ประวัติและที่ตั้งสำนักงาน

 

             สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ได้รับอนุมัติจากสำนักงานกพ.สำนักงบประมาณให้จัดตั้งสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี เมื่อปี พ.ศ. 2532
  *ระหว่างวันที่ 1เมษายน - 31 สิงหาคม 2532 สำนักงานตั้งอยู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุดรธานี
  *ระหว่างวันที่ 1กันยายน 2532 - 27 กันยายน 2535 สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารเช่าเลขที่ 45/8 ถนนเทพนิยม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
  *วันที่ 27 กันยายน 2535 - ปัจจุบัน สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 6 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
   
  รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุดรธานี
  1. นายชนะ ดำรงค์รัตน์์  พ.ศ. 2532 - 2535
  2. นายนิตย์ คูเจริญไพศาล  พ.ศ. 2535 - 2541
  3. นายมาโนชย์ เบญจกาญจน์ พ.ศ. 2541 - 2544
  4. นายสุรพล เกตุเพชร พ.ศ. 2544 - 2546
  5. นายวริศ โพธิ์แก้ว พ.ศ. 2546 - 2547
  6. นายไพศาล ต้นโพธิ์  พ.ศ.2547 - 2550
  7. นายสงวน บัวผัน  พ.ศ. 2550 - 2551
  8. นายภิญโญ ไทยถาวร พ.ศ. 2551 - 2552
  9. นายสุรพล วิวัชรโกเศศ  พ.ศ. 2552 - 2553
  10. นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี  พ.ศ. 2553 - 2557
  11. นายกำจัก ราชคำ  พ.ศ.2558 - 2558
  12. นายวิศูตร ศศิวิมล  พ.ศ.2559 - 2559
  13. นายณัฐพล ฤกษ์สังเกตุ  14 ตุลาคม 2559  -  ปัจจุบัน