***********************************

***********************************

***********************************

***********************************

 

http://www.oic.go.th/ginfo/

https://www.mots.go.th/more_news.php?cid=449

http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/org-shelf/apr.php

 
                         
                         
                         
                           
                         
 
                         
                         
(18/06/2018) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย”

(18/06/2018) ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นเกษตกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561

                         
                         
                         
 
 

(17/01/2563) ประกาศ     รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด + ใบสมัคร

(06/11/2561)รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัดประมงจังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 15 - 23 พฤศจิกายน 2561

(06/11/2561)รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) ระหว่างวันที่ 12 - 20 พฤศจิกายน 2561

(31/10/2561) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 7 - 16 พฤศจิกายน 2561

(20/06/2561) ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-bidding ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ "โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๑ "จาก สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ( ดูรายละเอียดคลิก )

(18/06/2018) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2561

(18/06/2018) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต  ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2561

(18/06/2018) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สังกัด กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  ระหว่างวันที่ 2 - 10 กรกฎาคม 2561

(18/06/2018) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ระหว่างวันที่ 9 - 17 กรกฎาคม 2561

(11/06/2018) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งกะลาส สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต1 (ระยอง) ระหว่างวันที่ 15 - 27 มิถุนายน 2561

(11/06/2018)รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างวันที่ 11 - 19 มิถุนายน 2561

(11/06/2018) ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองควบคุมสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต<