เมนู
: : : Welcome to Ladkrabang Fish Inspection office : : :
  หน้าหลัก
  การจัดตั้ง/ประวัติด่าน
  บุคลากร
  ระเบียบการนำเข้า/ส่งออก
  ภาพถ่ายสัตว์น้ำ
  ติดต่อด่าน
บทความน่ารู้
พรบ.และกฏหมายประมง
การผ่านพิธีการและการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า
 

         สินค้านำเข้าที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์เกือบทั้งหมด นำเข้ามาทางท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังแล้วขอเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ จากด่านศุลกากรแหลมฉบังมายัง รพท. การรถไฟฯลาดกระบัง โดยทางรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยและทางรถยนต์ของผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งมีเอกสารกำกับตู้ เพื่อควบคุมและตรวจสอบ

         เมื่อมาถึงรพท. ลาดกระบัง จะนำลงจากขบวนรถไฟหรือรถยนต์เข้ามาเก็บรักษาตามสถานีต่างๆทั้ง 6 สถานีตามที่ระบุไว้ในคำร้องขอขนย้ายฯ เพื่อรอการผ่านพิธีการและการตรวจปล่อยไปจากการอารักขาของศุลกากร โดยผู้นำของเข้าหรือตัวแทนจะยื่นใบขนสินค้า ณ งานพิธีการและประเมินอากร เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร ลงทะเบียนใบขนส่งสินค้าตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากรและราคาพร้อมทั้งประเมินค่าภาษีอากรที่พึงต้องชำระ หรือพึงได้รับการยกเว้นอากรพร้อมกับสั่งการตรวจ

         การชำระเงินค่าภาษีภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆจะต้องชำระที่งานการเงินและบัญชี โดยเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้ จากนั้นผู้นำของเข้าหรือตัวแทน จะนำใบขนสินค้าที่ชำระอากรหรือยกเว้นอากรแล้วไปทำการปล่อยสินค้า ณ งานควบคุมและตรวจปล่อยสินค้า สถานีต่างๆที่สินค้าเก็บรักษาอยู่

         ในขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า สารวัตรศุลกากรหัวหน้าสถานีแต่ละแห่ง จะกำหนดชื่อนายตรวจศุลกากรและ/หรือสารวัตรศุลกากร ให้ทำการตรวจสินค้าตามคำสั่งการตรวจที่เจ้าหน้าที่ประเมินอากรกำหนดไว้ ซึ่งจะเป็นไปตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2541 โดยในส่วนสัตว์ ตามพ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 สัตว์น้ำ(กุ้งและปลาทูน่า)และปัจจัยการผลิต อาหารสัตว์น้ำและวัตถุอันตราย จำนวน 12 ชนิดต้องผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำ เจ้าหน้าที่ของด่านตรวจสัตว์น้ำจะเป็นผู้เปิดตรวจพร้อมนายตรวจศุลกากร หากตรวจสินค้าถูกต้องตรงตามใบขนสินค้า ผู้ตรวจจะบันทึกรายการตรวจลงในใบขนสินค้าและตรวจปล่อยสินค่าให้เจ้าของหรือตัวแทนรับมอบไปจากอารักขาของศุลกากร

การผ่านพิธีการและการตรวจปล่อยสินค้าขาออก
         การส่งออกไปยังต่างประเทศ ผู้ส่งออกหรือตัวแทนสามารถยื่นใบขนสินค้าขาออก ณ งานพิธีการส่งออกของฝ่ายตรวจสินค้า รพท. การรถไฟฯลาดกระบัง หรือยื่น ณ จุดให้บริการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออกที่อื่นกรมศุลกากรอนุมัติ

