หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์

(sirikit dam inland fisheries administrationand management unit,uttaradit) 


 

ประวัติหน่วยงาน
 
สังกัด : กองตรวจการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
ที่ตั้ง : 76 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150


            ความเป็นมา : หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์ เดิมชื่อหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ ได้จัดขึ้นตามโครงการจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ของกรมกรมประมง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาเกษตร และสหกรณ์ จากความเห็นชอบดังกล่าว ส่วนบริหารจัดการประมงน้ำจืดจึงได้จัดหาสถานที่และได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยได้ดำเนินการก่อสร้างหน่วยแล้วเสร็จเมื่อปลายปี พ.ศ. 2533 และได้ส่งเจ้าหน้าที่มาประจำปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2533 เป็นต้นมา และได้ทำการปรับโครงสร้างใหม่และทำการเปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยป้องกันและปราบปรามเมื่อปี พ.ศ. 2546ได้เปลี่ยนแปลงชื่อเป็นหน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2554 และได้เปลี่ยนแปลงเป็นชื่อหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อีกครั้งเมื่อ พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน


วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการควบคุมการทำการประมง ในแหล่งน้ำให้มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ โดยวิธีจัดการทรัพยากรให้มีความเหมาะสมกับปริมาณการใช้ 

และศักย์การผลิตในธรรมชาติ

3. ควบคุมและตรวจสอบ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมรวมถึงมลภาวะทางน้ำ

4. รวบรวมข้อมูล สถิติ ผลผลิตสัตว์น้ำจืด สภาพการประมงในแหล่งน้ำ ลักษณะภูมิประเทศเพื่อวิเคราะห์

ประเมินการใช้ทรัพยากร และกำหนดวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

5. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ราษฎร ทราบถึงความสำคัญและความจำเป็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ

6. ระบบรวมกลุ่มชาวประมงและเยาวชน เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำท้องถิ่น 

 

 


หน้าที่รับผิดชอบ


1.   จัดการใช้ทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพการผลิตของทรัพยากรประมงในช่วงฤดูกาลต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้       ทรัพยากรประมงอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผลตอบแทนสูงสุดทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต

2.  ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำ โดยการป้องกันและปราบปรามผู้ทำการประมงโดยวิธีละเมิดมาตรการ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและ        กฎหมายการประมง

3.  ประชาสัมพันธ์สร้างจิตรสำนึกให้ชาวประมง  ประชาชนทั่วไป และเยาวชนในบริเวณพื้นที่แหล่งน้ำ และบริเวณใกล้เคียงให้ทราบถึงประโยชน์ของ      การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง และการใช้ทรัพยากรประมงอย่างถูกวิธี

4. รวบรวมข้อมูล สถิติ ผลผลิตสัตว์น้ำจืด สภาพการประมงในแหล่งน้ำ ลักษณะภูมิประเทศเพื่อวิเคราะห์ประเมินการใช้ทรัพยากร และกำหนดวิธีการ     จัดการที่มีประสิทธิภาพ 


                              หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์ ควบคุม ป้องกัน ติดตาม เฝ้าระวัง การทำลายทรัพยากรประมงน้ำจืด และการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง มาตรการอนุรักษ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์การส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนและองค์กรชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์   การให้ความช่วยเหลือชาวประมง และผู้ประสบภัย แหล่งน้ำที่รับผิดชอบ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ พี้นที่ 178,000 ไร่ อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว อ่างเก็บน้ำห้วยใคร่ อ่างเก็บน้ำห้วยหูด อ่างเก็บน้ำม่วงเจ็ดต้น อ่างเก็บน้ำแหง อ่างเก็บน้ำห้วยแฮด อ่างเก็บน้ำคลองตรอน อ่างเก็บน้ำแม่สอง อ่างเก็บน้ำแม่ถาง อ่างเก็บน้ำแม่มาน ในเขตพี้นที่อุตรดิตถ์  แพร่และน่าน


เจ้าหน้าพนักงานประมงอาวุโส

                               ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าศูนย์ มีหน้าที่รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ในการสนับสนุน การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์และหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กิจกรรมและโครงการ รวมทั้งการประสานการปฎิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในเขตพี้นที่รับผิดชอบ และปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นายท้ายเรือ ส.1-3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6

                               มีหน้าที่รับผิดชอบ ควมคุมการเดินเรือให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวกับการเดินเรือ การบำรุงรักษาเรือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเรือ ปฎิบัติงานควบคุม ปราบปราม จับกุม ผู้ฝ่าฝื่น พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 ประสานแผนการปฎิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย