สารสนเทศกรมประมง  

 
 
 
   
รายละเอียด

หน้าที่รับผิดชอบ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

          ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2559 และมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของกรมประมง เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมประมงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และเหมาะสมกับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้ำซ้อน และประหยัด นั้น

          ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 จึงกำหนดโครงสร้างแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2559 ดังรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้

          คำสั่งใดที่ขัดหริอแย้งกับคำสั่งนี้ หรือมีข้อความตรงกับคำสั่งนี้ ให้ยกเลิกและให้ใช้คำสั่งนี้แทน

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559

                                              สั่ง ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2559

                                                                          นายอดิศร พร้อมเทพ
                                                                             อธิบดีกรมประมง

 20. กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
      (1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีทางพันธุกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในสัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำ
      (2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำให้มีคุณภาพดี ทั้งในเชิงพันธุกรรมและลักษณะที่แสดงออก
      (3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำจากธรรมชาติให้เป็นพันธุ์เพาะเลี้ยงเพื่อการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์
      (4) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์ รวมทั้งเก็บรวบรวมเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำทั้งพันธุ์ดั้งเดิม พันธุ์ปรับปรุง และพันธุ์ใหม่
      (5) วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ ทั้งในหน่วยงานและในฟาร์ม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
      (6) ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์
      (7) กำกับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระวบนการผลิตสัตว์น้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือมาตรฐานสากล
      (8) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คำปรึกษาแนะนำด้านพันธุกรรมสัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำ
      (9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

          โดยแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม 6 ศูนย์ ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

   (1) ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ งานอำนวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร งานดูแลความเรียบร้อยสถานที่ราชการ และเวรยามรักษาการณ์ ควบคุมการใช้ การดูแลและบำรุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน
   (2) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
   (3) ประสานงานร่วมกับหรือสนุับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


   

ผู้บริหารกองฯ  

 

นายสมศักดิ์ รุ่งทองใบสุรีย์
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

   

ลิงค์ออนไลน์  

 

 

 

 

 

 

 


   
© ALLROUNDER