king10.jpg

เมนูหลัก

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เข้าเยี่ยม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterสถิติวันนี้23
mod_vvisit_counterสถิติเมื่อวานนี้89
mod_vvisit_counterสถิติสัปดาห์นี้476
mod_vvisit_counterสถิติสัปดาห์ที่แล้605
mod_vvisit_counterสถิติเดือนนี้2384
mod_vvisit_counterสถิติเดือนที่แล้ว2955
mod_vvisit_counterสถิติทั้งหมด630870

ผู้เยี่มชมขณะนี้(20 minutes ago): 2
Your IP: 103.55.140.135
,
วันนี้: ก.พ. 28, 2020
โครงสร้างการบริหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2017 เวลา 05:59 น.

 

 

 

สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ เป็นส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน่วยงานภายในประกอบไปด้วย

1. กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

2. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

3. กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

4. สำนักงานประมงอำเภอเมืองสมุทรปราการ

5. สำนักงานประมงอำเภอบางพลี

6. สำนักงานประมงอำเภอบางบ่อ

7. สำนักงานประมงอำเภอพระสมุทรเจดีย์ และอำเภอพระประแดง

8. สำนักงานประมงอำเภอบางเสาธง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักงานประมงจังหวัด

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขาเพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม กํากับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

(2)  ควบคุมและกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการทําการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3)  จัดทํายุทธศาสตร์การประมง  แผนพัฒนาด้านการประมง  และฐานข้อมูลด้านการประมง  รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านการประมง

(4) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด

(5) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

(6) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

(7) ให้คําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินการพัฒนาด้านการประมง

(8)  ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง  รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน

(9) ดําเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําตามที่กฎหมายกําหนด

(10) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือทําการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง

(11) กํากับ ดูแล ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานประมงอําเภอ

(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

(1)งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ  งานธุรการ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติงานแผนงาน/โครงการ งานบุคคล งานให้คําปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป

(2) พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัดเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและประชาสัมพันธ์งานด้านการประมงในระบบสารสนเทศ

(3) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านการประมงประจําจังหวัด แผนพัฒนาด้านการประมง และฐานข้อมูลด้านการประมงของสํานักงานประมงจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(4) ติดตาม ประเมินผล รวบรวม และรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานประมงจังหวัด

(5) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และประเมินผล ทางด้านวิชาการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ผลิตภัณฑ์ประมง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มจังหวัด/จังหวัด

(2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยศักยภาพด้านการประมง ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการประมงภายในจังหวัด

(3) ศึกษา และจัดทําระบบฐานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและผู้ประกอบการในกระบวนการผลิต สถิติประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และการใช้ประโยชน์

(4) กํากับ ควบคุม หนังสือกํากับการจําหน่ายสัตว์น้ําและพันธุ์สัตว์น้ําตลอดจนระบบการสืบค้นย้อนกลับ

(5) จัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ด้านการเพาะเลี้ยงและการพัฒนาอาชีพด้านการประมง

(6) ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม และควบคุมให้มีการดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด

(7) ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง รวมทั้งพัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการเพาะเลี้ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร

(8) ดําเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด

(9) สนับสนุนสํานักงานประมงอําเภอ อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และการแปรรูป

(10) การให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม พัฒนาอาชีพการประมง การแก้ไขปัญหาทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําภายในเขตจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

(11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริ หารจัดการทรัพยากรประมง เครื่องมือประมง การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาในเขตจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

(2) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบสุ ขลักษณะ แพปลา ท่าเทียบเรือ ที่รวบรวมสัตว์น้ํา เรือประมงในเขตจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) จัดทํา ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทางด้านการประมงให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งจัดทําแผนงานงาน/โครงการการด้านการพัฒนาประมงและโครงการพิเศษต่าง ๆ

(4) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนแจ้งเตือนภัยพิบัติ และหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

(5) จัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ด้านการประมง

(6) ควบคุม และกํากับดูแลการทํ าการประมงภายในเขตจังหวัดให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(7) กํากับดูแลการจัดเก็บเงินอากรเครื่องมือทําการประมงและค่าธรรมเนียมการประมง

(8) ดําเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําตามที่กฎหมายกําหนด

(9) ให้คําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงแก่สํานักงานประมงอําเภอ อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน

10) ดําเนินการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจั ดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

(11)  ดําเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดและ

คณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

(12)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

สำนักงานประมงอำเภอ

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม กํากับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อตกลง และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

(2)  ควบคุมและกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการทําการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) จัดทําแผนพัฒนาด้านการประมงและฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านการประมง

(4) ให้คําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินการพัฒนาด้านการประมง

(5)  ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน

(6) ดําเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองตามที่กฎหมายกําหนด

(7) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือทําการประมงและค่าธรรมเนี ยมเกี่ยวกับการประมง

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนั บสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายแก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2017 เวลา 07:56 น.