เมนู
: : : Welcome to Ladkrabang Fish Inspection office : : :
  หน้าหลัก
  การจัดตั้ง/ประวัติด่าน
  บุคลากร
  ระเบียบการนำเข้า/ส่งออก
  ภาพถ่ายสัตว์น้ำ
  ติดต่อด่าน
บทความน่ารู้
พรบ.และกฏหมายประมง
ประวัติความเป็นมา หน้าที่และความรับผิดชอบ ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง
 
          เนื่องจากในปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายเน้นความสำคัญในด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค ทั้งภายใน และ ต่างประเทศ ที่ต้องเท่าเทียมกัน
โดยกำหนดให ้สินค้าเกษตร และอาหาร ของไทยต้องเป็นที่ยอมรับ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยประเทศไทยจะต้องมีระบบในการควบคุม
มาตรฐาน และการกักกันพืช และสัตว์ที่เท่าเทียมกับต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในระบบการค้าระหว่างประเทศและผู้บริโภคภายใน
ประเทศ กรมประมง จึงได้รับมอบหมายภารกิจหลักที่สำคัญในการควบคุมตรวจสอบ ให้การผลิตสัตว์น้ำ และ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำได้มาตรฐานถูก
สุขอนามัย มีมาตรการการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก ปัจจัยในการผลิต สารเคมีและวัตถุดิบประมง ที่ดำเนินการ ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำ

          ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ สำนักบริหารจัดการด้านการประมง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
คำสั่ง กรมประมงที่ 563 / 2546 เรื่อง การจัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำเพิ่มเติมเป็นการภายใน และ ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ 25 มีนาคม
พ.ศ.2546 โดยให้มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนควบคุมป้องกัน ปราบปราม และ ตรวจสอบสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัย
ที่ใช้ในการผลิตซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่นำเข้า ส่งออก นำผ่านระหว่างประเทศ และ การนำมาใช้ประโยชน์ภายในประเทศ ทั้งใน
ด้านการค้า การครอบครอง การเพาะพันธุ์ การดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการประมงพ.ศ.2490 และพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ชั้น1(ด้านซ้าย)ในอาคารสำนัก
งานกลางสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ เลขที่33/4 หมู่ 1ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดดำเนินการเป็นโรงพักสินค้า เพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออก
ที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตทำเนียบท่าเรือ หรือเรียกย่อยว่า รพท. ณ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง มีสถานีตรวจปล่อย
สินค้าภายใน รพท.การรถไฟฯลาดกระบังจำนวน 6 สถานี คือ

          สถานีที่ 1 บริษัท สยามชอร์ไซด์ เซอร์วิส จำกัด
          สถานีที่ 2 บริษัท อิสเทิร์นซีแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด
          สถานีที่ 3 บริษัท เอเวอร์กรีน คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จำกัด
          สถานีที่ 4 บริษัท ทิฟฟ่า ไอซีดี จำกัด
          สถานีที่ 5 บริษัท ไทยฮันจิน โลจิสติกส์ จำกัด
          สถานีที่ 6 บริษัท เอ็น.วาย.เค. ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด


หน้าหลัก | การจัดตั้ง/ประวัติด่าน | บุคลากร | ระเบียบการนำเข้า/ส่งออก | แบบฟอร์ม/ผลตอบรับ | ข่าวและกิจกรรม | ภาพถ่ายสัตว์น้ำ | ติดต่อด่าน
การจัดทำ ขึ้นเพื่อเป็นเนื้อหาเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารต่อพี่น้องประชาชน สงวนสิทธิ์ในการคัดลอก อ้างๆ ใดๆที่มิได้ขออนุญาต
มีข้อแนะนำ สงสัยประการใดโปรดติดต่อ
นาย
อรุณชัย พุทธเจริญ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง ผู้จัดทำเผยแพร่
นาย ศรายุทธ์ เมธินาพิทักษ์ นักวิชาการประมง 4 เว็บมาสเตอร์
Copyright 2005 Ladkrabang Fish Inspection office. All Rights Reserved.