สารสนเทศกรมประมง  

 
 
 
   

แนะนำหน่วยงาน


   

 

ประวัติ
             
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (กพก.) เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ.2531 เดิมเรียกว่า "ศูนย์วิจัยพันธุกรรมสัตว์น้ำ" ภายใต้การบริหารงานของกองประมงน้ำจืดในขณะนั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 มีการปฏิรูประบบราชการและสถาบันฯ ได้จัดตั้งตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมประมง พ.ศ. 2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ" ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนที่ 119 ตอนที่ 103 ก. ลงวันที่ 9 ตุลาคม  พ.ศ. 2545 หน้า 225-234 และต่อมาได้มีการกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรฯ พ.ศ.2559 เปลี่ยนชื่อเป็น "กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ"
             กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 39 หมู่ 1 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ ประกอบด้วยอาคารสำนักงานห้องปฏิบัติการ โรงเพาะฟัก บ่อดิน และบ้านพัก
รายนามผู้บริหาร
                   ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพันธุกรรมสัตว์น้ำ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ และกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีรายนามดังต่อไปนี้

 

ชื่อ-สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
ศูนย์วิจัยพันธุกรรมสัตว์น้ำ
ดร.อุปถัมภ์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม พ.ศ. 2531-2532
นายมานพ  ตั้งตรงไพโรจน์ พ.ศ. 2532-2533
ดร.จรัลธาดา  กรรณสูต พ.ศ. 2533-2537
นายสมโภชน์  อัคคะทวีวัตน์ พ.ศ. 2537-2538
นายพินิจ  สีหพิทักษ์เกียรติ พ.ศ. 2538-2538
นายภานุ  เทวรัตน์มณีกุล พ.ศ. 2538-2540
ดร.นวลมณี  พงศ์ธนา พ.ศ. 2540-2545
นายคำรณ  โพธิพิทักษ์ พ.ศ. 2545-2545
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 
นายสมชาติ  สุขวงศ์ พ.ศ. 2546-2547
นายวัฒนะ  ลีลาภัทร พ.ศ. 2548-2549
นายสมศักดิ์ เจนศิริศักดิ์ พ.ศ. 2549-2550
นายชำนาญ  สุขพันธุ์ พ.ศ. 2550-2551
ดร.สุภัทรา  อุไรวรรณ์ พ.ศ. 2551-2554
ดร.ศรีรัตน์  สอดศุข พ.ศ. 2554-2559
 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 
ดร.พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข
พ.ศ. 2559-

 

 

 

 

 


   
© ALLROUNDER