         เมื่อยื่นใบขนสินค้าออก เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร ลงทะเบียนใบขนส่งสินค้าและการสั่งตรวจ เมื่อผ่านพิธีการเรียบร้อยแล้ว ผู้ส่งออกหรือผู้แทนจะนำสินค้าตามที่สำแดงในใบขนสินค้า มาให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร ทำการตรวจ ณ งานควบคุมและตรวจปล่อยสินค้า สถานีต่างๆทั้ง 6 แห่ง ตามที่ระบุไว้ในใบขนส่งสินค้า เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะทำการตรวจและควบคุมการบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อนำไปบรรทุกขึ้นเรือส่งออกทางด่านศุลกากรแหลมฉบังหรือสำนักงานศุลกากรส่งออกท่าเรือกรุงเทพต่อไป ในขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าขาออก จะมีการกำหนดชื่อผู้ตรวจสินค้าและทำการตรวจสินค้า ตามคำสั่งการตรวจเช่นเดียวกับการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า หากสินค้าตรวจถูกต้องแล้วก็จะบันทึกรายการตรวจปล่อยสินค้า เพื่อนำไปบรรทุกขึ้นเรือที่ด่านศุลกากรแหลมฉบัง หรือสำนักงานศุลกากรส่งออกท่าเรือกรุงเทพ ตามปกติ ถ้าตรวจพบของต้องห้าม ต้องกำกัด หรือของผิดกฎหมายอื่นๆ ก็จะมีการจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย

ก่อนการนำเข้า

ผู้ประสงค์จะนำสัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักร สามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตได้ที่ ด่านตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าที่นำเข้า หรือส่วนอนุญาตและจัดการประมง สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้

  1. คำขอตามแบบ ร.1/1

  2. คำขออนุญาตนำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร

  3. ใบอนุญาตนำเข้าสัตว์ป่าตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.2535 กรณีเป็นสัตว์น้ำชนิดที่เป็นสัตว์ป่า(ขอรับอนุญาตล่วงหน้าได้ที่ส่วนอนุญาตและจัดการประมง กรมประมง)

  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสำเนาทะเบียนบ้าน  (กรณีนำเข้าในนามบุคคลธรรมดา)

  5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนำเข้าในนามนิติบุคคล)

  6. หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้มอบ และผู้รับมอบ (กรณีผู้ขออนุญาตไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองได้)

  7. สำเนาใบอนุญาตทำการค้าสัตว์น้ำ (อ.6) สำหรับกรณีที่เป็นผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว

  8. สำเนาหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์สัตว์น้ำ ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศต้นทาง (สำหรับกรณีที่ต้องมีและสามารถนำมาแสดงลาวงหน้าได้)

  9. กรณีเป็นสัตว์น้ำประเภทวัตถุดิบกุ้งต้องแดงสำเนาหนังสือรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (Health Certficate) จากหน่วยงานที่หน้าเชื่อถือของประเทศต้นทางสินค้า โดยหนังสือรับรองต้องแสดงการปลอดสารตกค้าง คลอแรม ฟินิคอล และ ไนโตรฟิวแรนส์

  10. กรณีเป็นการนำเข้าและส่งออก ให้ผู้ยื่นนำขอแจ้งรายการหรือข้อความซึ่งระบุสถานที่เพาะเลี้ยงหรือเก็บสัตว์น้ำด้วย

  11. เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่กำหนด

วันที่นำเข้า

 1. ผู้นำเข้าแสดงหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์น้ำ หรือเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานประมงจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่แทนด่านตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าที่นำเข้า ดังนี้

-       หนังสืออนุญาตให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร

-       ใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร(แบบ ร.6)

-       คำขอการนำเข้าอาหาร (กรณีนำมาผลิตเป็นอาหาร)

-       ใบอนุญาตให้นำข้าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 (กรณีเป็นสัตว์ป่า อนุญาตโดยส่วนอนุญาตและจัดการประมง กรมประมง)

-        ใบอนุญาตให้ส่งออกสัตว์ป่าตามอนุสัญญา CITES (Export Permit) ฉบับจริง จากประเทศผู้ส่งออก (กรณีเป็นสัตว์ป่าซึ่งอยู่ในอนุสัญญา CITES)

-        หนังสือรับรองการนำเข้าปลาทูน่าครีบเหลืองจากกรมประมง(กรณีนำเข้าปลาทูน่าครีบเหลือง)

-        หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ หรือ หนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ ที่แสดงการปลอดโรคที่กำหนด ฉบับจริงซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของประเทศต้นทาง (ถ้ามี)

-          หนังสืออนุญาตสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (Health Certificate) แสดงการปลอดสารตกค้าง คลอแรมฟีนิคอล และ ไนโตรฟิวแรนส์ จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือของประเทศต้นทางสินค้ากรณีเป็นสินค้ากุ้ง (ถ้ามี)

-           สำเนาใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรจากกระทรวงสาธารณสุข กรณีเป็นผู้ประกอบการผลิตอาหาร (ยื่นเฉพาะครั้งแรก)

-            สำเนาใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรจากกระทรวงสาธรณสุข กรณีเป็นผู้ประกอบการการผลิตอาหาร (ยื่นเฉพาะครั้งแรก)

-            สำเนาใบอนุญาตประกอบการกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม (ถ้ามี, ยื่นเฉพาะครั้งแรก)

-            ใบขนสินค้าขาเข้า (ถ้ามี)

-            ใบรายการสินค้า หรือ Invoice (ถ้ามี)

-            ใบตราส่งสินค้า หรือ Air Waybill หรือ Bill of Ladling (ถ้ามี)

-            เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่กำหนด

 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและสัตว์น้ำและพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจโรค หรือสารตกค้างและออกใบอนุญาตให้นำเข้าได้
หรือ
(2) พิจารณาสุ่มเก็บตัวอย่างและอายัด หรือกักกันสัตว์น้ำนั้น เพื่อรอผลการตรวจวิเคราะห์ หากผลการตรวจผ่านมาตรฐานจะออกใบอนุญาตให้นำเข้าได้ หากผลการตรวจไม่ผ่านมาตรฐานจะพิจารณาดำเนินการตามกฏหมายต่อไป

(3) สัตว์น้ำที่ผู้รับอนุญาตจะนำเข้ามาในราชอาณาจักรต้องมีชนิด ขนาด ปริมาณ ถูกต้องตรงตามที่กำหนดไว้ในหนังสืออนุญาตในหนังสืออนุญาต

(4) หนังสืออนุญาต หรือใบอนุญาตที่ออกให้ 1 ฉบับ สามารถใช้นำสัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักรได้ 1 ครั้ง

(5) สัตว์น้ำหรือซากสัตว์น้ำที่อยู่ระหว่างการอายัดหรือกักกัน ให้เจ้าของเป็นผู้ควบคุม ดูแลรับผิดชอบ และออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ก่อนการส่งออก

1. ผู้ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือซากสัตว์น้ำออกนอกราชอาณาจักรสามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตได้ ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำ หรือสำนักงานประมงจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่แทนด่านตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าที่ส่งออก หรือส่วนอนุญาตและจัดการประมง สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้

- คำขอตามแบบ ร.1/1

- คำร้องขอรับหนังสือรับรองส่งกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อการบริโภค หรือ แบบ กท.1 (กรณีเป็นการส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อการบริโภค)

- ใบอนุญาตส่งออกสัตว์ป่าตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
กรณีเป็นสัตว์น้ำชนิดที่เป็นสัตว์ป่า(ขอรับอนุญาตล่วงหน้าที่ส่วนอนุญาตและจัดการประมง กรมประมง)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน(กรณีนำเข้าในนามบุคคลธรรมดา)

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนำเข้าในนามนิติบุคคล)

- หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ (กรณีผู้ขออนุญาตไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองได้)

- สำเนาใบอนุญาตทำการค้าสัตว์น้ำ (อ.6) สำหรับกรณีที่เป็นผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว

2. ผู้ส่งออกต้องยื่นคำขอล่วงหน้าก่อนการส่งออกไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

3. เมื่อได้รับคำขอ เจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนรับ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากตรวจสอบแล้วเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน จะคืนคำขอและแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบเพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

4. หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอขอเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาออกเอกสารดังต่อไปนี้

-    ใบอนุญาตให้นำสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร หรือ แบบ ร.9 (สัตว์น้ำทุกชนิด)

-      หนังสือรับรองส่งกุ้งกุลาดำมีชีวิตออกนอกราชอาณาจักรเพื่อการบริโภค หรือ หนังสือ กท.2 (กรณีส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อการบริโภค)

5. กรณีผู้มีอำนาจได้พิจารณาแล้วไม่อนุญาตตามคำขอ ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอทราบโดยเร็ว

6. เมื่อผู้ได้รับเอกสารตามข้อ 4. แล้ว ให้ผู้ส่งออกแจ้งยืนยันกำหนดการส่งออกเกี่ยวกับวัน เวลา ที่ส่งออก เที่ยวบิน เที่ยวเรือ หรือยานพาหนะที่ส่งออกต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนการส่งออก 1 วันทำการ

วันที่ส่งออก
1. ผู้ส่งออกแสดงหลักฐานและเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์น้ำ หรือเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่แทนด่านตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าที่ส่งออก ดังนี้

 1. ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร(แบบ ร.9)

 2. หนังสือรับรองให้ส่งกุ้งกุลาดำมีชีวิตออกนอกราชอาณาจักรเพื่อการบริโภค หรือ กท.2 (กรณีส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อการบริโภค)

 3. ใบอนุญาตให้ส่งออกสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 (กรณีเป็นสัตว์ป่า อนุญาตโดยส่วนอนุญาตและจัดการประมง กรมประมง)

 4. หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ  หรือ หนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ ฉบับจริง (ถ้ามี)

 5. ใบขนสินค้าขาออก(ถ้ามี)

 6. ใบรายการสินค้า หรือ invoice (ถ้ามี)

 7. ใบตราส่งสินค้า หรือ Air Waybill หรือ Bill of lading (ถ้ามี)

 8. ใบแสดงรายละเอียดสินค้า หรือ Packing List (ถ้ามี)

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและสัตว์น้ำและพิจารณาดำเนินการอนุญาต

3. สัตว์น้ำที่ผู้รับอนุญาตจะออกนอกราชอาณาจักรต้องมีชนิดขนาด ปริมาณ ถูกต้องตรงตามที่กำหนดไว้ในหนังสืออนุญาตหรือไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในหนังสืออนุญาต

4. หนังสืออนุญาต หรือใบอนุญาตที่ออกให้ 1 ฉบับ สามารถใช้ส่งสัตว์น้ำออกนอกราชอาณาจักรได้ 1 ครั้ง

5. สัตว์น้ำหรือซากสัตว์น้ำที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ  ให้เจ้าของเป็นผู้ควบคุม ดูแล รับผิดชอบ และออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

 


หน้าหลัก | การจัดตั้ง/ประวัติด่าน | บุคลากร | ระเบียบการนำเข้า/ส่งออก | แบบฟอร์ม/ผลตอบรับ | ข่าวและกิจกรรม | ภาพถ่ายสัตว์น้ำ | ติดต่อด่าน
การจัดทำ ขึ้นเพื่อเป็นเนื้อหาเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารต่อพี่น้องประชาชน สงวนสิทธิ์ในการคัดลอก อ้างๆ ใดๆที่มิได้ขออนุญาต
มีข้อแนะนำ สงสัยประการใดโปรดติดต่อ
นาย
อรุณชัย พุทธเจริญ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง ผู้จัดทำเผยแพร่
นาย ศรายุทธ ์ เมธินาพิทักษ์ นักวิชาการประมง 4 เว็บมาสเตอร์
Copyright 2005 Ladkrabang Fish Inspection office. All Rights Reserved.