เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561
ประมงจังหวัดตรัง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
สหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง จำกัด
และสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2
Updete 22 พฤษภาคม 2561
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561
ประมงจังหวัดตรัง
ร่วมประชุมแนวทางการทำตลาดภายใน
ของคัสเตอร์สหกรณ์
Updete 22 พฤษภาคม 2561
เมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561
กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
ประชุมสัมมนาเพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติงาน
ในการดำเนินคดีการทำประมงผิดกฎหมาย
Updete 22 พฤษภาคม 2561
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง
และประมงอำเภอห้วยยอด ร่วมงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
Updete 22 พฤษภาคม 2561

นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล
ประมงจังหวัดตรัง
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานประมงประมงจังหวัดตรัง
ประกาศกรมประมง
เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่
วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2561
กิจกรรมประกวดวาดภาพในงาน
"วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 30"
หัวข้อเรื่องคือ"พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย"