เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561
ประมงจังหวัดตรัง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
สหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง จำกัด
และสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2
Updete 22 พฤษภาคม 2561
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561
ประมงจังหวัดตรัง
ร่วมประชุมแนวทางการทำตลาดภายใน
ของคัสเตอร์สหกรณ์
Updete 22 พฤษภาคม 2561
เมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561
กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
ประชุมสัมมนาเพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติงาน
ในการดำเนินคดีการทำประมงผิดกฎหมาย
Updete 22 พฤษภาคม 2561
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง
และประมงอำเภอห้วยยอด ร่วมงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
Updete 22 พฤษภาคม 2561

นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล
ประมงจังหวัดตรัง
 

แนวทางปฎิบัติเกี่ยกับการออกหนังสือรับรอง
เพื่อประกอบการขอเปลี่ยน
ประเภทของเรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ตัวเรือหรือเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์
เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ
และแยกชิ้นส่วนหรือทำลายเรือประมง
และหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอรับ
ใบอนุญาตใช้เรือประมง

ประกาศกรมประมง
เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่
วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2561
กิจกรรมประกวดวาดภาพในงาน
"วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 30"
หัวข้อเรื่องคือ"พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย"