาการตามกระบวนการสอนและเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียน/ชุมชนหันมาสนใจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

โดยเน้น "เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง"

 

                                                          Last Updated on Monday,5 August 2013 11:30 

    …………………………………fff…………….……………………..   

 

       

                  เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กรมประมงได้ดำเนินมาตรการในการด้านวายร้าย EMS

ที่ระบาดในกุ้งทะเลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบในอุตสาหกรรมกุ้งไทยเป็นอย่างมาก

กรมประมงจึงได้ส่งทีมบริหาร นักวิชาการออกติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ให้คำแนะนำ ตรวจประเมินคุณภาพ

ลูกกุ้งภาคสนาม ตรวจสุขอนามัยโรงเพาะฟักเพื่อคัดกรองต้านเหตุของ EMS ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ท่านสมชาติ  เจริญวุฒิชัย ผู้ตรวจราชการกรมประมง พร้อมด้วยทีมนักวิชาการจากศูนย์วิจัยและพัฒนา

ประมงชายฝั่งภูเก็ต นักวิชาการจากสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมดำเนินการตรวจติดตามโรงเพาะฟัก

จำนวน ๒ แห่ง ผลการประเมินเบื้องต้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามได้ให้คำแนะนำถึงแนวทาง

มาตรการที่จำเป็นเพื่อให้กุ้งทะเลปลอดจาก EMS

 

                                                         Last Updated on Monday,5 August 2013 11:30 

    …………………………………fff…………….……………………..  

       

                  วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล)

และท่านรองอธิบดีกรมประมง(นายเชิดศักดิ์  วงษ์กมลชุณห์) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่

จังหวัดภูเก็ต ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกร อีกทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับ

เกษตรกรถึงแนวทางการจัดการฟาร์มที่ดี เพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กับเกษตกรหวังกระตุ้นยอดการผลิตอีกครั้ง

และนี่คืออีกหนึ่งมาตรการเพื่อต้านวายร้าย EMS                                                    

 

                                                                                  Last Updated on Friday,7 June 2013 15:15 

  …………………………………fff…………….……………………..  

      ประกาศกรมประมง เรื่อง การแจ้งการครอบครองสัตว์น้ำที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายว่าด้วยการค้า

ระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูนย์พันธุ์ (CITES) ก่อนผลการประชุมครั้งที่ ๑๖ มีผลบังคับใช้

                                                                                                                          อ่านต่อ...

 

                                                                          Last Updated on Wednesday,5 June 2013 14:00 

  …………………………………fff…………….……………………..  

 

 

       

                   เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ กรมประมงได้จัดอีกหนึ่งมาตรการในการต้านวายร้าย EMS

ที่ระบาดในกุ้งทะเล ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมกุ้งไทยเป็นอย่างมาก

กรมประมงจึงได้ส่งทีมบริหาร นักวิชาการออกติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ ให้คำแนะนำ ตรวจประเมินคุณภาพกุ้ง

ภาคสนาม ตรวจสุขอนามัยโรงเพาะฟักเพื่อคัดกรองต้นเหตุของ EMS ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ดร.วารินทร์ ธนาสมหวัง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง กรมประมง พร้อมด้วยทีมนักวิชาการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต

นักวิชาการจากสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมดำเนินการตรวจติดตามโรงเพาะฟักจำนวน  ๒ แห่ง

ผลการประเมินเบื้องต้น อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามได้ให้คำแนะนำถึงแนวทางมาตรการที่จำเป็น

เพื่อให้กุ้งทะเลปลอดภัยจาก EMS

 

                                                                Last Updated on Tuesday,4 June 2013 11:00 

  …………………………………fff…………….……………………..  

 

 

                    รายละเอียดการชี้แจงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดหลังใหม่  อ่านต่อ...

 

                                                               Last Updated on Friday,7 March 2013 11:30 

  …………………………………fff…………….……………………..  

 

                           

 

                                

 

   คำขอสมัครเข้าร่วมโครงการรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม โดยระบบตลาดเครือข่าย

แบบกลุ่ม (Shrimp  Cluster) สำหรับเกษตรกร

   คำสั่ง ที่ 3/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกำกับดูแลโครงการรักษาเสถียรภาพ

ราคากุ้งขาวแวนนาไม โดยระบบตลาดเครือข่ายแบบกลุ่ม (Shrimp  Cluster) ระดับจังหวัด

   หลักเกณฑ์และวิธีการโครงการรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม โดยระบบตลาดเครือ

ข่ายแบบกลุ่ม (Shrimp Cluster) ปี 2555

   ปริมาณความต้องการรับซื้อกุ้งขาวของผู้ประกอบการแต่ละราย

                    มิถุนายน 2555

                    กรกฎาคม 2555

                    สิงหาคม 2555

   เงื่อนไขการรับซื้อกุ้งขาวแวนนาไม

   สถานที่ตั้งของผู้ประกอบการ

 

                                                                   Last Updated on Thursday, 14 June  2012 13:07  

                    …………………………………fff…………….……………………..    

  สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ได้จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านการประมงภายในพื้นที่

จังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้     24-03-55

  "ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือชาวประมง

ที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2541   รายละเอียด....     23-11-54 

  ประกาศ ! เรื่องการยื่นขอใบกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ( FMD ) ผ่านระบบ E-mail 

รายละเอียดอ่านต่อ .....       23-11-54

  หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์  ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2542   รายละเอียดอ่านต่อ .....    15-11-54 

   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต     01-07-54

   สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

    30-05-54         

 

                                                                                ดูข่าวย้อนหลัง....

 

 

 

                                                               Last Updated on Thursday,7 March  2013 09:50  

 …………………………………fff…………….……………………..  

     

       

                   วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัด

ภูเก็ต ได้เข้าร่วมพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูที่มีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก ฝั่งทะเล

อันดามันประจำปี ๒๕๕๖ และร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง ปลาทูน่า ซึ่งเป้นสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สำคัญของ

จังหวัดภูเก็ต ณ ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ (นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสตร์) เป็นประธานในพิธี และรองอธิบดีกรมประมง (นายสุรจิตต์  อินทรชิต)

ผู้บริหารกรมประมงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี

                                                               Last Updated on Friday,5 April  2013 11:50 

  …………………………………fff…………….……………………..  

 

  

                       

             วันที่ 21 มีนาคม 2556 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต มีประชาชนและเกษตรกรที่

ลงทะเบียน  สนใจมาใช้บริการของคลินิกประมงเป็นจำนวนมากและได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 

(นายสมเกียรติ  สังข์ขาวสุทธิรักษ์) มาเป็นผู้มอบพันธุ์สัตว์น้ำและเอกสารเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรที่มารับบริการ

                                                                                                 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

 

               

                      

          ช่วงระหว่างวันที่ 1 - 20 มีนาคม 2556 นายธีระพงษ์  อภัยภักดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริม

อาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย

เข้าตรวจติดตาม เยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประมง

อาสาและโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง

                                                                                                 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

 

 

                      

          ช่วงระหว่างวันที่ 5 - 15 มีนาคม 2556 นายธีระพงษ์  อภัยภักดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริม

อาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต  พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมนักเรียนตามโครงการ

ประมงโรงเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ปี 2556 ณ โรงเรียนบ้านบางทอง

ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตและโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง

จังหวัดภูเก็ต เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนหันมาสนใจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และในวันที่ 2 ของการฝึกอบรมได้มอบ

พันธุ์ปลาพร้อมอาหารมอบให้กับโรงเรียนเพื่อเน้นให้นักเรียน "เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง"

                                                                                                 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

 

 

                       

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

ได้ออกปฏิบัติงานดำเนินโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ พื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง

จังหวัดภูเก็ต โดยได้มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลาพร้อมอาหาร) แก่เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม

โครงการ จำนวน 10 ราย

                                                                                                ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

 

 

                       

          วันที่ 29 - 30 มกราคม 2556 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

ร่วมกับสำนักงานปฏิรุปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมภูเก็ต ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ "สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่"

โดยการอบรมให้ความรู้และมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ สปก.

ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 30 ราย

                                                                                                ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

 

                                            Last Updated on Thursday,28 March 2013 16:00 

  …………………………………fff…………….……………………..  

 

 

                 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต จัดสัมมนาเครือข่าย

ประมงอาสาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2556 ในระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรม S.B.

Living Place ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายกะวิ  สารณาคมน์กุล ประมงจังหวัดภูเก็ต

เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ตัวแทน ผู้ช่วยพนักงาน

เจ้าหน้าที่ประมงในการบริการช่วยเหลือเกษตรกร  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ...

 

                                              Last Updated on Wednesday,27 February 2013 15:15 

  …………………………………fff…………….……………………..  

 

 

                 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต จัดฝึกอบรมนักเรียน

ตามโครงการประมงโรงเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ปี 2556 ในระหว่างวันที่

5 - 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนบ้านกู้กู ตำบลรัษฎา อำเถอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนหันมา

สนใจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ซึ่งหลังจากนี้สำนักงานฯ จะมอบพันธุ์ปลาให้กับโรงเรียน เพื่อให้นักเรียน

"เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง" ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

 

                                              Last Updated on Wednesday,27 February 2013 15:15 

  …………………………………fff…………….……………………..  

 

                            สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า สำหรับหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสมเกียรติ  สังข์ขาวสุทธิรักษ์ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว

                            "กระทรวงเกษตรฯ บูรณาการ ประสานใจ  ก้าวไปด้วยกัน"

 

                                                             Last Updated on Wednesday,30 January 2013 14:15 

                       …………………………………fff…………….……………………..  

 

                     สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตจัดอบรมเกษตรกร พร้อมมอบปัจจัยการผลิต(ลูกพันธุ์สัตว์น้ำ)

ตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๔ รุ่น ในระหว่างวันที่

๑๐ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๙๐ ราย โดยกลุ่มพัฒนาส่งเสริมอาชีพการประมง

ดำเนินการร่วมกับ

- สำนักงานประมงอำเภอเมือง จัดอบรม

         หลักสูตร "การเลี้ยงปลาดุก" วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖... อ่านต่อ

- สำนักงานประมงอำเภอถลาง จัดอบรม

         หลักสูตร "การเลี้ยงปลาดุก" วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖

         หลักสูตร "การเลี้ยงหอยนางรม" วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖... อ่านต่อ

 

                                                                 Last Updated on Thursday, 24 January 2013 15:00 

                       …………………………………fff…………….……………………..  

 

  

                    สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์และราษฎรในพื้นที่ กำหนดจัด

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 09.30 น.

ณ บริเวณหนองน้ำในหาน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต... อ่านต่อ

 

                                                                   Last Updated on Wednesday, 28 November 2012 10:45 

                    …………………………………fff…………….……………………..    

                      เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 6 พ.ย. 2555 ที่บริเวณสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมง

ทะเลและป่าชายเลน ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสัตว์ทะเลหายาก

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงทะเลและป่าชายเลน เปิดเผยว่าทางสถาบันฯ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า

พบพะยูนบาดเจ็บลอยคอในทะเลหน้าโรงแรม THE CAPE YAMU (เดอะเคบยามู) ม.7 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต ... อ่านต่อ

 

                                                                       Last Updated on Tuesday, 20 November 2012 13:55  

                   …………………………………fff…………….……………………..    

     

     

                   ตามที่ได้มีปรากฎการณ์ฝูงปูแสมจำนวนนับหมื่นตัว เดินข้ามถนนจากบริเวณป่าชายเลน

คลองเกาะผี  ต.วิชิต   อ.เมือง   จ.ภูเก็ต   ตรงข้ามที่ทำการสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 23 ภูเก็ต

เมื่อเวลาประมาณ 18.30 น.วันที่ 30 กันยายน 2555 สร้างความแตกตื่นแก่ประชาชนที่พบเห็น มีประชาชน

หรือผู้ที่สัญจรไปมา วนเวียนกันไปดูเป็นจำนวนมาก ซึ่งเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจนถึง 12.00  น.  ของวันที่

1 ตุลาคม 2555 นั้น

                             สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต โดยนายธีระพงษ์  อภัยภักดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริม

อาชีพการประมง ขอเรียนให้ทราบว่า ได้ตรวจสอบปรากฎการณ์ดังกล่าว ขอยืนยันว่าเป็นปรากฎการณ์ตาม

ธรรมชาติ  เนื่องจากเมื่อวานเป็นวันขึ้น  15 ค่ำ น้ำทะเลขึ้นสูงสุดประกอบกับเป็นช่วงฤดูวางไข่ของปูแสม

และความอุดมสมบูรณ์ของจำนวนปูแสมในแหล่งธรรมชาติ เมื่อปูแสมมีจำนวนมาก ประกอบกับน้ำขึ้นสูงสุด

ทำให้ปูหนีขึ้นไปบนพื้นที่ดอน  บนต้นไม้  บริเวณป่าชายเลน และกระแสน้ำขึ้นยังพัดพาเอาปูแสมไปตกในที่

ต่าง ๆ  เมื่อน้ำลง ปูแสมจึงออกมาจากสถานที่ต่าง ๆ เพื่อหาทางลงรูไปวางไข่ต่อไป

                              ดังนั้น  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน อย่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้น เพราะเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต มิได้เป็นลางร้ายหรือสิ่งบอกเหตุร้ายแต่อย่างใด  

                

                                                                     Last Updated on Monday, 1 October 2012 15:40  

                    …………………………………fff…………….……………………..    

 

    

                              เมื่อวันที่  2  ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต สำนักงานประมง

จังหวัดภูเก็ต  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชมรม

ผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา  ได้ประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการ

เฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบการเกิดโรคในกุ้งขาวแวนนาไมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อ

สกัดการระบาดการตายของกุ้งจำนวนมากภายใน  10-30 วัน หลังการปล่อยลูกกุ้งลงบ่อ ...อ่านต่อ        

      

                                                                     Last Updated on Wednesday, 3 October 2012 16:17  

                   …………………………………fff…………….……………………..    

 

                                

 

                          เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2555    สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

ร่วมกับเทศบาลตำบลวิชิต ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ตและราษฎรในพื้นที่ จัดกิจกรรม

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ณ  ชุมชนคลองเกาะผี  หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต  

จังหวัดภูเก็ต  โดยได้รับเกียรติจาก นายไชยวัฒน์  เทพี  ปลัดจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานในพิธี

ซึ่งสัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ มีพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 1,000,000 ตัว และพันธุ์ปลากระพง

จำนวน  2,000 ตัว ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯ จำนวน  350 คน

 

                                                                 Last Updated on Friday, 10 August 2012 11:50  

                    …………………………………fff…………….……………………..    

 

                            

 

                       เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม  2555 ณ ห้องสวนหลวง โรงแรมคาทีน่าภูเก็ต

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง   ได้จัดอบรมให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป   ภายใต้

โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสู่มาตรฐานฟาร์ม  Good  Aquaculture  Practice

ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ปี 2555 เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจอาหาร

ทะเลภูเก็ต สะอาด ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง ( Consumer Confidence  Seafood  Phuket Clean

 and  food  Residue )

 

                                                                 Last Updated on Monday, 23 July 2012 14:13  

                    …………………………………fff…………….……………………..   

 

                            

 

                             ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2555 นายธีระพงษ์  อภัยภักดี  หัวหน้ากลุ่ม

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอในสังกัดสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนิน

การจัดอบรมและมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปี

งบประมาณ 2555 จำนวน 4 รุ่น เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 230 ราย เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ พัฒนาศักยภาพ

พัฒนาอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ...

 

                                                                 Last Updated on Monday, 28 May 2012 14:59  

                    …………………………………fff…………….……………………..  

 

                              

 

                               วันที่ 18  พฤษภาคม  2555  สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับ

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเทศบาลตำบลวิชิต ออกให้บริการพี่น้องเกษตรกร

ในกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ  ณ สวนศรีภูวนาท ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต  ในส่วนของสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ได้นำนิทรรศการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไป

แสดง มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น  การแจกพันธุ์ปลาดุกให้กับเกษตรกรที่สนใจ  การให้ความ

รู้ทางวิชาการ และแจกเอกสารเผยแพร่ มีเกษตรกรสนใจมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก..... 

                                                                 Last Updated on Saturday, 19 May 2012 09:01  

                   …………………………………fff…………….……………………..    

 

                              

 

                        " ประมงอาสา ร่วมใจพัฒนาเพื่อความก้าวหน้างานด้านประมง"  วันที่ 10-11

พฤษภาคม  2555 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ได้จัดสัมมนาเครือ

ข่ายประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ 2555 มีประมงอาสาเข้าร่วมการสัมมนา 30 คน มีกิจกรรมการให้ความ

รู้วิชาการทางด้านการประมง กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และการทัศนศึกษา ดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์หอย ตำบลราไวย์

อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต

                                                                 Last Updated on Tuesday, 15 May 2012 16:38  

                    …………………………………fff…………….……………………..    

 

 

                   เช้าวันที่ 25 เมษายน  2555 เวลาประมาณ 10.00 น. นายกะวิ  สารณาคมน์กุล

ประมงจังหวัดภูเก็ต    ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ว่าพบโลมา 

จำนวน   2   ตัว  มีอาการอ่อนเพลียและว่ายไปมาอยู่บริเวณชายหาดป่าตองฝั่งตรงกันข้ามกับ

โรงแรมป่าตองบีช ถนนทวีวงศ์ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  หลังรับแจ้งได้สั่งการให้ นายนรินทร์ 

มีวงศ์   หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง    พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกไปตรวจสอบและร่วม 

สังเกตการณ์ที่บริเวณชายหาดป่าตอง  พบปลาโลมาลายแถบ จำนวน  2 ตัว ขนาด  1 - 2 เมตร 

ผู้ประกอบการชายหาดป่าตองให้ช่วยกันนำเรือประคองโลมาทั้ง 2 ตัวออกไปยังปากอ่าวป่าตอง

ที่เชื่อมโยงสู่ทะเลนอกได้อย่างปลอดภัย             

 

                                                                     Last Updated on Thursday, 26 April  2012 09:18  

                    …………………………………fff…………….……………………..   

                             

 

                          เมื่อวันที่ 25  มีนาคม 2555 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง

ชายฝั่งภูเก็ต พังงา กระบี่ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

 ร่วมกันจัดกิจกรรม  "  พลิกฟื้นคืนรอยยิ้มสู่อันดามัน  "   มีกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล ลงสู่ธรรมชาติบริเวณชายหาด

ท้ายเหมือง  ปล่อยพ่อแม่พันธุ์ขนาดตัวละ  1 - 1.5  กิโลกรัม  และลูกพันธุ์ขนาด  3 - 5  นิ้ว  ของปลากะรังจุดฟ้า

ปลาหมดทะเล และปลาเก๋าเสือ บริเวณทะเลหน้าเกาะฮำ  บ้านแหลมทราย  ตำบลเทพกษัตรี  อำเภอถลาง  และ

เปิดให้พี่น้องสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ที่ได้รับทุนสนับสนุน

จากโครงการต้นแบบการผลิตพันธุ์ปลากะรังที่มีมูลค่าสูงเชิงพาณิชย์  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  (สวก.)

ในงานดังกล่าวนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมประมง(ท่านเชิดศักดิ์  วงษ์กมลชุณห์) ท่านผู้อำนวยการสำนัก

งานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ( ดร.พีระเดช  ทองอำไพ )    และพี่น้องสื่อมวลชนจากส่วนกลางมาร่วมกิจกรรมกัน 

อย่างคับคั่ง...

                                                                 Last Updated on Tuesday, 27 March 2012 16:18  

                   …………………………………fff…………….……………………..    

 

                              

                     โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสู่มาตรฐานฟาร์ม GAP :

ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา นายธีระพงษ์  อภัยภักดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติงานตรวจกำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ และคัดเลือกฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่เข้าร่วม

โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสู่มาตรฐานฟาร์ม GAP ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ปี 2555

       

                                                                 Last Updated on Thursday, 8 March 2012 16:14  

                  …………………………………fff…………….……………………..    

 

                                

                     คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ด้านการประมงสาขา

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ตรวจราชการกรมและผู้เชี่ยวชาญของกรมประมง ได้เดินทางมา

ตรวจพิจารณาและคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับภาคที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมง

จังหวัดภูเก็ตส่งเข้าประกวด คือ นายอำพล สาธิตศิลป์ เจ้าของฟาร์มแสมสารแฮชเชอรี่ โดยมีนายกะวิ สารณาคมน์กุล

ประมงจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับ           

 

                                                                 Last Updated on Thursday, 8 March 2012 16:08  

                    …………………………………fff…………….……………………..   

 

                                

 

                            เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์  2555  นายกะวิ   สารณาคมน์  ประมงจังหวัดภูเก็ต

เป็นประธานเปิดโครงการจัดฝึกอบรม หลักสูตร"เจ้าหน้าที่องค์กรท้องถิ่นเพื่อการจัดการประมงทะเล" โครงการ

พัฒนาตามแผนแม่บทจัดการประมงทะเลไทย ปี 2555 โดยนายนรินทร์  มีวงศ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้าน

การประมงพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตดำเนินการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

เป็นเจ้าหน้าที่องค์กรส่วนท้องถิ่นและกลุ่มชาวประมง จำนวน 20 ราย

                                  ดาวน์โหลด...หลักการและเหตุผล พร้อมวัตถุประสงค์ในการดำนินงาน   

 

                                                                 Last Updated on  Wednesday, 29 February 2012 15:09  

                    …………………………………fff…………….……………………..  

 

                                

               

                            นายกะวิ  สารณาคมน์กุล  ประมงจังหวัดภูเก็ต ได้มอบเงินช่วยเหลือชาวประมง

ประสบภัยธรรมชาติ (พายุเคลื่อนลมแรง) ซึ่งประสบเหตุและจมลงในทะเล เขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ราย 

คือ นางประคอง  ยวงแก้ว  บ้านเลขที่  47/9  ม.5  ต.กมลา อ.กะทู้  จ.ภูเก็ต วงเงินช่วยเหลือ 26,000.- บาท

 

                                                                         Last Updated on  Friday, 10 February 2012 14:33  

                    …………………………………fff…………….……………………..    

 

                                                                                                   ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง....                               

                                                            

                                                                                           Last Update : 27 ธันวาคม 2556

ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ .....

     สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต  เลขที่ 1/2 ถนนดีบุก  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

     โทรศัพท์  :  0-7621-2460         โทรสาร  0-7622-5408

     E-mail address  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    แผนที่

 

ประมงจังหวัดภูเก็ต

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม การให้บริการของสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
 

Check E-mail

Banner
Banner