ราคาปลานิลประจำเดือน

เดือนธันวาคม

เดือนมกราคม

เดือนกุมพาพันธ์

เดือนมีนาคม

เดือนเมษายน

เดือนพฤษภาคม

เดือนมิถุนายน

เดือนกรกฎาคม

เดือนสิงหาคม

เดือนกันยายน